Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Podmínky pro podání projektového záměru

data/temp/tmbgcm_rozhodujjmespolecne02_2.jpg

Pravidla pro realizaci participativního rozpočtu ve městě Stříbro pro rok 2019

Obecná ustanovení

 1. Pro realizaci participativního rozpočtu ve městě Stříbře byla alokována částka 1 000 000,-Kč.
 2. Předkládané návrhy (investičního i neinvestičního charakteru) musí být zaměřeny na následující témata:
  1. obnovu veřejných prostranství a kulturního dědictví
  2. podporu volnočasových, kulturních, sportovních a společenských aktivit
  3. prezentace města Stříbra
 1. Město Stříbro poskytuje konzultační podporu občanům při přípravě návrhů, posuzuje realizovatelnost jednotlivých návrhů, spolupracuje na úpravě návrhů do realizovatelné podoby a společně s předkladatelem se podílí na realizaci projektů, které uspějí v hlasování.

Pravidla pro posouzení realizovatelnosti návrhů projektů

 1. Návrh musí být realizován na území města Stříbra (včetně místních částí). Výjimkou je téma „prezentace města Stříbra“. V rámci tohoto tématu mohou být návrhy realizovány i mimo území města Stříbra.
 2. Realizace návrhu musí být v souladu s právním řádem České republiky a platným územním plánem města Stříbra.
 3. Návrh by měl být realizovatelný do konce srpna 2020, ve výjimečných a dostatečně zdůvodněných případech lze projekt realizovat do konce roku 2020.
 4. Návrh musí mít přínos pro město a jeho občany.

Pravidla pro podávání návrhu obyvateli

 1. Předkladatelem návrhu projektu může být:
  • fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm ve městě Stříbře
  • právnická osoba.
 2. Předkladatel musí předložit seznam alespoň 10 podporovatelů s trvalým bydlištěm ve městě Stříbře. Podporovatelé mohou podpořit i více než jeden návrh.
 3. Předkladatel může podat i více než jeden návrh.
 4. Návrh je nutné podat prostřednictvím předepsaného formuláře, který je k dispozici na webových stránkách projektu.
 5. Předložené návrhy mohou být spolufinancovány z jiných zdrojů.
 6. Návrhy lze předkládat nejpozději do 14. 4. 2019.

Postup pro posouzení realizovatelnosti návrhů

 1. Návrh je možné předložit elektronicky na emailovou adresu albertova@mustribro.cz nebo v papírové podobě na podatelnu v budově městského úřadu Masarykovo náměstí čp. 63.
 2. Kontrolu formálních náležitostí provede koordinátor projektu Stříbro – rozhodujme společně do 3 pracovních dnů od ukončení příjmů návrhů projektů.
 3. Do 10 pracovních dnů od ukončení příjmu návrhů projektů bude provedena kontrola realizovatelnosti návrhů hodnotící komisí k Participativnímu rozpočtu, kterou jmenuje Rada města Stříbra.
 4. Do 15 pracovních dnů od ukončení příjmu návrhů projektů bude zveřejněn zápis o výsledcích kontroly na internetových stránkách www.mustribro.cz. V případě nesplnění některého z výše uvedených kritérií projektu bude moci předkladatel do týdne od zveřejnění zápisu svůj návrh doplnit.
 5. Dne 30. 5. 2019 proběhne veřejná prezentace předložených návrhů, které splnili podmínky přijatelnosti. Po veřejné prezentaci budou návrhy zařazeny do hlasování.

Pravidla pro výběr projektů – hlasování

 1. Hlasovat mohou všichni občané, kteří žijí ve městě Stříbře (včetně místních částí) a jsou starší 15 let.
 2. Každý hlasující má k dispozici dva či více hlasů, z nichž každý musí udělit jinému projektu. Přesný počet hlasů, kterým budou hlasující disponovat, záleží na počtu podaných projektových záměrů. Konkrétní počet bude specifikován po uzavření příjmu projektových záměrů.
 3. Občanům, kteří nemají přístup k internetu, bude umožněno hlasovat na určeném kontaktním místě. Toto místo bude specifikováno před zahájením hlasování.
 4. Návrhy budou realizovány dle pořadí vzešlého z hlasování až do vyčerpání alokované částky.
 5. Pokud získají dva nebo více projektových záměrů stejný počet hlasů, rozhodne o výběrů projektů Rada města Stříbra.

Postup pro realizaci vybraných projektů

 1. Předkladatel v součinnosti s městem Stříbrem zajistí projektovou dokumentaci případně další podklady nutné k realizaci. Dále pak město společně s předkladatelem zajistí splnění zákonných opatření z hlediska zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění a dalších relevantních právních předpisů vč. projednání s dotčenými osobami a organizacemi.
 2. Město (pokud to bude povaha projektu vyžadovat) zorganizuje projednání samotné realizace projektového záměru s občany (zapojení veřejnosti) a dokončení projektové dokumentace na základě výstupů z projednání.
 3. Zahájení vlastní realizace.

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro