Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

GRANTOVÁ PRAVIDLA nadace

Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, IČ: 18253024

Grantová pravidla Nadace Jakoubka ze StříbraI.

Nadace Jakoubka ze Stříbra (dále jen nadace) vydává tato grantová pravidla v souladu se svým posláním daným stanovami nadace, tj. za účelem dosažení obecně prospěšného cíle obnovy historického jádra města Stříbra jako přitažlivého střediska turistického ruch a kulturního centra regionu, obnovy nemovitých památek, kulturního mobiliáře a sbírkových fondů, tvorby nadačního zařízení a garance kulturních akcí.

II.

 1. Nadační příspěvek v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.občanský zákoník ve znění pozdějších právních úprav, ( dále jen grand ) je nadací poskytován třetím osobám v souladu se statutem nadace.
 2. Za třetí osoby se pro potřebu grantových pravidel považují fyzické osoby a právnické osoby např.: církve, město Stříbro, městem zřízené příspěvkové organizace apod.
 3. Třetí osoby žádají nadaci o grant formou písemné žádosti, která obsahuje zejména identifikační náležitosti žadatele, stručný popis projektu, na který je grant požadován, předpokládané náklady a dobu realizace celého projektu a výši grantu o který je žádáno.

III.

 1. Specifikace oblastí grantů:
  1. rekonstrukce objektů umístěných v zóně určující charakter a v zóně dotvářející charakter městské památkové zóny města Stříbra nebo objektů tvořících významnou součást ( dominantu ) celkového vnějšího obrazu, historického města Stříbra stojících mimo městskou památkovou zónu.
  2. rekonstrukce nebo restaurování jednotlivých architektonických prvků nacházejících se na objektu nebo v objektu umístěném v souladu s písm. a)
  3. restaurování movitých věcí ( památek ) tvořících nedílnou součást historického objektu.
  4. restaurování movitých věcí ze sbírkového fondu Městského muzea města Stříbra.
  5. vydávání publikací s náměty souvisejícím s městem Stříbrem.
  6. vybavení nebo činnost historických spolků nebo jiných registrovaných spolků sloužící k propagaci a popularizaci města Stříbra.
  7. pořádání nebo spolupořádání celoměstských slavností.
 2. Objekty, na které je podávána žádost o grant, nemusí být registrovány v celostátním registru nemovitých památek

IV.

 1. Finanční spoluúčast žadatele při udělení grantu se stanovuje takto:
  1. fyzické osoby 20 % k udělené výši grantu
  2. právnické osoby 40 % k udělené výši grantu.

V.

 1. Podmínky pro sepsání smlouvy při udělení grantu:
  1. u stavebních akcí kopie stavebního povolení s veškerými požadovanými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a smlouva o dílo;
  2. u restaurátorských prací vyjádření akreditovaného restaurátora a odpovědného pracovníka památkové péče a smlouva o dílo;
  3. u všech žadatelů doklad o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení a Městu Stříbru a případně i podklady související se specifikou udělovaného grantu.
 2. Tyto doklady budou předkládány až při sdělení o přiznání grantu a jeho výši ze strany nadace, nejsou podmínkou při podání žádosti.
 3. V souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník se ve všech smlouvách uvede:
  1. povinnost použít grant v souladu s účelem, na který byl poskytnut;
  2. povinnost příjemce grantu prokázat doklady, jakým způsobem byl použit;
  3. povinnost navrácení grantu v případě, že byl použit v rozporu s podmínkami stanovenými ve smlouvě.

VI.

 1. Celková výše grantů udělených nadací za kalendářní rok je stanovena rozpočtem Nadace na příslušný kalendářní rok v návaznosti na aktuální stav finančního majetku nadace.
 2. Udělení grantů žadatelům není nárokové, není rovněž podmíněno chronologickou posloupností podání žádosti (tzv. pořadník).
 3. Při vyhodnocování žádosti o grant může nadace snížit požadovanou výši grantu v návaznosti na množství podaných žádostí a s přihlédnutím k obecně prospěšnému cíli podaného projektu.

VII.

 1. Termíny stanovené pro grantová pravidla:
  1. vyhlášení grantových pravidel nadací - do konce ledna
  2. přijímání žádostí o grant - do konce dubna
  3. postup vyhodnocení až k podepsání smlouvy - do konce června

VIII.

 1. Tato grantová pravidla byla schválena správní radou Nadace Jakoubka ze Stříbra na její schůzi dne 3.6.2015 usnesením č. 36/II/3.
 2. Nadace si vyhrazuje možnost doplnění grantových pravidel v průběhu vyhlášených termínu v případě, že si tuto okolnost vyžádají nepředvídané podmínky uvedené v žádostech o grant.

Ve Stříbře dne 9.10.2019

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro