Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Zásady poskytování bytů

Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra

Tyto zásady stanovují postup při pronajímání bytů v majetku Města Stříbra (dále jen „městské byty“) a bytů zvláštního určení (byty v Domech s pečovatelskou službou, dále jen „DPS“)

Čl. I. Základní ustanovení

 1. Město Stříbro hospodaří s byty, které má ve svém vlastnictví.  Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, specifikují principy poskytování nájmu v bytech těchto typů:
  I. bydlení v bytech bez zvláštního režimu
  II. bydlení v bytech pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel [1]
  III. bydlení v bytech v domě zvláštního určení - DPS [2]
 2. Správou městských bytů, uzavíráním nájemních smluv a všech ostatních náležitostí spojených s nájemním vztahem k bytům je pověřena Správa majetku města Stříbra, s.r.o., Nerudova 1009, Stříbro, IČ 26318903 (dále jen „správce“).
 3. Správce ihned po vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo předání bytu nájemcem a jeho případné  opravě písemně oznámí Městskému úřadu Stříbro:
  a) – tajemníkovi Bytové komise - volný, nově vystavěný, zřízený, či uvolněný byt dokladem „Hlášenka volného bytu“ u bytů dle bodu 1. oddílu I. a II.
  b) –  tajemníkovi Výboru pro zdravotnictví, sociální otázky a pečovatelskou službu – volný, zřízený, či uvolněný byt dokladem „ Hlášenka volného bytu“ u bytů dle bodu 1. oddílu III.
 4. Správce je povinen oznámit MěÚ i protiprávní obsazení městského bytu, dále přenechání bytu, nebo jeho části do podnájmu a výměnu městského bytu bez souhlasu Rady města.
 5. O přidělování městských bytů a bytů v DPS k pronájmu jednotlivým žadatelům rozhoduje Rada města Stříbra (dále jen „RMS“) usnesením, na základě doporučení Bytové komise, či Výboru pro zdravotnictví, sociální otázky a pečovatelskou službu. 

Čl. II. Žadatel o byt dle Čl. I., bodu 1, oddílu I., II.

 1. Žadatelem o městský byt se rozumí fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která má trvalý pobyt na území ČR, nebo je státním občanem členského státu Evropské unie, je ve městě Stříbře zaměstnán a pobývá na územní ČR v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Žadatel nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu, ani rodinného domu, který užívá (může užívat) k zabezpečení svých bytových potřeb (např. věcné břemeno užívání, odvozené právo užívání…).
 3. Je-li žadatel rozvedený a byl společným nájemcem bytu, předloží při podání žádosti k nahlédnutí rozsudek soudu o rozvodu manželství s vyznačením právní moci a doklad o vypořádání společného nájmu bytu.
 4. Žadatel nesmí být dlužníkem vůči Městu Stříbru, ani subjektům zřízeným, či založeným Městem Stříbrem.
 5.  Žadatel o byt pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel, dle Čl. I, bodu 1, oddílu II, musí být pouze osoba, která splňuje podmínky Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., v platném znění.
 6. Žadatel a společně posuzované osoby žadatelovy domácnosti dokládají všechny příjmy za předchozí kalendářní rok – příloha č. II k nájemní smlouvě. [3]

Čl. III Žadatel o byt zvláštního určení – DPS

 1. Žadatel o byt v DPS je:
  a) osoba pobírající starobní důchod
  b) osoba invalidní, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P
  c) osoba osamělá, jejíž zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují přidělení bytu v DPS
 2.  Žadatelé jsou, jestliže je alespoň u jednoho z nich splněna podmínka pobírání starobního důchodu, či invalidity:
  a) manželská dvojice
  b) partnerská dvojice žijící ve společné domácnosti
  c) jiná dvojice, např. sourozenci
 3. Žadatelem  je osoba způsobilá k právním úkonům, jejíž zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu přímého výkonu pečovatelské služby, eventuelně lze u něho důvodně předpokládat, že úkony pečovatelské služby bude potřebovat pro postupné ubývání své  soběstačnosti. Žadatel, i přes sníženou soběstačnost, musí být schopen vést poměrně samostatný život a nevyžadovat komplexní zdravotní péči.

Čl. IV Žádost o byt

 1. Byty v majetku města Stříbra jsou poskytovány k pronájmu na základě podané písemné žádosti na předepsaném tiskopise, včetně všech požadovaných příloh.
 2. Tiskopisy žádostí o přidělení městského bytu i bytu v DPS včetně příloh, jsou k dispozici v tištěné podobě na sociálním odboru MěÚ Stříbro, Masarykovo nám. 63, Stříbro, nebo na webových stránkách Města Stříbra: www.mustribro.cz
 3. Přijaté žádosti o městský byt jsou evidovány sociálním odborem MěÚ Stříbro, tajemníkem Bytové komise, o zápisu do seznamu žadatelů je žadatel písemně vyrozuměn nejpozději do 30 dnů ode dne podání a evidence žádosti.
 4. Přijaté žádosti o byt v DPS jsou evidovány sociálním odborem, o zápisu do seznamu žadatelů je žadatel písemně vyrozuměn nejpozději do 30 dnů ode dne podání a evidence žádosti.
 5. Je povinností žadatele dbát o to, aby všechny údaje uvedené v žádosti byly úplné a odpovídaly skutečnosti. Při změně údajů uvedených v žádosti je žadatel povinen, nejlépe písemně, oznámit jejich změnu, provést upřesnění.
 6. Žadatel má povinnost aktualizovat svou žádost o byt  dle bodu 1. typů I. a II. (netýká se žádostí o byt v DPS) alespoň 1x ročně, nejlépe vždy před koncem kalendářního roku u tajemníka bytové komise, či  na sociálním odboru MěÚ Stříbro.
 7. Nebude-li žádost pravidelně aktualizována, je po uplynutí roční lhůty automaticky vyřazena ze seznamu (netýká se žádostí o přidělení bytu v DPS).
 8. Součástí žádosti o přidělení bytu v DPS je formulář „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele“. Vyjádření ošetřujícího praktického  lékaře si žadatel opatřuje sám, včetně úhrady poplatku za vyplnění žádosti, dle sazebníku příslušného lékaře.
 9. Sociální odbor je oprávněn u žádostí o přidělení bytu v DPS požadovat i předložení dalších podkladů (důchodový výměr) a provádět sociální šetření za účelem zjištění sociálních, zdravotních a bytových poměrů žadatele.
 10. Zařazením žadatele do evidence žádostí nevytváří pro žadatele vůči městu právní nárok na uzavření nájemní smlouvy, ani vznik povinnosti města žadateli byt do nájmu poskytnout.

Čl. V Kritéria pro výběr žadatelů

 1. Osoba trvale bydlící ve Stříbře, včetně jeho místních částí, která doloží, že měla v předchozím roce  příjem z pracovního poměru či vykázala zisk z podnikání (OSVČ)
 2. Osoba trvale bydlící ve Stříbře, včetně jeho místních částí.
 3. Osoba zdravotně, či sociálně handicapovaná.
 4. Osoba s trvalým pobytem v územním obvodu ORP Stříbro, která prokazatelně déle než 1 rok pracuje, či podniká ve městě Stříbře, eventuelně blízkém okolí.
 5. Přímé rozhodnutí Rady města Stříbra.

Čl. VI. Kritéria pro výběr žadatelů – byty v DP

 1. Osoba trvale bydlící ve Stříbře, včetně jeho místních částí, která má zavedenu Pečovatelskou službu a aktivně využívá jejích úkonů.
 2. Osoba trvale bydlící ve Stříbře, včetně jeho místních části, která se zaváže dnem uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS pravidelně využívat Pečovatelskou službu města v rozsahu minimálně dvou základních úkonů.
 3. Osoba s trvalým pobytem mimo správní území města Stříbra, která se zaváže dnem uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS pravidelně využívat Pečovatelskou službu města v rozsahu minimálně dvou základních úkonů.
 4. Naléhavost přidělení bytu dle sociální situace – nevhodné bytové podmínky, bydlení bez výtahu, absence bezbariérovosti, osamělost žadatele, žadatelův zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby, míra dosavadního využívání úkonů pečovatelské služby…

Čl. VII. Způsob výběru nájemce z okruhu žadatelů

 1. O přidělení bytu v majetku města Stříbra rozhoduje Rada města svým usnesením.
 2. Tajemník bytové komise provede u žádostí o byt pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel finanční vyhodnocení výše příjmů domácnosti dle Přílohy č. III k nájemní smlouvě. Žádosti doporučené RMS ke schválení přidělení bytu musí splňovat kriteria rozhodná pro uzavření nájemní smlouvy.[4]
 3. Návrhy a doporučení na přidělení městského bytu, včetně délky trvání nájemního vztahu předkládá RMS Bytová komise.
 4. Byty v majetku města Stříbra jsou RMS přidělovány na dobu určitou.
 5. Bytová komise doporučuje ke schválení RMS délku trvání nájemního vztahu dle klíče:
  1. nové smlouvy o nájmu bytu – doba určitá: 3 měsíce
  2. prodlužované nájemní smlouvy:
   • bezproblémový nájemní vztah, pravidelné platby nájmu a služeb – doba určitá: 1 rok
   • prodleva v úhradě nájemného a služeb 1 měsíc + aktivní účast dosavadního  nájemce bytu na řešení úhrady dluhu, např. sepsáním splátkového kalendáře u správce bytu – doba určitá: 3 měsíce
   • porušování nájemního vztahu zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplacením nájemného a nákladů na služby za dobu delší než 3 měsíce, poškozování bytu, působení škod pronajímateli, či osobám, které bydlí v domě – neprodloužení nájemního vztahu
 6. Návrhy a doporučení na přidělení bytu v DPS předkládá RMS Výbor pro zdravotnictví, sociální otázky a pečovatelskou službu.
 7. Byty v DPS jsou RMS přidělovány obvykle na dobu neurčitou.
 8. RMS může o přidělení bytu rozhodnout samostatně, návrhy a doporučení mají pro rozhodování RMS pomocný, podpůrný charakter.  

Čl. VIII. Uzavření nájemní smlouvy

 1. Správce, dle Čl. I, bodu 2, uzavře s žadatelem nájemní smlouvu do 10 dnů ode dne zveřejnění usnesení RMS.
 2. Správce umožní, před uzavřením nájemního vztahu, prohlídku předmětného bytu.
 3. Nájemní smlouvy na městské byty jsou uzavírány na dobu určitou, prodlužovány jsou automaticky, pokud nájemce neporušuje hrubě svou povinnost vyplývající z nájemního vztahu. (hrubým porušením je myšleno zejména: nezaplatil-li nájemce nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno).
 4. Pokud nebude nájemní smlouva uzavřena ani s náhradníkem pro přidělení, správce vystaví novou hlášenku volného bytu, nebo informuje o této skutečnosti Bytovou komisi jiným vhodným způsobem (e-mailem, písemně…)
 5. Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce městského bytu se řídí Občanským zákoníkem.

Čl. IX. Výměna bytu

 1. Žádosti o výměny městských bytů projednává a doporučuje RMS ke schválení:
  1. Bytová komise u městských bytů
  2. Výbor pro zdravotnictví, sociální otázky a pečovatelskou službu u bytů v DPS
 2. Žádost o výměnu bytu předloží žadatel na předepsaném tiskopise, nebo vlastní, vždy  písemnou formou.

Čl. X. Zvláštní ustanovení

 1. Správce 1x ročně kontroluje a vyhodnocuje výše příjmů nájemců a jejich domácností dle Přílohy č. III. k nájemní smlouvě, v souladu s Nařízením vlády č. 146/2003 Sb., v platném znění, u bytů vystavěných za použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.
 2. Správce 1x ročně kontroluje, zda nájemce a členové jeho domácnosti nemají vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu, nebo k bytu, ani jej neužívají právem odpovídajícím věcnému břemeni.
 3. Pokud nájemce, či domácnost nájemce přestala plnit podmínky stanovené v § 4 Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., v platném znění, správce o této skutečnosti neprodleně uvědomí písemně Bytovou komisi a RMS, včetně návrhu na řešení situace.[5]

Čl. XI Závěrečná ustanovení

 1. Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra schválila Rada města Stříbra dne 01.04.2015 usnesením č. 10/II/20, nabývají platnosti dnem schválení a účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jejich platnosti.
 2. Nabytím účinnosti těchto zásad se ruší Zásady poskytování bytů ve vlastnictví města Stříbra ze dne 09.09.2009.

Ve Stříbře dne 01. 04. 2015

Bc. Karel Lukeš v.r.

publikoval: Alena Ratajová, vedoucí odboru SOC
publikováno: 13.5.2015 

[1] vystavěny za použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (podpora výstavby nájemních bytů pro osoby s nízkými příjmy
[2] byty v DPS se pro účely těchto zásad rozumí byty zvláštního určení dle § 2300 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, které jsou určeny pro bydlení seniorů a zdravotně postižených dospělých občanů. Jde o samostatné objekty s malometrážními bytovými jednotkami.
[3] příjmově vymezenou osobou je:
1. samostatně žijící osoba, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem zjištěný podle písmene e) v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem, přitom, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací podle tohoto nařízení uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací podle tohoto nařízení uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za předminulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem,
2. osoba s dalšími členy domácnosti, která prokáže, že průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem, přitom, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací podle tohoto nařízení uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací podle tohoto nařízení uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za předminulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem.
[4] Pomocný výpočet bude proveden  z vyhlašovaného hrubého příjmu Českým statistickým úřadem: www.mmr.cz
[5] byty v ulici Prokopa Holého č.p. 1544, 1545, 1546, 1547,1548, Husova ul. č.p. 96, číslo bytu 8, 9, 11, 12, Kladrubská ul. číslo bytu  1, 2, + půdní vestavba, 28.října č.p. 487 číslo bytu 4, 5, 6, 7.

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro