A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Všeobecné informace o přehradní nádrži Hracholusky

 • Přehradní nádrž Hracholusky je považována za vodní cestu účelovou.
 • Vodní cesta je zařazena do zóny 3 – s výskytem vln o výšce do 0,6 m.
 • Plavební dráha je pro plavbu na vodní ploše nádrže vytyčena levobřežními a pravobřežními bójemi každoročně na období od 1. června do 30. září v úseku od ř. km 23,0 až po ř. km 40,0 kilometráže řeky Mže, na zaručenou hloubku 1,5 m a šířku 15 m.
 • Délka plavební dráhy je místně upravena dle výšky hladiny vody v nádrži a to  v úseku 23,0 – 32,0 ř. km je zaručena plavební hloubka 1,5 m  při hladině nižší než 351,10 m n.m 23,0 – 39,0 ř. km je zaručena plavební hloubka 1,5 m při hl. od 351,10 do 352,20 m n.m 23,0 – 40,0 ř. km je zaručena plavební hloubka 1,5 m při hladině vyšší než 352,20 m n.m

Výšky hladin jsou dány ve výškovém systému Balt po vyrovnání.                           

 • Přítoky do nádrže a nádrž od ř. km 40,0 výše není vytyčována – vjezd na vlastní nebezpečí.
 • Plavební dráha je vytyčena pouze pro plavbu ve dne, místa rekreace a koupání nejsou označena.
 • Vodoznaky jsou umístěny v ř. km 32,0 na mostním pilíři a v ř. km 39,065 na ocelovém sloupku osazeném na bunkru a je tvořen tabulkou s červeným a bílým polem.
 • Nebezpečné místo (bunkr) v ř. km 39,065 je označeno osazením vrcholového znaku (2 černé koule nad sebou) na ocelovém červenočerném sloupku.
 • Ochrana hráze je vyznačena břehovými plavebními znaky (červeno-bílo-červený obdélník s vodorovnými pruhy) a žlutými bójemi na vodní hladině – za tuto hranici nesmí žádné plavidlo ani plavci.
 • Konec plavební dráhy se zaručenou plavební hloubkou je vyznačen znakem na levém břehu.
 • Je zakázáno poškozovat plavební znaky, vyvazovat plavidla za stromy, poškozovat břehové porosty a opevnění břehů.
 • Dle vyhlášky č. 46/2015 Sb. v platném znění je na přehradní nádrži Hracholusky umožněna plavba plavidel se spalovacím motorem o výkonu nejvýše 10 kW a plavidlo smí plout takovou rychlostí, při které vztlak plavidla tvoří zejména hydrostatické síly a vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný („plutí ve výtlačném režimu“). 
 • Je zakázán provoz vodních skútrů, závodních kluzáků, vznášedel a jiných plavidel s vlastním pohonem plující v kluzu. Jedná se o plavidla, která lze provozovat pouze na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky. Na vodní nádrži Hracholusky není takový prostor označen.
 • Před zimním období tj. od 1.11. do 31.3. kdy dochází k velkým výkyvům vodní hladiny, musí být plavidla (i plovoucí zařízení) odstraněna z vodní plochy a umístěna mimo zátopu VD Hracholusky (nad kótu nejvyššího vzdutí Q1000-357,97 m n m. (Bpv)).
 • V případě vyhlášení povodňové aktivity nesmí být plavidlo využíváno k plavbě.
 • Vodní lyžování je možné provozovat pouze na vytyčené plavební dráze TJ Slavoj Plzeň, k.ú. Hracholusky nade Mží (pravý břeh - cca. 2000m od tělesa hráze), v době od 12:00 h do 15.00 h. V době provozování vodního lyžování, kdy je vyvěšen žlutý balón platí zákaz vplutí do vymezeného prostoru.
 • Na přehradní nádrži Hracholusky se nenachází prostor vyhrazený pro potápění. Dle platné legislativy jsou osoby, které se potápějí mimo tyto prostory, jsou povinny označit místo ponoru na hladině viditelným bezpečnostním označením.

 

 • Koupající se osoba je povinna chovat se tak, aby neohrožovala svoji bezpečnost a bezpečnost a plynulost plavby, zejména nesmí křížit dráhu přibližujícího se plavidla a je povinna dodržovat bezpečné vzdálenosti od plavidel – viz. § 29d zákona č. 114/1995 Sb..
 • Umístění veškerých zařízení (mola, přístavní můstky, vyvazovací bóje apod.) a užívání pozemků, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit je nutné předem písemně projednat s naší organizací, Státní plavební správou, případně s příslušným vodoprávním úřadem.

 

Základní informace lze získat:

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. – užívání povrchových vod k plavbě § 7.
Zákon o vnitrozemské plavbě č. 114/1995 Sb. v platném znění
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb. – o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. – o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 42/2015 Sb. – o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb. - o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
Vyhlášku Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb. – o pravidlech plavebního provozu
Plavební listy, sdělení a vyhlášky Státní plavební správy – operativní informace a změny o všech plavebních cestách

 

Adresy a telefony:

Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, PO BOX 28, 170 04  Praha 7 – Holešovice
tel.: 234 637 111 | www.plavebniurad.cz | e-mail: pobockapraha@plavebniurad.cz

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00  Plzeň
tel.: 377 307 111 | www.pvl.cz | e-mail: pvl@pvl.cz

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, Americká tř. 39, 304 66 Plzeň
tel.: 377 168 025 | www.nyrany.cz

Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 63, 349 01 Stříbro
tel.: 374 801 111 | www.mustribro.cz