A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vyúčtování dotace dle podmínek uvedených ve smlouvě:

  1. U dotace do 30.000 Kč bude dotace vyúčtována formou seznamu účetních dokladů s uvedením čísla dokladu, částky, popisu a  datum úhrady s uvedením zda z bankovního účtu nebo pokladny (bez kopií účetních dokladů) s celkovým součtem všech dokladů. Maximální limit pro začlenění do seznamu účetních dokladů je 10.000 Kč za jeden účetní doklad. V případě dokladu na vyšší částku je povinnost přiložit kopii tohoto dokladu – bez těchto náležitostí bude bráno vyúčtování jako nedostačující.
  2. U dotace vyšší než 30.000 Kč bude vyúčtování doloženo kopiemi dokladů, kopií bankovních výpisů nebo pokl. dokladů včetně jejich celkové rekapitulace formou seznamu účetních dokladů s uvedením čísla dokladu, částky a celkového součtu všech dokladů, datum úhrady s uvedením zda z bankovního účtu nebo pokladny – bez těchto náležitostí bude bráno vyúčtování jako nedostačující.
  3. Vyúčtování může být písemné i elektronické (e-mailem, datovou schránkou). Při elektronickém vyúčtování dle čl. XI., odst. 1, písm. b) formou naskenování dokladů včetně celkové rekapitulace.
  4. Elektronické vyúčtování prostřednictvím e-mailu musí být zasláno z emailové adresy uvedené v žádosti (elektronický podpis není podmínkou). Zaslání z jiné adresy nebude akceptováno a dotace bude považována za nevyúčtovanou.
  5. Žadatel je povinen v případě nevyúčtování nebo neoprávněného použití poskytnuté dotace dle podmínek uvedených ve smlouvě ji neprodleně vrátit v plné výši na účet města. Podle §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je porušením rozpočtové kázně neoprávněné použití či zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených územnímu samosprávnému celku.

 

Případné dotazy:   E-mail: janotova@mustribro.cz, tel.: 374 801 132