Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Vyhlášení výběrového řízení pro použití prostředků fondu rozvoje bydlení města Stříbra (dále jen "FRBMS")

MĚSTO STŘÍBRO
Vyhlašuje výběrové řízení pro použití prostředků fondu rozvoje bydlení města Stříbra (dále jen „FRBMS“)

Zastupitelstvo města Stříbra vyhlašuje výběrové řízení na podání žádostí  o  poskytnutí zápůjček z FRBMS podle „Zásad použití prostředků Fondu rozvoje bydlení města Stříbra“  (dále jen „Zásady“)  schválených na 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21.06.2017 usnesením č. 26/II/9 s těmito termíny:

Projednání a schválení žádostí ZMě:

 • Podání žádostí: průběžné
 • Projednání žádostí ve Výboru výstavby a FRBu: dle termínů jednání výboru
 • Projednání a schválení žádostí ZMě: dle termínů jednání ZMě

Fond slouží k poskytování zápůjček určených k financování obnovy, oprav, modernizace a rozvoje bytového fondu  na území města a jeho částí podle stanovených  pravidel a podmínek  „Zásad Fondu rozvoje bydlení města Stříbra“ ( dále jen „Zásady“ ). 

Prostředky fondu lze používat výhradně k poskytování zápůjček na provedení stavebních prací a úprav bytového fondu níže specifikovaných a pořízení projektů na tyto práce.

Z fondu se poskytují tyto druhy zápůjček

p.č.

Název/účel

Úrok

Hranice

01

Obnova střešní krytiny včetně případné opravy krovů anebo podkladních konstrukcí krytiny domů starších 10 let

1,25 %

200 tis.Kč

02

Zřízení  nebo obnova ekologického vytápění

1,25 %

100 tis.Kč

03

Ekologický způsob odvádění a likvidace odpadních vod

1,25 %

50 tis.Kč

04

Dodatečné odizolování domu proti zemní vlhkosti

domů starších 10 let

1,25 %

100 tis.Kč

05

Obnova fasády včetně klempířských prvků, výplní otvorů fasád domů starších 10 let      

1,25 %

250 tis.Kč

06

Dodatečné zateplení obvodového pláště domu

1,25 %

100 tis.Kč

07

Stavební úpravy bytu, zřízení  nebo obnova  sociálního zařízení

1,25 %

100 tis.Kč

08

Zateplení stropu nad suterénem( pouze pro byt nad suterénem )

1,25 %

30 tis.Kč

09

Zateplení střechy obytného domu (pro využití bytu v posledním podlaží domu)                         

1,25 %

30 tis.Kč

10

Bezbariérové vstupy a úprava bytu pro osoby s omezenou pohybovou schopností a orientací pohybu

0,75 %

100 tis.Kč

  11

Celková stavební úprava včetně přístavby obytného domu

1,25 %

250 tis.Kč

12

Technická infrastruktura (přípojka kanalizace, vody, plynu, elektra atd.)

1,25 %

150 tis.Kč

13

Na kanalizační přípojky u staveb vyvolaných městem Stříbro

0,00 %

50 tis.Kč

14

Obnova nemovitého majetku poškozeného v důsledku živelné události

0,75 %

300 tis. Kč

 Jednotlivé tituly zápůjček 01-13 jsou určeny pouze pro stávající obytné domy a lze je kumulovat, vyjma titulů 05 s 06 a titulů 01-13 s tituly 51-54.

Druh zápůjčky p.č. 10 lze poskytnout pouze osobám, které splňují podmínky uvedené v čl. III odst. 3  „Zásad“  a  které jsou držitelem průkazu ZTP, ZTP/P a nebo osobám, splňující podmínky v čl. III odst.3 a které doloží kopii průkazu  držitele ZTP, ZTP/P osoby  trvale žijící ve společné domácnosti s touto osobou.       

Z fondu lze dále poskytnout tyto zápůjčky:

p.č.

Název/účel

Úrok

Hranice

51

Půdní nástavba bytu na ploché střeše

1,25 %

150 tis.Kč/byt

52

Půdní vestavba bytu nebo zřízení byt. jednotky z nebytových prostor

1,25 %

150 tis.Kč/byt

53

Ekologický způsob likvidace odpadních vod při výstavbě nového domu

1,25 %

60 tis.Kč

54

Zřízení ekologického vytápění při novostavbě domu nebo bytu

1,25 %

100 tis.Kč

Pro novostavbu obytného domu jsou určeny pouze tituly 53 a 54 a lze je kumulovat. Tituly 51 a 52 lze kumulovat s titulem 54.

Zápůjčky z fondu  mohou být poskytovány pouze právnickým a fyzickým osobám, které:

 1. vlastní obytný dům
 2. vlastní byt v obytném domě
 3. jsou uživateli nájemních bytů ve vlastnictví města Stříbra

d) realizují opravu, obnovu a modernizaci  vlastního obytného domu, vlastního bytu v obytném domě nebo nájemního bytu 
e) realizují novostavbu obytného domu
f)  realizují novou bytovou jednotku formou půdní nástavby nebo vestavby v obytném domě
g) zřizují novou bytovou jednotku z nebytových prostor v obytném domě
h) mají právní formu společenství vlastníků jednotek
ch) nemají peněžité závazky vůči městu a k organizacím zřízeným městem po lhůtě splatnosti 
i)  nemají daňové nedoplatky  (čestné prohlášení)
j)  nejsou v konkurzním řízení ( právnické osoby - čestné prohlášení)
k) jsou starší 18 let a způsobilé k právním úkonům

a které přijmou smluvní závazek  poskytnutou zápůjčku použít  ve prospěch  těchto domů a bytů podle   podmínek a pravidel stanovených  „Zásadami“  a uvedených ve smlouvě o poskytnutí zápůjčky.
Zápůjčku nelze opakovaně získat ve lhůtě 15 let u téhož domu a téhož bytu na stejný titul.

Splatnost zápůjčky  se stanovuje  dle celkové výše poskytnuté zápůjčky:

Rozmezí zápůjčky

Splatnost

do   30 tis. Kč

  2 roky

od   31 tis. Kč do   50 tis. Kč

  3 roky

od   51 tis. Kč do 100 tis. Kč

  4 roky

od 101 tis. Kč do 150 tis. Kč

  5 let

od 151 tis. Kč do 200 tis. Kč

  6 let

od 201 tis. Kč do 250 tis. Kč

  7 let

od 251 tis. Kč a výše

  8 let

Žádost o zápůjčku se podává výhradně na formuláři  vydaném městským úřadem.

K žádosti je nutno doložit tyto povinné přílohy :

 • doklad prokazující  vlastnictví předmětného domu nebo bytu, nebo nájemní smlouvu  s písemným souhlasem vlastníka objektu,  ne starší 3 měsíců
 • ohlášení  popřípadě stavební povolení anebo jiný doklad o přípustnosti realizace stavební akce (dle charakteru  a druhu stavby) podle zákona č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavební řádu  (VŽDY PO KONZULTACI SE STAVEBNÍM  ÚŘADEM)
 • projektová dokumentace, pokud je požadována stavebním úřadem
 • předpokládaný rozpočet
 • čestné prohlášení  o bezdlužnosti
 • čestné prohlášení, že žadatel nemá peněžité závazky vůči městu a k organizacím zřízených  městem po lhůtě splatnosti
 • právnická osoba -  čestné prohlášení, že  není v konkurzním řízení
 • výpis z rejstříku  společenství (společenství vlastníků bytových jednotek)

Nejsou-li podané žádosti úplné, vrací je městský úřad žadatelům k doplnění. Za včas podaná se považují pouze úplná podání.

Na poskytnutí zápůjčky z fondu není právního nároku.
Město si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Formuláře žádostí o poskytnutí zápůjčky, Zásady  použití prostředků Fondu rozvoje bydlení města Stříbra jsou k dispozici na oddělení  regionálního rozvoje MěÚ Stříbro, Masarykovo náměstí 1,  I. poschodí, kancelář č. dveří 14 (telefon:  374 801 123, 374 801 223).

Uvedené dokumenty je možné získat na webových stránkách:  www.mustribro.cz.

……………………………………...................

Bc.Karel Lukeš – starosta města

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro