Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Podmínky pro příspěvky a dary včetně vyhlášení

Město Stříbro vyhlašuje termín pro podání žádostí o dotaci nebo finanční dar z rozpočtu Města Stříbra na rok 2024

Žádosti na předepsaném formuláři se přijímají způsobem uvedeným v podmínkách od 01.07.2023 do 16.10.2023

Všechny žádosti musí splňovat RMě Stříbra vyhlášené všeobecné podmínky pro získání dotace nebo finančního daru z rozpočtu města Stříbra.

Všechny žádosti, které do tohoto data již byly přijaty úřadem, budou automaticky zařazeny do seznamu. V případě chybějících náležitostí musí být doplněny do výše uvedeného data příjímání žádostí.

Formuláře o dotaci či dar najdete na stránkách města: www.mustribro.cz

Všeobecné podmínky pro získání dotací a finančních darů z rozpočtu Města Stříbra pro neziskové právnické organizace a fyzické osoby města Stříbra pro oblast kultury, sportu, vzdělávání, vědy a sociálních služeb nebo jiné humanitární účely

ke stažení ve formátu PDF (353.85 kB)

I.  Způsobilým žadatelem je fyzická nebo právnická osoba

 1.  která má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu Stříbru a jeho zřízeným či založeným organizacím a
 2.  jím pořádaná akce či činnost organizace splňuje jeden z uvedených bodů, který doloží:
  • sídlo organizace nebo trvalé bydliště občana je ve městě Stříbře,
  • popř. pracoviště organizace je ve městě Stříbře,
  • nebo nadpoloviční většina z členské základny organizace má trvalý pobyt ve Stříbře,
  • nebo akce bude probíhat na území města Stříbra (pro občany města). 

II. Podmínky pro poskytnutí dotace či daru:

 1. Dotace
  • Dotace bude poskytnuta na základě vyplněného formuláře „ŽÁDOST O DOTACI  Z ROZPOČTU MĚSTA STŘÍBRA  INDIVIDUÁLNÍ“, který je uveden na stránkách města www.mustribro.cz, kterou žadatel doručí ve stanoveném termínu.
  • Dotace budou žadatelům poskytovány na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen smlouva) s uvedením náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění  pozdějších předpisů.
  • Finanční prostředky lze použít pouze na konkrétní účely schválené zastupitelstvem města nebo radou města a vyspecifikované smlouvou.
  • Finanční prostředky lze použít pouze v období stanoveném ve smlouvě. V případě poskytnutí dotace na delší období než je kalendářní rok, musí žadatel e-mailem (z e-mailu uvedeného v žádosti) nebo písemně uvést do 15.01. výši použitých finančních prostředků v daném kalendářním roce.
  • Účel použití dotace lze měnit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě.
 2. Finanční dar
  • Finanční dar bude poskytnut na základě vyplněného formuláře „ŽÁDOST O DAR  Z ROZPOČTU MĚSTA STŘÍBRA, který je uveden na stránkách města www.mustribro.cz, kterou žadatel doručí ve stanoveném termínu.

III.  Předkládání žádostí a jejich náležitosti

 1. Žadatel o poskytnutí dotace může žádost poslat písemně či e-mailem, který je uveden v žádosti, popř. předat prostřednictvím podatelny MěÚ nebo osobně odevzdat na finanční odbor MěÚ.
 2. Žádost se podává pouze na předepsaném tiskopise.
 3. Formulář musí být vyplněn ve všech bodech.
 4. Žádost musí být správně určena dle názvu formuláře DOTACE či FINANČNÍ DAR. Změna z dotace na dar a naopak nelze provést.
 5. K žádosti o dotaci musí být doložena povinná příloha - úplný výpis z Evidence skutečných majitelů dle zákona  č. 37/2021 Sb.

  Pro doložení údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 lze nahradit předložení úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, předložením výpisu částečného podle § 14 téhož zákona, u právnických osob v právní formě:

 • nadace nebo nadačního fondu,
 • ústavu,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • spolku nebo pobočného spolku,
 • zájmového sdružení právnických osob,
 • mezinárodní nevládní organizace, a
 • školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb.

 !!!!!!!!!!!!!Při chybějících údajích ve formuláři budou žádosti vyřazeny !!!!!!!!!!!!!

IV. Finančních prostředků lze použít:

 1. ke krytí výdajů spojených s organizací akce (nájemné za prostory  pro akci, zajištění technických požadavků a služeb při akci, cestovné, propagace akce, poplatky či daně spojené s pořádáním akce, na ceny určené pro vítěze);
 2.  na výdaje spojené s provozem organizace (poplatek za telefon, výdaje spojené s internetem, materiálové vybavení organizace, výdaje na opravy a údržbu zařízení organizace, poštovné, mzdy zaměstnanců, cestovné, energie);
 3. na nákup vybavení.

V.  Ostatní podmínky:

 1. Poskytnutá dotace (dar)  neřeší celkové výdaje spojené s projektem, ale jedná se pouze o jeden ze způsobů možných příjmových zdrojů na jeho zajištění.
 2. Při poskytnutí dotace vyšší než 10.000 Kč žadatel souhlasí s bezúplatnou účastí na akcích pořádaných městem nebo jeho zřízenými příspěvkovými organizacemi, pokud o to Město Stříbro požádá nejpozději 14 dní před akcí (o účast musí požádat přímo Město Stříbro, nikoliv příspěvková organizace. A to i v případě, že se bude jednat o akci, kterou pro město zajišťuje jím zřízená příspěvková organizace.).  Maximálně 2 akce ročně.
 3. V případě žádosti o dotaci na provoz nebo vybavení žadatel bezprostředně po použití dotace bude informovat článkem ve sdělovacích prostředcích (Stříbrský zpravodaj, internet, denní tisk, ….) o využití dotace. Žadatel v článku uvede větu o spolufinancování Městem Stříbrem.
 4. V případě žádosti o dotaci na konkrétní akci žadatel uvede termín jejího konání a dojde-li ke změně, pošle ihned informační e-mail na adresu reditel@mks-stribro.cz. Žadatel zveřejní nejméně 5 dní před akcí upoutávku ve sdělovacích prostředcích (Stříbrský zpravodaj, zpravodajské stránky na internetu, denní tisk, ….) a do 5ti dnů po akci bude informovat článkem ve sdělovacích prostředcích o jejím průběhu. Žadatel v upoutávce i v článku uvede větu o spolufinancování akce Městem Stříbrem, např.: „Akce je/byla spolufinancována Městem Stříbrem.

VI. Vyúčtování dotace dle podmínek uvedených ve smlouvě:

 1. U dotace do 50.000 Kč bude dotace vyúčtována formou seznamu účetních dokladů s uvedením čísla dokladu, částky, popisu a  datum úhrady s uvedením zda z bankovního účtu nebo pokladny (bez kopií účetních dokladů) s celkovým součtem všech dokladů. Maximální limit pro začlenění do seznamu účetních dokladů je 10.000 Kč za jeden účetní doklad. V případě dokladu na vyšší částku je povinnost přiložit kopii tohoto dokladu – bez těchto náležitostí bude bráno vyúčtování jako nedostačující.
 2. U dotace vyšší než 50.000,01 Kč bude vyúčtování doloženo kopiemi dokladů, kopií bankovních výpisů nebo pokl. dokladů včetně jejich celkové rekapitulace formou seznamu účetních dokladů s uvedením čísla dokladu, částky a celkového součtu všech dokladů, datum úhrady s uvedením zda z bankovního účtu nebo pokladny – bez těchto náležitostí bude bráno vyúčtování jako nedostačující.
 3. Vyúčtování může být písemné i elektronické (e-mailem, datovou schránkou). Při elektronickém vyúčtování dle čl. XI., odst. 1, písm. b) formou naskenování dokladů včetně celkové rekapitulace.
 4. Elektronické vyúčtování prostřednictvím e-mailu musí být zasláno z emailové adresy uvedené v žádosti (elektronický podpis není podmínkou). Zaslání z jiné adresy nebude akceptováno a dotace bude považována za nevyúčtovanou.
 5. Žadatel je povinen v případě nevyúčtování nebo neoprávněného použití poskytnuté dotace dle podmínek uvedených ve smlouvě ji neprodleně vrátit v plné výši na účet města. Podle §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je porušením rozpočtové kázně neoprávněné použití či zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených územnímu samosprávnému celku.

VII. Oznámení o schválení dotace či daru bude provedeno formou emailu na adresu uvedenou v žádosti.

VIII. Podmínky schválila Rmě na svém 19. jednání dne 26.06.2023, ruší podmínky z 84. jednání dne 16.05.2022.

IX. Na dotaci či dar není právní nárok.

Termíny pro poskytnutí dotací (darů) budou vyhlašovány samostatně a zveřejňovány na stránkách města a úřední desce.

Předpokládaný termín je: srpen – říjen = žádosti o dotace a finanční dary z rozpočtu na příští kalendářní rok.

Případné dotazy: E-mail: janotova@mustribro.cz, Tel.: 374 801 132

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro