Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Přehradní nádrž Hracholusky

Všeobecné informace o přehradní nádrži Hracholusky

 • Přehradní nádrž Hracholusky je považována za vodní cestu účelovou.
 • Vodní cesta je zařazena do zóny 3 – s výskytem vln o výšce do 0,6 m.
 • Plavební dráha je pro plavbu na vodní ploše nádrže vytyčena levobřežními a pravobřežními bójemi každoročně na období od 1. června do 30. září v úseku od ř. km 23,0 až po ř. km 40,0 kilometráže řeky Mže, na zaručenou hloubku 1,5 m a šířku 15 m.
 • Délka plavební dráhy je místně upravena dle výšky hladiny vody v nádrži a to  v úseku 23,0 – 32,0 ř. km je zaručena plavební hloubka 1,5 m  při hladině nižší než 351,10 m n.m 23,0 – 39,0 ř. km je zaručena plavební hloubka 1,5 m při hl. od 351,10 do 352,20 m n.m 23,0 – 40,0 ř. km je zaručena plavební hloubka 1,5 m při hladině vyšší než 352,20 m n.m

Výšky hladin jsou dány ve výškovém systému Balt po vyrovnání.                           

 • Přítoky do nádrže a nádrž od ř. km 40,0 výše není vytyčována – vjezd na vlastní nebezpečí.
 • Plavební dráha je vytyčena pouze pro plavbu ve dne, místa rekreace a koupání nejsou označena.
 • Vodoznaky jsou umístěny v ř. km 32,0 na mostním pilíři a v ř. km 39,065 na ocelovém sloupku osazeném na bunkru a je tvořen tabulkou s červeným a bílým polem.
 • Nebezpečné místo (bunkr) v ř. km 39,065 je označeno osazením vrcholového znaku (2 černé koule nad sebou) na ocelovém červenočerném sloupku.
 • Ochrana hráze je vyznačena břehovými plavebními znaky (červeno-bílo-červený obdélník s vodorovnými pruhy) a žlutými bójemi na vodní hladině – za tuto hranici nesmí žádné plavidlo ani plavci.
 • Konec plavební dráhy se zaručenou plavební hloubkou je vyznačen znakem na levém břehu.
 • Je zakázáno poškozovat plavební znaky, vyvazovat plavidla za stromy, poškozovat břehové porosty a opevnění břehů.
 • Dle vyhlášky č. 46/2015 Sb. v platném znění je na přehradní nádrži Hracholusky umožněna plavba plavidel se spalovacím motorem o výkonu nejvýše 10 kW a plavidlo smí plout takovou rychlostí, při které vztlak plavidla tvoří zejména hydrostatické síly a vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný („plutí ve výtlačném režimu“). 
 • Je zakázán provoz vodních skútrů, závodních kluzáků, vznášedel a jiných plavidel s vlastním pohonem plující v kluzu. Jedná se o plavidla, která lze provozovat pouze na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky. Na vodní nádrži Hracholusky není takový prostor označen.
 • Před zimním období tj. od 1.11. do 31.3. kdy dochází k velkým výkyvům vodní hladiny, musí být plavidla (i plovoucí zařízení) odstraněna z vodní plochy a umístěna mimo zátopu VD Hracholusky (nad kótu nejvyššího vzdutí Q1000-357,97 m n m. (Bpv)).
 • V případě vyhlášení povodňové aktivity nesmí být plavidlo využíváno k plavbě.
 • Vodní lyžování je možné provozovat pouze na vytyčené plavební dráze TJ Slavoj Plzeň, k.ú. Hracholusky nade Mží (pravý břeh - cca. 2000m od tělesa hráze), v době od 12:00 h do 15.00 h. V době provozování vodního lyžování, kdy je vyvěšen žlutý balón platí zákaz vplutí do vymezeného prostoru.
 • Na přehradní nádrži Hracholusky se nenachází prostor vyhrazený pro potápění. Dle platné legislativy jsou osoby, které se potápějí mimo tyto prostory, jsou povinny označit místo ponoru na hladině viditelným bezpečnostním označením.
 • Koupající se osoba je povinna chovat se tak, aby neohrožovala svoji bezpečnost a bezpečnost a plynulost plavby, zejména nesmí křížit dráhu přibližujícího se plavidla a je povinna dodržovat bezpečné vzdálenosti od plavidel – viz. § 29d zákona č. 114/1995 Sb..
 • Umístění veškerých zařízení (mola, přístavní můstky, vyvazovací bóje apod.) a užívání pozemků, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit je nutné předem písemně projednat s naší organizací, Státní plavební správou, případně s příslušným vodoprávním úřadem.

Základní informace lze získat:

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. – užívání povrchových vod k plavbě § 7.
Zákon o vnitrozemské plavbě č. 114/1995 Sb. v platném znění
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb. – o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. – o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 42/2015 Sb. – o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb. - o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
Vyhlášku Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb. – o pravidlech plavebního provozu
Plavební listy, sdělení a vyhlášky Státní plavební správy – operativní informace a změny o všech plavebních cestách

Adresy a telefony:

Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, PO BOX 28, 170 04  Praha 7 – Holešovice

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00  Plzeň

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, Americká tř. 39, 304 66 Plzeň

Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 63, 349 01 Stříbro

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro