Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE PLZEŇSKÁ ULICE

Regionální operační program (ROP) NUTS II Jihozápad

logo ROP

  • Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
  • Prioritní osa: 1 – Dostupnost center
  • Oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací
  • Číslo výzvy: 07/2014/1.5
  • Název projektu: STŘÍBRO - REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE PLZEŇSKÁ ULICE
  • Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/35.03384
  • Realizátor projektu: Město Stříbro, IČ 00260177

Celkové výdaje projektu : 2.781.524,10  Kč vč. DPH

Termín realizace: 8/2014 – 8/2015

Projektem Stříbro - rekonstrukce místní komunikace ul. Plzeňská byl realizován jako jednoetapový. Přípravná fáze projektu byla zahájena v měsíci srpnu 2014 a to stanovením priorit a potřeb realizace oprav místních komunikací ve městě. V této fázi byla zároveň projednána a odsouhlasena realizace projektu vedením města Stříbra. V období 8 - 9/2014 bylo na základě objednávky zadáno vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby. Projektovou dokumentaci vyhotovila firma D Projekt Plzeň, Nedvěd s.r.o.

Na základě projektové dokumentace probíhaly další činnosti související s přípravou projektu – stavební řízení, posouzení vlivu projektu na životní prostředí atd. V přípravné fázi byla v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy a prováděcí dokumentace zpracována žádost do programu ROP NUTS II JZ. Realizační fáze projektu byla zahájena v měsíci lednu 2015 a to výběrem realizátora veřejné zakázky. Vzhledem k předpokládané výši rozpočtu veřejné zakázky na stavební práce, která nepřesáhla 6 mil. Kč bez DPH, se v souladu s ustanovením § 12 odst.3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu. Výzvou k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu bylo v březnu 2015 zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby Stříbro – rekonstrukce místní komunikace Plzeňská ulice. Veřejná zakázka byla realizována odbornou firmou MAZEPPA s.r.o. Plzeň. Při realizaci výběrového řízení byly respektovány podmínky a metodické postupy uvedené v textu vyhlášené výzvy k předkládání projektů.

Výběr dodavatele byl proveden komisí jmenovanou statutárním zástupcem města. Komise na základě schválených kriterií ve výzvě a podmínek programu provedla výběr dodavatele a vítězná firma byla doporučena Radě města ke schválení. Rada města na 10. jednání konaném dne 1.4.2015 schválila výběr dodavatele a uzavření SOD s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. Plzeň. S vybraným uchazečem byla dne 20.4./4.5.2015 uzavřena smlouva o dílo č. S16-023-0007.

V realizační fázi probíhaly stavební práce s termínem zahájení díla 4.5.2015. Stavba byla realizována dle uzavřené smlouvy o dílo, dodatku č. 1 s výše uvedenou stavební firmou, schválené projektové dokumentace ve stavebním řízení a podmínek uvedených ve stavebním povolení.

V rámci stavby byly provedeny stavební úpravy části místní komunikace v Plzeňské ulici ve Stříbře v rozsahu mezi MK ul. Kostelní a Jiřího z Poděbrad, v délce 100,34 m. Součástí stavebních úprav byla vozovka místní komunikace, doprovodné chodníky, vjezdy k přilehlým nemovitostem, úprava odvodnění zpevněných ploch formou uličních vpustí s napojením do stávající kanalizace včetně odvodnění pláně drenáží a doprovodné terénní úpravy s ohumusováním a osetím travním semenem. Součástí stavby bylo rovněž přepojení stávajících střešních svodů (dříve vyústěných na povrch MK) na kanalizační přípojky jednotlivých domů včetně osazení lapače střešních splavenin. Součástí stavby byly i úpravy na inženýrských sítích požadovaných jednotlivými správci (vodovod, VO). Dokončená stavby byla zhotovitelem předána na základě Zápisu o odevzdání a převzetí díla ze dne 13.7.2015. Po ukončení stavby byl Městským úřadem Stříbro, odborem výstavby a územního plánování vydán dne 17.6.2015 kolaudační souhlas č.j. 853/OVÚP/15/Jk.

Realizací projektu došlo k odstranění nevyhovujícího stavu části MK Plzeňská ulice a to její rekonstrukcí, k odstranění kritických míst dopravní situace (odstranění 2 bodových závad - ul. Plzeňská/Kostelní, Plzeňská/Jiří z Poděbrad), k vymezení dopravního prostoru pro vozidla a pěší, k zajištění vhodného a bezpečného propojení v oblasti městské památkové zóny pro občany, turisty a ostatní návštěvníky města a to vše s dopadem na zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě. Nelze opomenout skutečnost – rekonstrukcí MK došlo ke značnému zlepšení estetického vzhledu dané lokality a ke zlepšení podmínek pro život obyvatel v této části města.

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro