Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Obecně závazná vyhláška č. 9/2010

O regulaci některých činností v městské památkové zóně.
Zrušuje OZV 1/2010.

Zastupitelstvo města Stříbra vydalo dne 11.10.2010 v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek I.
Úvodní ustanovení

Zachování historického, kulturního a estetického odkazu a péče o kulturní památky je povinností každého občana města. K tomuto cíli má směřovat rekonstrukce, obnova a další činnosti v historické části města. Při oživení této části Stříbra je nutné chránit životní prostředí, zajistit čistotu a vzhled města s důrazem na tradiční historický obraz a atmosféru s požadavkem respektování stanovených pravidel.

Město Stříbro zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, zejména omezení činností, jež by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Článek II.
Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje vztahy pro všechny majitele, správce a uživatele nemovitostí a pro potencionální stavebníky na území městské památkové zóny (dále jen MPZ) města Stříbra. Vyhláška se vztahuje také k parteru města, komunikacím, hradbám, drobné architektuře, oplocení, zeleni, sochám, k reklamám a firemním označením, apod., tj. ke všemu, co se nachází na území MPZ.

Článek III.
Základní pojmy

Nemovitá kulturní památka je objekt zapsaný ve státním seznamu památek s přiřazeným evidenčním číslem. Seznam je k dispozici na Městském úřadu Stříbro – odbor výstavby a územního plánování, oddělení památkové péče, nebo na hospodářsko investičním odboru Městského úřadu Stříbro.

Městská památková zóna (MPZ) - historické jádro města bylo prohlášeno památkovou zónou vyhláškou Ministerstva kultury České republiky ze dne 10. září 1992, o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.

Zóna „A“ městské památkové zóny – historicky nejhodnotnější území městské památkové zóny, přímo tvořící charakter MPZ.

Vymezení městské památkové zóny Stříbro

Na území městské památkové zóny Stříbro se nacházejí nemovitosti včetně jejich příslušenství a pozemků souvisejících s těmito nemovitostmi, umístěné v těchto ulicích - Benešova, Na Výsluní, Smuteční vrch, Plzeňská v úseku od Masarykova nám. ke křižovatce s ulicí Nádražní, Na Vrchu, Partyzánská, Sokolská v úseku mezi mosty přes řeku Mži, Na Příkopech, U Červené lávky, Ruská,
V Domkách, Hradební, Jiřího z Poděbrad, Boženy Němcové, Kostelní, Kostelní nám., Jakoubkova, Žižkova, Husova, Masarykovo nám., Dostojevského, Bezručova, Tylova, Mánesova, Pivovarská,
28. října, nám. Svobody a dále areál Minoritských zahrad a městského parku.

Vymezení zóny „A“ městské památkové zóny

Na území zóny „A“ městské památkové zóny Stříbro se nacházejí nemovitosti, včetně jejich příslušenství a pozemků souvisejících s těmito nemovitostmi, umístěné v těchto ulicích – Benešova
v úseku od Masarykova nám. ke křižovatce s ul. 28. října, Smuteční vrch, Plzeňská v úseku od Masarykova nám. ke kostelu Panny Marie, Ruská, V Domkách, Hradební, Jiřího z Poděbrad, Boženy Němcové, Kostelní, Kostelní nám., Jakoubkova, Žižkova, Husova, Masarykovo nám., Dostojevského, Bezručova, Tylova, Mánesova, Pivovarská, 28. října a dále historický kamenný most přes řeku Mži, včetně věže a předmostí.

V případě sporu o hranici Městské památkové zóny Stříbro, rozhodne o příslušnosti k MPZ odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Stříbro, na základě grafické přílohy Regulačního plánu MPZ Stříbro.

Informační, reklamní a propagační zařízení - zařízení o ploše větší než 0,6 m2, která jsou umísťována na pozemku nebo stavbě, jsou s pozemkem nebo stavbou pevně spojená a jsou viditelná
z veřejných prostorů

Informační reklamní a propagační prostředky - konstrukce nebo prostředek, jehož plocha může být menší než 0,6 m2, reklamní nápisy a kresby na stavbách, ohradních zdech a plotech, přenosné informační, reklamní a propagační stojany.

Článek IV.
Výkon památkové péče

Městský úřad Stříbro – odbor výstavby a územního plánování, oddělení památkové péče, je jakožto orgán obce s rozšířenou působností výkonným orgánem státní památkové péče pro MPZ Stříbro. Vydává závazná stanoviska na základě odborného vyjádření Národního památkového ústavu.

Článek V.
Životní prostředí

Problematiku životního prostředí podrobně řeší obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI.
Doprava MPZ

V historickém jádru není doprava výrazně omezena, vjezd je povolen všem vozidlům, do zóny „A“ MPZ je omezen vjezd vozidel nad 3,5 t.

O povolení zvláštního užívání místních komunikací a veřejných prostranství (provádění zásahů, umisťování reklamních, informačních, propagačních, stavebních a prodejních zařízení, skládek apod.) musí být předem písemně požádán Městský úřad Stříbro – odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad.

Podmínky pro povolování zvláštního užívání upravuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí a obecně závazná vyhláška města Stříbra o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Článek VII.
Místní stavební podmínky

Pro všechny aktivity stavební povahy na území MPZ jsou závazné:

 1. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 2. Zákon č. 20/1987 Sb.,o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Rozhodnutí výkonného orgánu památkové péče (OVÚP MěÚ Stříbro).

Ze zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyplývají následující povinnosti vlastníka kulturní památky:

 1. Oznámit Městskému úřadu Stříbro – odboru výstavby a územního plánování, oddělení památkové péče každou změnu využití, stavební úpravu či další činnost spojenou se změnou využití objektu.
 2. Pečovat o zachování památky, udržovat ji v dobrém stavu, chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením.
 3. Užívat památku pouze způsobem, který odpovídá jejímu významu, památkové hodnotě a technickému stavu.
 4. Obnovu kulturní památky je možné provádět pouze na základě závazného stanoviska Městský úřad Stříbro – odbor výstavby a územního plánování, oddělení památkové péče.

Článek VIII.
Využití budov a veřejných prostranství
 1. Umisťování informačních a reklamních zařízení není přípustné bez předchozího řádného projednání ve správním řízení, jehož nezbytnou součástí je stanovisko orgánu památkové péče.

 2. Umisťování označení budov právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů, reklamních a propagačních zařízení není zásadně přípustné bez předchozího řádného řízení, jehož nezbytnou součástí je stanovisko orgánu památkové péče.

 3. Je nepřípustné vystavovat na fasádách objektů nacházejících se na území městské památkové zóny včetně výplní otvorů (okna, dveře, výkladce, niky, ostění, vrata) nepovolené reklamy na zboží či zboží samotné.

 4. Umístění trvalých stánků pevné konstrukce zajišťujících dodržení pravidel hygieny a kultury prodeje a svým vzhledem přispívajících k zlepšení vzhledu a prostředí městské památkové zóny je možné na základě řádného projednání s dotčenými orgány státní správy, zejména pak památkové péče.

 5. V MPZ lze umístit na místech k tomu určených a smluvně zajištěných reklamní prostředek či zboží samotné, pouze na podkladě povolení odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Stříbro.

Článek IX.
Zásady pro stavební a obdobnou činnost v rámci MPZ
 1. Jakákoliv stavební činnost na území MPZ musí být v souladu s platným regulačním plánem MPZ a podléhá schválení odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Stříbro.

 2. Pro záměr umístění reklamního zařízení ve smyslu stavebního zákona je nutné rozhodnutí odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Stříbro. Požaduje se situace, podrobný popis, zákres do fasády, barevné řešení, příp. další dokumentace dle požadavků odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Stříbro. Na registrované chráněné památkové objekty je však nepřípustné reklamní zařízení umisťovat.

 3. Reklamní zařízení lze umístit pouze za předpokladu, že nepůjde o poutače velkoplošné. Reklamní označení těchto objektů lze řešit nápisem složeným z jednotlivých písmen, případně nápisem na fasádu. U konzolových poutačů bude dána přednost atypickým, umělecky ztvárněným poutačům vycházejících z historizujících vzorů.

 4. Pro záměr umístění reklamního prostředku a označení provozoven právnických osob je nutné projednání a odsouhlasení orgánem státní památkové péče a dále v případě dotčení chráněných zájmů podléhají režimu zákonů o pozemních komunikacích a dráhách.

 5. Projekty, zadání, studie mohou zpracovávat jen osoby oprávněné tuto činnost provádět /nutno doložit k dokumentaci /.

Článek X.
Sankce
 1. Nedodržení této vyhlášky se postihuje podle zákonů:
  č. 200/90 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů,
  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zejména ustanovení § 177, § 188, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dozor a výkon nad dodržováním vyhlášky provádějí pověření pracovníci Městského úřadu Stříbro, strážníci Městské policie Stříbro a popř. i policisté Policie ČR .

Článek XI.
Účinnost vyhlášky
 1. Tato obecně závazná vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku města Stříbra č. 01/2010 o regulaci některých činností v městské památkové zóně.
 2. Tato obecně závazná vyhláška byla schválena Zastupitelstvem města Stříbra dne 11.10.2010 usnesením č. 42/II/17 a nabývá účinnosti dnem vyhlášení, kterým je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Stříbro.

 

Mgr. Miroslav Nenutil, starosta města Stříbra
Pavel Tóth, místostarosta města Stříbra

Přílohy

Obecně závazná vyhláška č. 9/2010 (ke stažení ve formátu PDF)

ozv_09_2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,51 kB
Datum vložení: 8. 11. 2010 14:40
Datum poslední aktualizace: 16. 6. 2017 0:22
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro