A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

MĚSTO STŘÍBRO


Vyhlašuje výběrové řízení pro použití prostředků fondu rozvoje bydlení města Stříbra (dále jen „FRBMS“)
 

Zastupitelstvo města Stříbra vyhlašuje výběrové řízení na podání žádostí  o  poskytnutí zápůjček z FRBMS podle „Zásad použití prostředků Fondu rozvoje bydlení města Stříbra“  (dále jen „Zásady“)  schválených na 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21.06.2017 usnesením č. 26/II/9 s těmito termíny:
 

Projednání a schválení žádostí ZMě:

Podání žádostí:    

  průběžné

Projednání žádostí ve Výboru výstavby a FRBu:

 dle termínů jednání výboru

Projednání a schválení žádostí ZMě:    

 dle termínů jednání ZMě

 

       Fond slouží k poskytování zápůjček určených k financování obnovy, oprav, modernizace a rozvoje bytového fondu  na území města a jeho částí podle stanovených  pravidel a podmínek  „Zásad Fondu rozvoje bydlení města Stříbra“ ( dále jen „Zásady“ ). 

Prostředky fondu lze používat výhradně k poskytování zápůjček na provedení stavebních prací a úprav bytového fondu níže specifikovaných a pořízení projektů na tyto práce.

Z fondu se poskytují tyto druhy zápůjček:
 

p.č.

Název/účel

Úrok

Hranice

01

Obnova střešní krytiny včetně případné opravy krovů anebo podkladních konstrukcí krytiny domů starších 10 let

1,25 %

200 tis.Kč

02

Zřízení  nebo obnova ekologického vytápění

1,25 %

100 tis.Kč

03

Ekologický způsob odvádění a likvidace odpadních vod

1,25 %

50 tis.Kč

04

Dodatečné odizolování domu proti zemní vlhkosti

domů starších 10 let

1,25 %

100 tis.Kč

05

Obnova fasády včetně klempířských prvků, výplní otvorů fasád domů starších 10 let      

1,25 %

250 tis.Kč

06

Dodatečné zateplení obvodového pláště domu

1,25 %

100 tis.Kč

07

Stavební úpravy bytu, zřízení  nebo obnova  sociálního zařízení

1,25 %

100 tis.Kč

08

Zateplení stropu nad suterénem( pouze pro byt nad suterénem )

1,25 %

30 tis.Kč

09

Zateplení střechy obytného domu (pro využití bytu v posledním podlaží domu)                         

1,25 %

30 tis.Kč

10

Bezbariérové vstupy a úprava bytu pro osoby s omezenou pohybovou schopností a orientací pohybu

0,75 %

100 tis.Kč

  11

Celková stavební úprava včetně přístavby obytného domu

1,25 %

250 tis.Kč

12

Technická infrastruktura (přípojka kanalizace, vody, plynu, elektra atd.)

1,25 %

150 tis.Kč

13

Na kanalizační přípojky u staveb vyvolaných městem Stříbro

0,00 %

50 tis.Kč

14

Obnova nemovitého majetku poškozeného v důsledku živelné události

0,75 %

300 tis. Kč

 
Jednotlivé tituly zápůjček 01-13 jsou určeny pouze pro stávající obytné domy a lze je kumulovat, vyjma titulů 05 s 06 a titulů 01-13 s tituly 51-54.

Druh zápůjčky p.č. 10 lze poskytnout pouze osobám, které splňují podmínky uvedené v čl. III odst. 3  „Zásad“  a  které jsou držitelem průkazu ZTP, ZTP/P a nebo osobám, splňující podmínky v čl. III odst.3 a které doloží kopii průkazu  držitele ZTP, ZTP/P osoby  trvale žijící ve společné domácnosti s touto osobou.       

Z fondu lze dále poskytnout tyto zápůjčky:

p.č.

Název/účel

Úrok

Hranice

51

Půdní nástavba bytu na ploché střeše

1,25 %

150 tis.Kč/byt

52

Půdní vestavba bytu nebo zřízení byt. jednotky z nebytových prostor

1,25 %

150 tis.Kč/byt

53

Ekologický způsob likvidace odpadních vod při výstavbě nového domu

1,25 %

60 tis.Kč

54

Zřízení ekologického vytápění při novostavbě domu nebo bytu

1,25 %

100 tis.Kč


Pro novostavbu obytného domu jsou určeny pouze tituly 53 a 54 a lze je kumulovat. Tituly 51 a 52 lze kumulovat s titulem 54.

Zápůjčky z fondu  mohou být poskytovány pouze právnickým a fyzickým osobám, které:

 1. vlastní obytný dům
 2. vlastní byt v obytném domě
 3. jsou uživateli nájemních bytů ve vlastnictví města Stříbra

d) realizují opravu, obnovu a modernizaci  vlastního obytného domu, vlastního bytu v obytném domě nebo nájemního bytu 
e) realizují novostavbu obytného domu
f)  realizují novou bytovou jednotku formou půdní nástavby nebo vestavby v obytném domě
g) zřizují novou bytovou jednotku z nebytových prostor v obytném domě
h) mají právní formu společenství vlastníků jednotek
ch) nemají peněžité závazky vůči městu a k organizacím zřízeným městem po lhůtě splatnosti 
i)  nemají daňové nedoplatky  (čestné prohlášení)
j)  nejsou v konkurzním řízení ( právnické osoby - čestné prohlášení)
k) jsou starší 18 let a způsobilé k právním úkonům

a které přijmou smluvní závazek  poskytnutou zápůjčku použít  ve prospěch  těchto domů a bytů podle   podmínek a pravidel stanovených  „Zásadami“  a uvedených ve smlouvě o poskytnutí zápůjčky.
Zápůjčku nelze opakovaně získat ve lhůtě 15 let u téhož domu a téhož bytu na stejný titul.

Splatnost zápůjčky  se stanovuje  dle celkové výše poskytnuté zápůjčky:

Rozmezí zápůjčky

Splatnost

                       do   30 tis. Kč

  2 roky

od   31 tis. Kč do   50 tis. Kč

  3 roky

od   51 tis. Kč do 100 tis. Kč

  4 roky

od 101 tis. Kč do 150 tis. Kč

  5 let

od 151 tis. Kč do 200 tis. Kč

  6 let

od 201 tis. Kč do 250 tis. Kč

  7 let

od 251 tis. Kč a výše

  8 let

 

Žádost o zápůjčku se podává výhradně na formuláři  vydaném městským úřadem.

K žádosti je nutno doložit tyto povinné přílohy :

 • doklad prokazující  vlastnictví předmětného domu nebo bytu, nebo nájemní smlouvu  s písemným souhlasem vlastníka objektu,  ne starší 3 měsíců
 • ohlášení  popřípadě stavební povolení anebo jiný doklad o přípustnosti realizace stavební akce (dle charakteru  a druhu stavby) podle zákona č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavební řádu  (VŽDY PO KONZULTACI SE STAVEBNÍM  ÚŘADEM )
 • projektová dokumentace, pokud je požadována stavebním úřadem
 • předpokládaný rozpočet
 • čestné prohlášení  o bezdlužnosti
 • čestné prohlášení, že žadatel nemá peněžité závazky vůči městu a k organizacím zřízených  městem po lhůtě splatnosti
 • právnická osoba -  čestné prohlášení, že  není v konkurzním řízení
 • výpis z rejstříku  společenství (společenství vlastníků bytových jednotek)

Nejsou-li podané žádosti úplné, vrací je městský úřad žadatelům k doplnění. Za včas podaná se považují pouze úplná podání.

Na poskytnutí zápůjčky z fondu není právního nároku.
Město si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Formuláře žádostí o poskytnutí zápůjčky, Zásady  použití prostředků Fondu rozvoje bydlení města Stříbra jsou k dispozici na oddělení  regionálního rozvoje MěÚ Stříbro, Masarykovo náměstí 1,  I. poschodí, kancelář č. dveří 14 (telefon:  374 801 123, 374 801 223).

Uvedené dokumenty je možné získat na webových stránkách:  www.mustribro.cz.

 

  

……………………………………...................

                                                                                                                         Bc.Karel Lukeš – starosta města