Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Stříbro

Město Stříbro vzniklo ke dni 23.11.1990 jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Poslání města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Masarykovo náměstí 1
34901 Stříbro
finanční odbor (FO): +420 374 801 130
hospodářsko-investiční odbor (HIO): +420 374 801 120
městská policie: +420 374 801 156
místostarosta města Stříbra (MSTAR): +420 374 801 102
odbor životního prostředí (ŽP): +420 374 801 150
sekretariát MěÚ Stříbro a města Stříbra (SEKR): +420 374 801 104
sociální odbor (SO): +420 374 801 170
správní odbor (SPO): +420 374 801 110
starosta města Stříbra (STAR): +420 374 801 101
stavební úřad / odbor výstavby a územního plánování (OVÚP): +420 374 801 140
tajemník MěÚ Stříbro (TAJ): +420 374 801 103
spojovatelka, podatelna: +420 374 801 111
Fax: +420 374 801 331
elektronická podatelna: podatelna@mustribro.cz
obecná e-mailová adresa: posta@mustribro.cz
WWW: www.mustribro.cz/
ID Datové schránky: gkub5mb
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Masarykovo náměstí 1
  34901 Stříbro
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Masarykovo náměstí 1
  34901 Stříbro
  Masarykovo náměstí 437
  34901 Stříbro
  Masarykovo náměstí 63
  34901 Stříbro
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:30 - 11:3012:30 - 17:00úřední den
  úterý7:30 - 11:3012:30 - 15:00neúřední den
  středa7:30 - 11:3012:30 - 17:00úřední den
  čtvrtek7:30 - 11:3012:30 - 15:00neúřední den + dopoledne uzavřeny agendy správního odboru na adrese Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB) a finančního odboru na adrese Masarykovo náměstí 1, Stříbro (radnice)
  pátek7:30 - 11:30neúřední den
 • 4.4 Telefonní čísla

  finanční odbor (FO): +420 374 801 130
  hospodářsko-investiční odbor (HIO): +420 374 801 120
  městská policie: +420 374 801 156
  místostarosta města Stříbra (MSTAR): +420 374 801 102
  odbor životního prostředí (ŽP): +420 374 801 150
  sekretariát MěÚ Stříbro a města Stříbra (SEKR): +420 374 801 104
  sociální odbor (SO): +420 374 801 170
  správní odbor (SPO): +420 374 801 110
  starosta města Stříbra (STAR): +420 374 801 101
  stavební úřad / odbor výstavby a územního plánování (OVÚP): +420 374 801 140
  tajemník MěÚ Stříbro (TAJ): +420 374 801 103
  spojovatelka, podatelna: +420 374 801 111
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: gkub5mb
příjmový účet: 112595803/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
00260177
DIČ: CZ00260177

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Stříbro
  Masarykovo náměstí 1
  34901 Stříbro
 • e-mailem: posta@mustribro.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@mustribro.cz
 • telefonicky na tel. čísle: +420 374 801 111

Provozní doba:

pondělí - úřední den 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00
úterý 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00
středa - úřední den 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00
čtvrtek 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00
pátek 7:00 - 11:30  

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Stříbro vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad za poskytování informací

   

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Stříbro poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2000-2011 (formát PDF)

vyrocni_zprava_2000-2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 62,4 kB
Staženo: 824×
Vloženo: 8. 12. 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 (formát PDF)

vyrocni_zprava_2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 261,06 kB
Staženo: 824×
Vloženo: 17. 5. 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 (formát PDF)

vyrocni_zprava_2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 256,04 kB
Staženo: 757×
Vloženo: 17. 5. 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 (formát PDF)

vyrocni_zprava_2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 260,94 kB
Staženo: 805×
Vloženo: 17. 5. 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 (formát PDF)

vyrocni_zprava_2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 193,52 kB
Staženo: 827×
Vloženo: 17. 5. 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 (formát PDF)

vyrocni_zprava_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 264,13 kB
Staženo: 878×
Vloženo: 17. 5. 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2017 (formát PDF)

vyrocni_zprava_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 263,91 kB
Staženo: 856×
Vloženo: 27. 3. 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2018 (formát PDF)

vyrocni_zprava_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 264,07 kB
Staženo: 509×
Vloženo: 4. 3. 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2019 (formát PDF)

vyrocni_zprava_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 263,72 kB
Staženo: 344×
Vloženo: 30. 7. 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2020 (formát PDF)

vyrocni_zprava_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 58,99 kB
Staženo: 138×
Vloženo: 9. 3. 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2021 (formát PDF)

Vyrocni zprava za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 64,93 kB
Staženo: 42×
Vloženo: 17. 2. 2022

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

V ROCE 2022
poř. číslo předmět petice vedenou u č. j. přijatá opatření Zveřejněno dálkovým přístupem dne:
1. Informace - 106/1999 Sb. - odběr energií (62.54 kB) tajemník MěÚ Stříbro 01/TAJ/22 Odpověď odeslána 11.01.2022 (39.42 kB) 13.01.2022
2. Informace - 106/1999 Sb. - investiční plány města (40.13 kB) tajemník MěÚ Stříbro 02/TAJ/2022 Odpověď odeslána 11.01.2022 (36.39 kB) 13.01.2022
3. Informace - 106/1999 Sb. - OBRAZ - Obránci zvířat, z. s. (25.64 kB) odbor životního prostředí 67/ŽP/22 Odpověď odeslána 10.01.2022 (33.21 kB) 13.01.2022
4. Žádost o informaci o honitbách, honebních společenstvech atd. (46 kB) tajemník MěÚ Stříbro - Odpověď odeslána 17.02.2022 (72.67 kB), příloha (128.22 kB) 28.02.2022
5. Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - stacionární radary (52.18 kB) tajemník MěÚ Stříbro 3/TAJ/22 Odpověď odeslána 04.03.2022 (67.29 kB) 04.03.2022

 

V ROCE 2021
poř. číslo předmět petice vedenou u č. j. přijatá opatření Zveřejněno dálkovým přístupem dne:
1. Žádost o poskytnutí informací - Českomoravská myslivecká jendota, z.s. (129.47 kB), upřesnění (236.76 kB) vedoucí ŽP 60/ŽP/21 Vypraveno dne 18.01.2021 (53.38 kB) 18.01.2021
2.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějších předpisů - Jiří Šmída (17.69 kB),

stížnost (16.71 kB)

tajemník MěÚ Stříbro, starosta

165/SPO/21

17/STAR/21

Odesláno dne 14.01.2021 (412.01 kB),

odesláno dne 10.03.2021 (719.95 kB), posunutí termínu (130.36 kB) (132.28 kB)

18.01.2021,

11.03.2021

3. Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (77.55 kB) starosta 11/STAR/21 25.02.2021 (181.45 kB) 01.03.2021
4. Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Člověk v tísni, o.p.s (65.07 kB) finanční odbor 377/FO/21 Odesláno dne 01.03.2021 (69.48 kB) 02.03.2021
5. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - místní referendum (34.83 kB) správní odbor 1052/SPO/21 Odesláno dne 18.03.2021 (384.79 kB) 18.03.2024
6. Žádost o poskytnutí informací - investiční plán města (51.44 kB) tajemník MěÚ Stříbro 1066/SPO/21 Odesláno 24.03.2021 (379.19 kB) 24.03.2021
7. Žádost o poskytnutí informací dle § 4a a § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - Asociace pro mezinárodní otázky, z. s. (211.45 kB) tajemník MěÚ Stříbro  3/TAJ/21 09.06.2021 (73.06 kB) 10.06.2021
8. Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - lovecké lístky cizincům (72.21 kB) tajemník MěÚ Stříbro 5/TAJ/21 Odpověď (100.22 kB) + příloha (51.26 kB) odeslána 2.7.2021 2.7.2021
9. Poskytnutí veřejných informací ze stavebního úřadu ohledně nedokončených stavebních řízení (22.48 kB) odbor výstavby a územního plánování 2486/OVÚP/21-2/Ha Odpověď odeslána (77.5 kB) 5.11.2021 9.11.2011
10. Informace - 106/1999 Sb. - Čestní občané města Stříbra - žádost o zveřejnění (35.13 kB) tajemník MěÚ Stříbro

43/TAJ/21 (1) 

43/TAJ/21 (2) 

Odpověď odeslána: 22.11. (65.23 kB)25.11.2021 (66.38 kB) 9.12.2021
V ROCE 2020
poř. číslo předmět petice vedenou u č. j. přijatá opatření Zveřejněno dálkovým přístupem dne:
1. Šárka Dittrichová, Dobroslav Plachý a Josef Lank - Žádost o poskytnutí informace tajemník MěÚ Stříbro 126/SEK/20 Odesláno dne 8.4.2020 14.4.2020
2. Asociace autoškol ČR - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím správní odbor 1718/SPO/20 Odesláno dne 20.5.2020 29.5.2020
3. Biskupství plzeňské - Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o sovobodném přístupu k informacím a podle zák. č. 449/2001 Sb. o myslivosti odbor životního prostředí 911/ŽP/20 dotaz + odpověď - odesláno 25.5.2020 8.8.2020
4. Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Florec Martin, upravená žádost, žádost o poskytnutí informací tajemník MěÚ Stříbro 216/SEK/20 Žádost o informaci - sdělení, žádost o informaci - sdělení č. 2 - odesláno 5.6.2020 8.8.2020
5. Žádost o sdělení - průtahy v řízení a nepostupování v zákonných lhůtách tajemník MěÚ Stříbro 145/SEK/20 Odesláno dne 27.4.2020 8.8.2020
6. Žádost o poskytnutí informace - poskytované služby, podnikatelé, spolky, zdravotní a sociální služby sekretariát

385/SEK/20

429/SEK/20

414/SEK/20

 

odpovědi 17.12.2020
V ROCE 2019
poř. číslo předmět petice vedenou u č. j. přijatá opatření Zveřejněno dálkovým přístupem dne:
1. AMA, s.r.o. - žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2019. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí plánovaných uskutečnit v letech 2019-2022 hospodářsko-investiční odbor, oddělení reg. rozvoje 5/RR/19 Odesláno dne 11.1.2019 15.1.2019
2. Nicole Podvolecká - Žádost o informaci - počet vyvlastňovacích řízení v letech 2014 - 2018 odbor výstavby a územního plánování 234/OVÚP/19-2/Ha Odesláno dne 4.2.2019 4.2.2019
3. Emil Juriga - Žádost o poskytnutí informací ve smyslu znění zákona č. 106/1999 sb. O Svobodném přístupu k informacím odbor výstavby a územního plánování 395/OVÚP/19/Os Odesláno dne 1.3.2019 4.3.2019
4. SuperDoručovatel.cz, s.r.o. - Žádost o poskytnutí informací - přestupky vprovozu na pozemních komunikacích správní odbor 2823/SPO/19 Odesláno dne 18.6.2019 24.6.2019
5. Ing. Ervín Severa - žádost o poskytnutí informací vesmyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odbor výstavby a územního plánování 1498/OVÚP/19 26.7.2019 26.7.2019
6. Luděk Plachký - žádost o poskytnutí informací - přijímání podnětů podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší odbor životního prostředí 179/ŽP/19 8.8.2019 8.8.2019
7. Mike Pán - žádost o informace na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů sekretariát 237/SEK/19 21.8.2019 21.8.2019
8. Dominik Plšek - žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odbor výstavby a územního plánování 1701/OVÚP/19-2/Ha 22.8.2019 22.8.2019
9. Žádost o informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče spadající pod MÚ Stříbro sekretariát 248/SEK/19-1 18.9.2019 18.9.2019
10. Žádost o sdělení aktivních správců technické infrastruktury v rámci pověřeného území ORP Stříbro odbor výstavby a územního plánování 1970/OVÚP/19-2/Ha 27.09.2019 30.09.2019
11. Žádost o poskytnutí informacá - Ing. Josef Lank odbor životního prostředí 2427/ŽP/19 6.11.2019 6.11.2019
12. Žádost o poskytnutí informací - Mike Pán tajemník MěÚ Stříbro   Odesláno dne 7.1.2019 8.8.2020
13. Žádost o poskytnutí informací - Mgr. Bc. Martin Kůs tajemník MěÚ Stříbro 5/TAJ/19 Odesláno dne 21.2.2020 8.8.2020
14. Źádost o poskytnutí informací - p. Žalovič tajemník MěÚ Stříbro   Odesláno dne 27.3.2019 8.8.2020
15. Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím - využití veškerých právních služeb pro město Stříbro v období od 01.11.2018 do 31.05.2019 tajemník MěÚ Stříbro   Odesláno dne 20.6.2020 9.8.2020
V ROCE 2018
poř. číslo předmět petice vedenou u č. j. přijatá opatření Zveřejněno dálkovým přístupem dne:
1. Lenka Albertová - žádost o informaci - žádost o vydání závazného stanoviska pro realizaci ÚŘ stavby Rozhledny na Vlčí hoře "Schody do nebe" v k. ú. Třebel odbor životního prostředí 157/ŽP/18 Odesláno dne 16.1.2018 6.3.2019
2. Gallivoda, Burianová a spol. s.r.o. - soubor městského opevnění, 1. etapa - oprava vnější a vnitřní zdi hospodářsko-investiční odbor, oddělení reg. rozvoje 64/RR/18 Odesláno dne 24.4.2018 25.4.2018

 

V ROCE 2017
poř. číslo předmět petice vedenou u č. j. přijatá opatření Zveřejněno dálkovým přístupem dne:
1. Adriana Houšková - Seznam radních města Stříbra od roku 2002 tajemník 1/TAJ/2017 Odesláno dne 2.2.2017 8.2.2017
2. Miloslav Stuchlík - zda a jak bylo proštřeno oznámení PČR odbor životního prostředí 391/ŽP/17 Odesáno dne 21.3.2017 28.3.2017
3. Istav Media, s.r.o. - zaslání investičních plánů pro rok 2017 hospodářsko-investiční odbor, oddělení reg. rozvoje 137/RR/17 Odesláno dne 16.3.2017 28.3.2017
4. AMA, s.r.o. - zaslání investičních plánů pro rok 2017 hospodářsko-investiční odbor, oddělení reg. rozvoje 111/RR/17 Odesláno dne 6.4.2017 12.4.2017
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.- žádost o poskytnutí informace: seznam právnických osob sekretariát 87/SEK/17 Odesláno dne 26.5.2017 5.6.2017
6. Obec Ošelín - Seznam členů Honebního společenstva Ošelín odbor životního prostředí 603/ŽP/17 Odesláno dne 12.4.2018 19.4.2017
7. Petr Kocourek - žádost o poskytnutí informace: Jakým způsobem vymáháte daňové nedoplatky finanční odbor 1859/FO/17 Odesláno dne 21.7.2017 27.7.2017
8. REMA AOS, a.s. - vstup obalové spolěčnosti na trh a další odbor životního prostředí 1405/ŽP/17 Odesláno dne 21.7.2017 27.7.2017

 

V ROCE 2016
poř. číslo předmět petice vedenou u č. j. přijatá opatření Zveřejněno dálkovým přístupem dne:
1. Ing. Miroslav Jaroš - žádost o poskytnutí informace o nakládání s datovými zprávami tajemník 27/TAJ/16 Odesláno dne 26.4.2016  
2. Ing. Tomáš Kurtiš. - žádost o poskytnutí informace o softwaru pro vedení spisové služby a související firmě tajemník 28/TAJ/16 Odesláno dne 27.4.2016  

 

V ROCE 2015
poř. číslo předmět petice vedenou u č. j. přijatá opatření
1. PEBRA s.r.o. - žádost o poskytnutí informace o evidenci odpadů v roce 2013 a 2014 tajemník   Odesláno dne 12.3.2015
2. CAUSIDICUS z. s. - žádost o poskytnutí informace o všechna pravomocná rozodnutí o vyvlastnění tajemník 15/TAJ/15 Odesláno dne 05.5.2015
3. Právo ve veřejném zájmu, z. s. – žádost o poskytnutí informace o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014 tajemník 296/SEK/15 Odesláno dne 06.8.2015
4. Tomáš Berger - spolupráce s firmami Newton Media, a.s.; Anopress IT, a.s.; Bisnode Česká republika, a.s. tajemník   Odesláno dne 14.12.2015
5. Heagl, s.r.o. - Používání právního IS Codexis tajemník 41/TAJ/15 Odesláno dne 14.12.2015

 

V ROCE 2014
poř. číslo předmět petice vedenou u č. j. přijatá opatření
1. Ondřej Trnka – informace k odměňování neuvolněných zastupitelů tajemník 22/SEK/14 Odesláno dne 28.1.2014
2. Ivana Jérlingová - informace k regulaci sekání trávy vedoucí HIO   Odesláno dne 28.7.2014
3. David Havlík - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014 tajemník 163/SEK/14 Odesláno dne 8.8.2014

 

Formuláře nejsou k dispozici.

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro