Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Dokončení rekonstrukce a modernizace Mánesovy ulice ve Stříbře

Regionální operační program (ROP) NUTS II Jihozápad

logo ROP

 • Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
 • Prioritní osa: 1 – Dostupnost center
 • Oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací
 • Název projektu: Dokončení rekonstrukce a modernizace Mánesovy ulice ve Stříbře
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/05.01914
 • Realizátor projektu: Město Stříbro, IČ 00260177

Celkové výdaje projektu: 8.039.486,84 Kč

Termín realizace: 4/2009 - 6/2010

Projektem Dokončení rekonstrukce a modernizace Mánesovy ulice ve Stříbře byla řešena problematika místních komunikací a jejich příslušenství v souvislosti se zajištěním zvýšení bezpečnosti dopravny ve městě Stříbře.

Realizací projektu došlo k odstranění nevyhovujícího stavu místní komunikace v Mánesově ulici , odstranění bodových závad na MK a k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy na MK v části města Stříbra v návaznosti na krajskou komunikaci II/193.

Projekt byl realizován jako jednoetapový ve členění na 3 fáze-přípravnou, realizační a vypořádání dotace.

Přípravná fáze projektu byla odstartována v únoru 2008, kdy na základě provedené analýzy potřeb byly stanoveny priority a potřeby oprav místních komunikací ve městě. V této fázi proběhlo výběrové řízení na projektanta, které bylo provedeno vzhledem k výši předpokládané ceny, dle Směrnice upřesňující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která je přílohou č.11 Organizačního řádu Městského úřadu Stříbro a vypracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách., a v souladu s principy podmínek ROP NUTS II Jihozápad. Zpracovatel projektové dokumentace byl vybrán na základě výše uvedené metodiky. Dle zápisu č.71 z porady vedení MěÚ Stříbro konané 16.4.2008 byla vybrána nabídka firmy SUDOP Projekt Plzeň a.s.,s kterou byla dne 30.4./2.5.2008 uzavřena smlouva o dílo.

Stavební povolení pro stavbu bylo vydáno 1.12.2008 s nabytím právní moci dne 8.1.2009.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo provedeno dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění a dle podmínek a metodického postupu uvedeného v textu vyhlášené výzvy k předkládání projektů. Vzhledem k předpokládané výši rozpočtu veřejné zakázky a to 19 900 000 Kč bez DPH spadá zakázka,dle §12 zákona č.137/2006 Sb.o veřejných zakázkách, do podlimitních veřejných zakázek. Výzva k předložení nabídek na realizaci projektu Místní komunikace ve Stříbře byla vypracována dle uvedeného zákona a podmínek programu - výzva byla vyvěšena na internetových stránkách www.mustribro.cz . Zároveň byli vyzváni vybraní uchazeči v souladu s podmínkami VŘ formou zjednodušeného podlimitního řízení. Výběr dodavatele byl proveden komisí jmenovanou statutárním zástupcem města. Komise na základě schválených kriterií ve výzvě a podmínek programu provedla výběr dodavatele a vítězná firma byla doporučena Radě města ke schválení. Rada města na 48.jednání konaném dne 24.4.2009 schválila výběr dodavatele a uzavření SOD s firmou SKANSKA DS,a.s.závod Plzeň.

Zpracování žádosti do programu ROP a včetně příloh bylo realizováno v dubnu 2009 s termínem odevzdání žádosti dne 5.5.2009.

V realizační fázi probíhaly stavební práce s termínem zahájení díla 4.5.2009. Stavba byla realizována dle uzavřené smlouvy o dílo, dodatku č.1 a č.2 SOD se stavební firmou: Skanska DS a.s. se sídlem v Brně, schválené projektové dokumentace ve stavebním řízení a podmínek uvedených ve stavebním povolení.

V rámci stavby bylo provedeno:

 • nové napojení z místní komunikace na silnici II/193
 • rekonstrukce místní komunikace v délce 224,24 m
 • vybudování chodníků + vjezdy 1 112,5 m2
 • 13 parkovacích stání, z toho 1 pro zdravotně postižené
 • 3 místa pro přecházení
 • 1 retarder pro zpomalení projíždějících vozidel
 • úprava zeleně 186 m2
 • nové dopravní značení na MK.

Zároveň byla v části Mánesovy ul. provedena oprava opěrné zdi v délce 11,5 m, která odděluje komunikaci od výše položených přilehlých pozemků.
Kolaudační souhlas byl na stavbu vydán dne 30.6.2010.
Závěrečná monitorovací zpráva, včetně Žádosti o platbu, byla Úřadu regionální rady regionu soudržnosti předložena v únoru 2011.
V současné době probíhá administrativní kontrola Závěrečné monitorovací zprávy a Žádosti o platbu.
V rámci schvalování Žádosti o platbu se dne 27.06.2011 uskuteční fyzická kontrola projektu.

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro