Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Nařízení 4/2020 města Stříbra

Tržní řád města Stříbra

město Stříbro
Nařízení č. 4/2020
města Stříbra, kterým se stanovuje tržní řád.

 

Město Stříbro vydává dle ustanovení § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek I
Základní ustanovení

Předmětem tohoto nařízení je vymezení míst pro prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem.1) Tímto místem je tržiště dle čl. III.

.Článek II
Vymezení pojmů

 1. Prodejním místem pro účely tohoto nařízení se rozumí prostor, ve kterém se uskutečňuje prodej zboží a poskytování služeb jedním prodejcem, pokud se nejedná o provozovnu určenou pro prodej zboží a poskytování služeb podle stavebního zákona.1)
 2. Prodejcem se pro účely tohoto nařízení rozumí osoba, která prodává zboží a poskytuje služby.
 3. Provozovatelem tržiště a městských trhů se pro účely tohoto nařízení rozumí město Stříbro.
 4. Podomním prodejem je prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa2), zejména obcházením jednotlivých domů, bytů apod.
 5. Pochůzkovým prodejem je prodej zboží a poskytování služeb, u kterého nedochází k umístění prodejního zařízení a zboží, a při němž je potenciální zákazník prodeje a poskytování služby vyhledáván prodejcem z okruhu osob pohybujících se na veřejném prostranství. Není rozhodné, zda ten, kdo prodává zboží a poskytuje služby, se přemísťuje nebo stojí na místě. Pochůzkový prodej je uskutečňován zejména bez prodejního zařízení.

Článek III
Vymezení místa pro prodej zboží a poskytování služeb

 1. K prodeji zboží a poskytování služeb se ve městě Stříbře určují tato místa:
  1. prodejní místa na ploše Masarykova náměstí ve Stříbře,
  2. ve výjimečných případech  místo uvedené v žádosti prodejce a schválené Radou města Stříbra.

2.   Podomní  a pochůzkový prodej  se na území města Stříbra zakazuje.

Článek IV
Doba prodeje zboží a poskytování služeb

 1. Doba prodeje zboží a poskytování služeb při konání městských trhů se stanovuje vždy ve čtvrtek v době od 07:00 hod. do 17:00 hod.

Článek V
Podmínky prodeje zboží a poskytování služeb

 1. Městský úřad na základě žádosti prodejce vydá povolení k prodeji a poskytování služeb (dále jen „prodej“) v den konání městských trhů. Povolení se vydává na dobu neurčitou. V žádosti prodejce uvede jméno a příjmení nebo obchodní firmu, IČ, místo podnikání nebo sídlo a druh prodávaného zboží a poskytování služeb.
 2. Prodejce je povinen mít u sebe pro případ kontroly ze strany kontrolních orgánů3)živnostenský list, resp. osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, popř. doklad o pracovněprávním vztahu k prodejci, doklad o nabytí zboží, doklad o zaplacení poplatku z prodejního místa a další doklady dle příslušných předpisů (např. zdravotní průkaz) a průkaz totožnosti.
  Prodejce je povinen prodejní místo na vhodném a trvale viditelném místě označit jménem a příjmením nebo obchodní firmou, IČ, místem podnikání nebo sídlem, zboží označit cenovkami, popř. vyvěsit ceník.
 3. Prodejce je povinen po celou dobu prodeje dbát na to, aby nedocházelo ke znečištění prodejního místa a jeho okolí.
 4. Prodejce je povinen po ukončení prodeje odstranit veškerý odpad, který vznikl v souvislosti s  prodejem, aby zanechal prodejní místo čisté a uklizené. Prodejce je povinen zajistit odbornou likvidaci veškerého odpadu.4)
 5. Prodejce je povinen prodávat zboží za prodejním pultem.
 6. Z ložných ploch vozidel k prodeji upravených je povolen pouze prodej mražených výrobků, výrobků, které je nutno chladit (např. uzeniny, maso), pražené kukuřice a výrobků rychlého občerstvení (např. klobásy, grilovaná kuřata).
 7. Provozovatel tržiště přiděluje prodejní místa na tržišti tak, aby byla během městských trhů zajištěna ochrana zdraví zákazníků i prodejců (volné průchody a únikové cesty). Časově vymezuje vjezd vozidel za účelem zásobování.
 8. Po vybrání poplatku z prodejního místa je zakázáno rozšiřovat prodejní plochy mimo zaplacený prostor.
 9. Poplatek5) z prodejních míst vybírá Městský úřad Stříbro, obecní živnostenský úřad. Poplatek na místě vybírá pověřený zaměstnanec.
 10. Práva a povinnosti prodejců stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.6)

 

Článek VI
Pravidla k zajištění řádného prodeje na tržišti

 

 1. Provozovatel tržiště  umožní přístup na tržiště nejméně 1 hodinu před zahájením městských trhů.
 2. V případě porušení tohoto nařízení vyzve provozovatel trhu prodejce k odstranění zjištěných nedostatků.
 3. Při hrubém nebo soustavném porušování tohoto nařízení nebo při odmítnutí spolupráce s kontrolními orgány dle čl. VIII. si provozovatel tržiště vyhrazuje právo ukončit prodejci pronájem prodejního místa.

 

Článek VII
Zákaz prodeje

Na městských trzích se zakazuje:

 1. Prodej zboží erotického charakteru, doručování a nabízení tohoto zboží.
 2. Prodej předmětů, které podléhají zvláštnímu režimu (zbraně všeho druhu, střelivo, výbušniny, pyrotechnické výrobky včetně zábavní pyrotechniky, jedy, omamné látky apod.);  tento zákaz se nevztahuje na nefunkční repliky zbraní.
 3. Prodej alkoholických nápojů v uzavřených obalech s výjimkou piva a vína.
 4. Prodej cigaret a tabákových výrobků.
 5. Prodej zvukových a obrazových nosičů a záznamů.
 6. Prodej zdravotnického materiálů, zdravotnických prostředků a potravinových doplňků.
 7. Prodej starožitností.
 8. Směnárenská činnost.

Článek VIII
Kontrolní orgány

Kontrolním orgánem ve smyslu tohoto nařízení jsou strážníci Městské policie Stříbro a zaměstnanci Městského úřadu Stříbro, obecní živnostenský úřad.

Článek IX
Závěrečná a zrušující ustanovení

 1. Toto nařízení bylo schváleno Radou města Stříbra dne 3.2.2020 usnesením č. 29/II/31 a nabývá účinnosti patnáctým dnem jeho vyhlášení.
 2. Tímto dnem se ruší nařízení obce č. 01/2019, kterým se stanovuje tržní řád.

 

Martin Záhoř v.r., starosta města Stříbra 

Bc. Karel Lukeš v.r., místostarosta města Stříbra


 1. zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 2. veřejným prostranstvím jsou prostory přístupné každému bez omezení  (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 3. zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 4. § 16 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 5. poplatek je vybírán dle Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství účinné v den konání městských trhů
 6. zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

 

Schváleno dne: 3.2.2020
Vyvěšeno dne:  19.3.2020
Sejmuto dne:
Účinnost dne:

Přílohy

Nařízení 4/2020 města Stříbra - Tržní řád (PDF)

narizeni_4_2020 trni rad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 83,41 kB
Datum vložení: 19. 3. 2020 13:16
Datum poslední aktualizace: 19. 3. 2020 13:43
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro