A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Občané ocenění plaketou města Stříbra

Zásady pro udělování čestných poct města Stříbra

Zastupitelstvo města Stříbra vedeno snahou dlouhodobě podporovat a upevňovat vztah mezi městem a jeho občany a příznivci, v souladu s § 36 a § 84 odst. 2 písmena s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, přijalo tyto zásady, jejichž účelem je stanovení pravidel pro udělování čestného občanství města, udělení medaile města, převzetí záštity města a převzetí záštity starostou města, dále jen „zásady“.

ČÁST PRVNÍ
ČESTNÉ POCTY MĚSTA

Čestnými poctami města jsou:

 1. Udělení čestného občanství města.
 2. Udělení plakety města Stříbra.
 3. Převzetí záštity městem.
 4. Převzetí záštity starostou města.
ČÁST DRUHÁ
ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTA STŘÍBRA

Článek 1
Čestné občanství města

 1. Město Stříbro (dále jen město) uděluje čestné občanství města Stříbra a (dále jen čestné občanství) jako zvláštní projev úcty a jako nejvyšší osobní ocenění udílené městem.
 2. Čestné občanství může být uděleno pouze jako:
  1. výraz ocenění mimořádných zásluh o město, zejména jako zvláštní projev úcty osobnostem, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k městu,
  2. zvláštní projev úcty osobnostem, které se zasloužily o rozvoj mezinárodních vztahů města a o jeho mezinárodní věhlas,
  3. zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života a zdraví obyvatel města, záchranu majetku nebo historických či kulturních hodnot města.
 3. Udělení čestného občanství není vázáno na trvalý pobyt ve městě a může být uděleno nejen občanům ČR, ale také jiným státním příslušníkům.

Článek 2
Návrhy na udělení čestného občanství

 1. Čestné občanství lze udělit pouze na základě písemného návrhu adresovaného radě města. Návrh musí obsahovat dostatečné a podrobné zdůvodnění zásluh navrhované osobnosti. Návrhy lze podávat kdykoliv v průběhu kalendářního roku.
 2. Rada města si k posouzení návrhu na udělení čestného občanství může zřídit poradní komisi.
 3. Návrhy na udělení čestného občanství mohou podávat:
  1. a)   orgány města a členové jeho zastupitelstva,
  2. b)   spolky, občanská sdružení, politické strany a hnutí, pokud na území města působí minimálně tři roky,
  3. c)   občané města[1]

Článek 3
Projednání návrhů na udělení čestného občanství

 1. Podané návrhy shromažďuje a před projednáním návrhů radě města předkládá sekretariát MěÚ, popř. příslušné komisi prostřednictvím starosty města.
 2. Rada, popř. příslušná komise, posoudí, zda dané návrhy splňují podmínky stanovené těmito zásadami, případně vyžádá doplňující podklady pro vlastní rozhodnutí rady města.
 3. O udělení čestného občanství rozhoduje hlasováním zastupitelstvo města, kterému se návrh předkládá se stanoviskem rady města.

Článek 4
Udělování čestného občanství

 1. Akt udělení čestného občanství probíhá na zasedání zastupitelstva.
 2. Při udělování čestného občanství vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství. Listinu podepisuje starosta a místostarosta.

Článek 5
Zveřejnění

 1. Městský úřad vede evidenci udělených titulů „čestný občan města“, kde bude zapsán krátký důvod udělení, termín udělení, případně i další doplňující údaje. Obdobné informace zveřejní i na svých stránkách www.mustribro.cz.

Článek 6
Odejmutí čestného občanství

 1. Čestné občanství může být na návrh rady města odejmuto pouze rozhodnutím zastupitelstva města, a to v případech, kdy se čestný občan závažným způsobem provinil proti zásadám morálky či právnímu řádu, nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na jejichž základě by k udělení čestného občanství nedošlo.
 2. Návrh na odejmutí čestného občanství mohou podávat Zastupitelstvu města Stříbra, samotní členové zastupitelstva, rada města, popř. její členové a jednotlivé výbory Zastupitelstva města Stříbra.
 3. Návrh musí obsahovat podrobné a srozumitelné odůvodnění skutečností, jež by k odejmutí mohly vést. Před odejmutím čestného občanství, s výjimkou odejmutí čestného občanství posmrtně, musí být dána čestnému občanu příležitost k vyjádření jeho stanoviska.
 4. Odejmutím čestného občanství se poznamená v evidenci udělených titulů „čestný občan města“ s termínem jeho odejmutí. Rovněž se stejný záznam provede na stránkách www.mustribro.cz.
ČÁST TŘETÍ
Plaketa města Stříbra

Článek 1
Plaketa města Stříbra

 1. Udělení „Plakety města Stříbra“ (dále jen „plaketa“) se uděluje k ocenění autorům významných děl z oblastí společenského, kulturního a vědeckého života, významným sportovcům, sportovním organizátorům a osobnostem, kteří dlouhodobě úspěšně působí, nebo vykonaly mimořádné skutky pro občany města, reprezentaci města, popř. se zasloužili o rozvoj města.
 2. Plaketa se uděluje:

1. stupně, jenž je nejvyšší forma ocenění plaketou - provádí se stříbrnou plaketou s průkazem, čestným uznáním a věcným darem do hodnoty až 5.000 Kč,

2. stupně je ocenění plaketou - provádí se postříbřenou plaketou s průkazem a čestným uznáním,

3. stupně je ocenění plaketou města Stříbra - provádí se plaketou zhotovenou z alpaky.

 1. O udělení plakety města Stříbra I. a II. stupně rozhoduje Rada města Stříbra svým usnesením, kdy současně rozhodne o výši ceny věcného daru k plaketě I. stupně. K uvedeným plaketám se vydává průkaz s důvodem udělení současně s čestným uznáním.
 2. Plaketu III. stupně uděluje starosta města dle svého uvážení nejen dle článku 1 bodu 1 této části, ale i významným hostům.
 3. Rada města si k posouzení návrhu na udělení I. a II. stupně může zřídit poradní komisi.

Článek 2
Návrh na udělení plakety města Stříbra

 1. Plakety I. a II. stupně lze udělit pouze na základě písemného návrhu adresovaného radě města. Návrh musí obsahovat dostatečné a podrobné zdůvodnění zásluh navrhované osobnosti nebo kolektivu, které musí odpovídat podmínkám uvedeným v článku 1 bodu 1 této části. Návrhy lze podávat nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku.
 2. Návrhy na udělení plakety I. a II. stupně mohou podávat:
  1. orgány města a členové jeho zastupitelstva, popř. rada města,
  2. spolky, občanská sdružení, politické strany a hnutí, pokud na území města působí minimálně tři roky,
  3. občané města.
 3. Podané návrhy shromažďuje a před projednáním návrhů radě města předkládá sekretariát MěÚ, popř. příslušné komisi, pokud k tomu účelu bude zřízena, prostřednictvím starosty města.
 4. Rada města předložené návrhy projedná a rozhodne o stupni plakety, popř. rozhodne o způsobu předání oceňovanému (např. při zasedání zastupitelstva města, popř. starostou města apod.).
 5. Předání plakety I. stupně se obvykle předává na zasedání zastupitelstva města.

Článek 3
Zveřejnění

 1. Městský úřad vede evidenci udělených titulů „čestný občan města“, kde bude zapsán krátký důvod udělení, termín udělení, případně i další doplňující údaje. Obdobné informace zveřejní na svých stránkách www.mustribro.cz.
ČÁST ČTVRTÁ
ZÁŠTITA MĚSTA STŘÍBRA

Článek 1
Převzetí záštity

 1. Převzetí záštity města Stříbra (dále jen záštita) je čestnou poctou.
 2. Město může převzít záštitu nad významnými kulturními, vzdělávacími, sportovními, vědeckými, charitativními a jinými prospěšnými akcemi, které jsou konány na území města Stříbra, případně v jeho okolí, a přispívají k šíření dobrého jména města, dále jen akce.
 3. O poskytnutí záštity rozhoduje rada města na základě žádosti pořadatele akce.
 4. Podané návrhy shromažďuje a k projednání radě města předkládá sekretariát MěÚ.

Článek 2
Požitky ze záštity

 1. Pořadatelé akcí, nad kterými město převzalo záštitu, mohou k propagačním účelům souvisejícím s pořádáním akcí:
  1. bezplatně použít znak města, pokud město nerozhodne jinak,
  2. na propagačních materiálech, jiných nosičích a ve sdělovacích prostředích uvádět převzetí záštity nad akcí městem.
ČÁST PÁTÁ
ZÁŠTITA STAROSTY MĚSTA STŘÍBRA

Článek 1
Převzetí záštity

 1. Převzetí záštity starosty města Stříbra (dále jen záštita) je čestnou poctou.
 2. Starosta města může převzít záštitu nad významnými kulturními, vzdělávacími, sportovními, vědeckými, charitativními a jinými prospěšnými akcemi, které jsou konány na území města Stříbra a přispívají k šíření dobrého jména města, dále jen akce.
 3. O poskytnutí záštity rozhoduje starosta města na základě žádosti pořadatele akce.
 4. Podané návrhy shromažďuje a ke zvážení starostovi města předkládá sekretariát MěÚ.

Článek 2
Požitky ze záštity

 1. Pořadatelé akcí, nad kterými město převzalo záštitu, mohou k propagačním účelům souvisejícím s pořádáním akcí:
  1. bezplatně použít znak města, pokud město nerozhodne jinak,
  2. na propagačních materiálech, jiných nosičích a ve sdělovacích prostředích uvádět převzetí záštity nad akcí městem.
ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Tyto zásady ruší a nahrazují zásady pro udělování čestných poct města Stříbra přijaté Zastupitelstvem města Stříbra dne 20.04.2016 usnesením č. 15/II/16.
 2. Tyto zásady byly projednány a schváleny 3. Zastupitelstvem města Stříbra dne 12.12.2018 a nabývají účinnosti dnem schválení.

 

Ing. Václav Votava, starosta města
Martin Záhoř, místostarosta měst

 

[1] v době vydání těchto zásad – viz ustanovení § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění