Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Zásady pro stanovení smluvní ceny při prodeji pozemků

Platné od 1.1.2020

Článek I.

 1. Prodej pozemků z majetku města Stříbra se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a minimální smluvní cena pro prodej pozemků z majetku města Stříbra je stanovována dle těchto zásad schválených Zastupitelstvem města Stříbra.
 2. Pozemkem se pro účely užívání těchto zásad rozumí kterákoliv parcela ze všech pozemkových, popř. stavebních parcel nebo její části – podíl na parcele, které jsou zapsány v katastru nemovitostí na listech vlastnictví pro město Stříbro jako vlastníka.

Článek II.

Ceny pozemků zastavěných nebo určených k účelu výstavby v k. ú. Stříbro a k.ú. Butov a ostatních k.ú.

 1. Pozemky určené k výstavbě objektu k bydlení, k rekreaci, garáže nebo doplňkových staveb k těmto stavbám:
  1. pozemky zastavitelné se sítěmi .................................................1.000 Kč/m2
  2. pozemky zastavitelné se sítěmi (zóna Za stadionem)....................800 Kč/m2
  3. pozemky zastavitelné bez sítí........................................................600 Kč/m2
  4. zastavěné pozemky.......................................................................800 Kč/m2
 2. Pozemky určené k výstavbě objektů k podnikání s příslušenstvím:
  1. pozemky zastavitelné se sítěmi ……………………………...…….1 000 Kč/m2
  2. pozemky zastavitelné bez sítí ………………………………………...600 Kč/m2
  3. zastavěné pozemky ……………………………………………...........800 Kč/m2
 3. Pozemky k výstavbě objektů v majetku ČR nebo Plzeňského kraje včetně zastavěných – dle znaleckého posudku.

V ostatních katastrálních územích se uplatňuje sleva:
pozemky zastavitelné se sítěmi – 10%
pozemky zastavitelné bez sítí   –  15%

Článek III.

Ceny nezastavěných pozemků v k. ú. Stříbro a k. ú. Butov.

 1. Pozemky tvořící funkční celek s nemovitostí:
  1. Pozemky u objektů k bydlení, k rekreaci i k podnikání, nezastavitelná plocha mající charakter zahrady……………………………………………............................…650 Kč/m2
  2. ostatní plochy bez sítí …………………………………………………..580 Kč/m2
  3. prokazatelně užívané bez právního důvodu ………………………....650 Kč/m2
 2. Upravené pozemky (komunikace, parkovací a manipulační plochy) ……..650 Kč/m2
 3. Zemědělská půda (mimo zahrad) ………………………………………………62 Kč/m2
 4. Vodní plocha  ……………………………………………………………………580 Kč/m2

Netýká se vodních ploch, které má v nájmu společnost ve 100% vlastnictví města Stříbra, tj. Lesy města Stříbra.

V ostatních katastrálních územích se uplatňuje sleva:
pozemky zastavitelné se sítěmi – 10%
pozemky zastavitelné bez sítí    – 10%

Článek IV.

Společná pravidla.

 1. Kupní cena pozemků určených k zástavbě o výměře vyšší než 1 500 m2 se stanoví v souladu s cenou zjištěnou znaleckým posudkem, pokud orgány obce nerozhodnou jinak.
 2. Bude-li cena zjištěná znaleckým posudkem nižší než je cena dle zásad, bude uplatněna cena dle zásad.
 3. Zastupitelstvo může na základě doporučení Rady města Stříbra nebo výboru výstavby,  územního plánování a FRB ZM schválit snížení kupní ceny na základě písemné žádosti kupujícího a to pouze v případě prokazatelně ztížených podmínek užívání pozemku:
  • svažitost terénu v ploše pozemku vyšší než 70%
  • ochranné pásmo stanovené právním předpisem nebo individuálním správním aktem.
  • Pozemky bez možnosti přístupu pro město
 4. V případě, že město Stříbro je investorem inženýrských sítí ke stavebním parcelám, bude dohodnutá kupní cena těchto parcel navýšena o náklady, případně část nákladů dle rozhodnutí ZMě spojených s vybudováním těchto inženýrských sítí.
 5. Kupní cena se zvyšuje o náklady spojené s převodem vlastnického práva (znalecký posudek, geometrický plán, správní poplatky, jiný posudek, atd.).
 6. Přednostní právo k odkoupení pozemku, za předpokladu dodržení ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mají:

6.1. Vlastníci trvalé stavby zřízené v souladu se zákonem a zapsané v katastru nemovitostí, a to v rozsahu části pozemku nezbytné pro výkon vlastnického práva ke stavbě (jsou zde umístěny vstupy do budovy, vjezdy na pozemky vlastněných kupujícím nebo přípojky k budově vlastněné kupujícím). Předkupní právo vlastníka pozemku se vztahuje i na podzemní staveb na stejném  pozemku, která je příslušenstvím nadzemní stavby. Ustanovení bodu 6.1.se nevztahuje na dočasné stavby, i když vlastník stavby měl s vlastníkem pozemku uzavřenou nájemní smlouvu, (stavby v zahrádkářských koloniích, stavby na zemědělské půdě apod.). Město není povinno pozemky odprodat.

 1. Pokud město Stříbro vyhoví žadateli s prodejem pozemků, na kterých je umístěna nepovolená stavba, cena daného pozemku bude stanovena trojnásobkem výše finančního plnění za m2 pozemku dle těchto zásad.
 2. Tyto zásady se nepoužijí při majetkových úkonech v souvislosti s nabýváním, omezováním nebo zcizováním práv k nemovitostem v majetku města Stříbra, které jsou součástí smlouvy účastníků sdružení mezi městem Stříbro a Waystone CZ s.r.o.
 3. Smluvní ceny prodávaných pozemků města Stříbra za m2, uvedené v čl. II. a čl. III. těchto zásad, jsou uvedeny jako ceny bez DPH.

Kupní ceny pozemků mohou být při splnění podmínek uvedených v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), osvobozeny od daně z přidané hodnoty, nebo tyto kupní ceny budou představovat základ daně dle ZDPH a  bude k nim připočteno DPH v platné výši.

 1. Nabytím účinnosti těchto zásad se ukončuje platnost přílohy č. 06 usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Stříbra ze dne 26.2.2015, kterou byly stanoveny ceny pozemků k prodeji.

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro