Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Zásady pro udělování čestných poct města Stříbra

Zastupitelstvo města Stříbra vedeno snahou dlouhodobě podporovat a upevňovat vztah mezi městem a jeho občany a příznivci, v souladu s § 36 a § 84 odst. 2 písmena s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, přijalo tyto zásady, jejichž účelem je stanovení pravidel pro udělování čestných poct města Stříbra (dále jen „zásady“).

ČÁST PRVNÍ
ČESTNÉ POCTY MĚSTA STŘÍBRA

Čestnými poctami města Stříbra jsou:

 1. Udělení čestného občanství města Stříbra.
 2. Udělení plakety města Stříbra.
 3. Převzetí záštity městem Stříbrem.
 4. Převzetí záštity starostou města Stříbra.

ČÁST DRUHÁ
ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTA STŘÍBRA

Článek 1
Čestné občanství města

 1. Město Stříbro (dále jen město) uděluje čestné občanství města Stříbra a (dále jen "čestné občanství") jako zvláštní projev úcty a jako nejvyšší osobní ocenění udílené městem.
 2. Čestné občanství může být uděleno pouze jako:
  1. výraz ocenění mimořádných zásluh o město, zejména jako zvláštní projev úcty osobnostem, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k městu,
  2. zvláštní projev úcty osobnostem, které se zasloužily o rozvoj mezinárodních vztahů města a o jeho mezinárodní věhlas,
  3. zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života a zdraví obyvatel města, záchranu majetku nebo historických či kulturních hodnot města.
 3. Udělení čestného občanství není vázáno na trvalý pobyt ve městě. Čestné občanství může být uděleno nejen občanům ČR, ale také jiným státním příslušníkům.

Článek 2
Návrhy na udělení čestného občanství

 1. Čestné občanství lze udělit pouze na základě písemného návrhu adresovaného radě města. Návrh musí obsahovat dostatečné a podrobné zdůvodnění zásluh navrhované osobnosti. Návrhy lze podávat kdykoliv v průběhu kalendářního roku.
 2. Návrhy na udělení čestného občanství mohou podávat:
  1. orgány města,
  2. spolky, občanská sdružení, politické strany a hnutí, pokud na území města působí minimálně tři roky,
  3. občané města[1]

Článek 3
Projednání návrhů na udělení čestného občanství

 1. Podané návrhy shromažďuje sekretariát městského úřadu, a poté je prostřednictvím starosty města předkládá k projednání radě města.
 2. Rada posoudí, zda daný návrh splňuje podmínky stanovené těmito zásadami, případně si k návrhu vyžádá doplňující podklady. Po přijetí stanoviska rada postoupí návrh k rozhodnutí městskému zastupitelstvu.
 3. O udělení čestného občanství rozhoduje hlasováním zastupitelstvo města.

Článek 4
Udělování čestného občanství

 1. Akt udělení čestného občanství probíhá na zasedání zastupitelstva.
 2. Při udělování čestného občanství vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství. Listinu podepisuje starosta a místostarosta.

Článek 5
Evidence a zveřejnění

 1. Městský úřad vede evidenci udělených titulů „čestný občan města Stříbra“, kde bude zapsán krátký důvod udělení, termín udělení, případně i další doplňující údaje. Obdobné informace zveřejní i na svých webových stránkách www.mustribro.cz.

Článek 6
Odejmutí čestného občanství

 1. Čestné občanství může být odejmuto pouze rozhodnutím zastupitelstva města, a to v případech, kdy se čestný občan závažným způsobem provinil proti zásadám morálky či právnímu řádu, nebo kdy dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na jejichž základě, pokud by byly známy, by pravděpodobně k udělení čestného občanství nedošlo.
 2. Návrh na odejmutí čestného občanství se podává a projednává dle pravidel uvedených v článcích 2 a 3 této části zásad.
 3. Před rozhodnutím o odejmutí čestného občanství, s výjimkou odejmutí čestného občanství posmrtně, musí být dána čestnému občanu příležitost k veřejnému vyjádření jeho stanoviska. Toto vyjádření může být čestným občanem učiněno:
  1. osobně ústním přednesením na veřejném zasedání zastupitelstva města,
  2. písemně dopisem doručeným starostovi města nejpozději 8 dnů před termínem veřejného zasedání zastupitelstva města, aby mohla být tato písemnost zveřejněna jako součást pracovních materiálů předkládaných k projednání městskému zastupitelstvu.
 4. Odejmutí čestného občanství se poznamená v evidenci udělených titulů „čestný občan města Stříbra“ s termínem a krátkým odůvodněním jeho odejmutí. Rovněž se stejný záznam provede na webových stránkách www.mustribro.cz.

ČÁST TŘETÍ
Plaketa města Stříbra

Článek 1
Plaketa města Stříbra

 1. Ocenění „Plaketa města Stříbra“ (dále jen „plaketa“) se uděluje např. autorům významných děl z oblastí společenského, kulturního a vědeckého života, pedagogům, sportovcům, organizátorům a dalším osobnostem, kteří dlouhodobě ve městě úspěšně působí, nebo vykonali mimořádné skutky pro občany města, reprezentaci města, popř. se zasloužili o rozvoj města. Připouští se také ocenění kolektivu.
 2. Plaketa se uděluje:
  1. 1. stupně = Nejvyšší forma ocenění plaketou. Provádí se stříbrnou plaketou s průkazem, čestným uznáním a věcným nebo finančním darem do hodnoty až 5.000 Kč.
  2. 2. stupně = Provádí se postříbřenou plaketou s průkazem a čestným uznáním.
  3. 3. stupně = Ocenění dle rozhodnutí starosty města. Provádí se plaketou zhotovenou z alpaky
 3. O udělení plakety I. a II. stupně rozhoduje rada města svým usnesením, kdy současně rozhodne o druhu a výši daru k plaketě I. stupně. K uvedeným plaketám se vydává průkaz s důvodem udělení současně s čestným uznáním.
 4. Plaketu III. stupně uděluje starosta města dle svého uvážení nejen dle článku 1 bodu 1 této části, ale i významným hostům.

Článek 2
Postup udělení plakety

 1. Plakety I. a II. stupně lze udělit pouze na základě písemného návrhu adresovaného radě města. Návrh musí obsahovat dostatečné a podrobné zdůvodnění zásluh navrhované osobnosti nebo kolektivu, které musí odpovídat podmínkám uvedeným v článku 1 bodu 1 této části. Návrhy lze podávat nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku.
 2. Návrhy na udělení plakety I. a II. stupně mohou podávat:
  1. orgány města,
  2. spolky, občanská sdružení, politické strany a hnutí, pokud na území města působí minimálně tři roky,
  3. občané města[1].
 3. Podané návrhy shromažďuje sekretariát městského úřadu, a poté je prostřednictvím starosty města předkládá k projednání radě města.
 4. Rada města předložené návrhy projedná a rozhodne o stupni plakety, druhu a výši daru k plaketě I. stupně a způsobu předání plakety oceňovanému.
 5. Plaketa I. stupně se obvykle předává na zasedání zastupitelstva města.

Článek 3
Evidence a zveřejnění

 1. Městský úřad vede evidenci udělených plaket I. a II. stupně, kde bude zapsán krátký důvod udělení, termín udělení, případně i další doplňující údaje. Obdobné informace zveřejní na svých webových stránkách www.mustribro.cz.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁŠTITA MĚSTA STŘÍBRA

Článek 1
Převzetí záštity městem Stříbrem

 1. Převzetí záštity města Stříbra (dále jen "záštita") je čestnou poctou.
 2. Město může převzít záštitu nad významnými kulturními, vzdělávacími, sportovními, vědeckými, charitativními a jinými prospěšnými akcemi, které jsou konány na území města Stříbra, případně v jeho okolí, a přispívají k šíření dobrého jména města (dále jen "akce").
 3. O poskytnutí záštity rozhoduje rada města na základě žádosti pořadatele akce.
 4. Podané návrhy shromažďuje a k projednání radě města předkládá sekretariát městského úřadu.

Článek 2
Požitky ze záštity

 1. Pořadatelé akcí, nad kterými město převzalo záštitu, mohou k propagačním účelům souvisejícím s pořádáním akcí:
  1. bezplatně použít znak města, pokud město nerozhodne jinak,
  2. na propagačních materiálech, jiných nosičích a ve sdělovacích prostředích uvádět převzetí záštity nad akcí městem.

ČÁST PÁTÁ
ZÁŠTITA STAROSTY MĚSTA STŘÍBRA

Článek 1
Převzetí záštity starostou města Stříbra

 1. Převzetí záštity starostou města Stříbra (dále jen „záštita starosty“) je čestnou poctou.
 2. Starosta města může převzít záštitu nad významnými kulturními, vzdělávacími, sportovními, vědeckými, charitativními a jinými prospěšnými akcemi, které jsou konány na území města Stříbra a přispívají k šíření dobrého jména města (dále jen „akce“).
 3. O poskytnutí záštity starosty rozhoduje starosta města na základě žádosti pořadatele akce.
 4. Podané návrhy shromažďuje a ke zvážení starostovi města předkládá sekretariát městského úřadu.

Článek 2
Požitky ze záštity starosty

 1. Pořadatelé akcí, nad kterými město převzalo záštitu, mohou k propagačním účelům souvisejícím s pořádáním akcí:
  1. bezplatně použít znak města, pokud starosta města nerozhodne jinak,
  2. na propagačních materiálech, jiných nosičích a ve sdělovacích prostředích uvádět převzetí záštity nad akcí městem.

ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto zásady ruší a nahrazují zásady pro udělování čestných poct města Stříbra přijaté Zastupitelstvem města Stříbra dne 12.12.2018 usnesením č. 3/II/15.
 2. Tyto zásady byly projednány a schváleny na 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 24.06.2020 a nabývají účinnosti dnem schválení.

Martin Záhoř, starosta města
Bc. Karel Lukeš, místostarosta měst

[1] v době vydání těchto zásad – viz ustanovení § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro