Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Domy s pečovatelskou službou ve Stříbře:

DPS Třešňová 1437
DPS Třešňová 1439, telefon: 374 624 636 (pokladna, administrativa)
DPS Větrná 1378, telefon: 374 622 378
DPS Havlíčkova 512

Kontakty na pracovnice přímé obslužné péče – pečovatelky:

Alena Boušová – vedoucí pečovatelka, mobil: 775 599 567
Karolína Szutová Malíková – sociální pracovnice, tel: 374 801 171
Pečovatelky: Alena Spourová, Renata Švýcarská, Vlasta Kubíková, Jana Bártová a Martina Dyková
(telefony: DPS Třešňová 1439 a DPS Větrná 1378)

Ing. Daniela Pleskačová, vedoucí sociálního odboru: 374 801 170

Vážený kliente, vážená klientko,
vzhledem k vývoji situace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 je vládou ČR vyhlášen
nouzový stav.

Od 9.10. 2020 platí

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

 v DPS Stříbro.

 • zdržte se úzkého kontaktu s dalšími lidmi
 • roušky noste všude, i na chodbách DPS, neshlukujte se, dodržujte rozestupy
 • často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem
 • služby poskytujeme jen v nezbytně nutném rozsahu, abychom omezili riziko onemocnění, tedy dovoz oběda, nákupy a vyzvednutí léků přes e-recept od Vašeho lékaře ( péče o nehty či mytí oken apod. může počkat)

Pokud tedy potřebujete nakoupit potraviny či vyzvednout léky nebo jen radu, oslovte nás,
rády Vám pomůžeme a vše
potřebné pro Vás obstaráme.

Telefon na nás:

374 624 636, 374 622 378, 775 599 567
Vaše Pečovatelská služba Stříbro

v.r. Martin Záhoř, starosta města

Doporučený postup k zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb

dp_fakultativni_sluzby_final[1].pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 610,62 kB

DPS charakteristika

ps_charakteristika.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 44,99 kB

Informační leták pečovatelské služby - informace o pečovatelské službě města Stříbra

Informační leták PS města Stříbra.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 198,53 kB

Popis realizace sociální služby 2020

Popis realizace sociální služby 12_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 64,92 kB

Pravidla řešení nouzových a krizových situací

ps_pravidla_nouzove_krizove_situace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 145,85 kB

Sazebník - pečovatelská služba města Stříbra - platnost od 1.6.2022

2 2 Sazebník PS od 1 6 22.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 351,65 kB

Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbro

ps_standardy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 230,84 kB

Veřejný závazek Pečovatelské služby města Stříbra

ps_verejny_zavazek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 79,66 kB

Vnitřní pravidla poskytování pečovatelské služby (schválené Radou města Stříbra dne 10.2.2014)

ps_vnitrni_pravidla_2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 148,09 kB

Žádost o poskytnutí terénní sociální služby a zápis ze sociálního šetření

1 Žádost o TSS a SŠ nová.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 284,16 kB

Pečovatelská služba bez poplatku

Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti poskytuje bez úhrady

 1. rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, (trojčata)
 2. účastníkům odboje 30),
 3. osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb. , o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců,
 4. osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle:
  § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců,
 5. pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30) Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.
  Zákon č. 462/1919 Sb., o propůjčování míst legionářům.
  ============================================================================================================
  § 17 zákona č. 87/1991 Sb. výpis:
  (1) Zrušují se rozhodnutí o zařazení do tábora nucených prací vyslovená podle zákona č. 247/1948 Sb., o táborech nucené práce, a zařazení do pracovního útvaru vyslovená podle nařízení Slovenské národní rady č. 7/1948 Sb. SNR, o zřízení pracovních útvarů, ledaže by už předchozí potrestání jasně ukazovala, že šlo o osobu soustavně páchající majetkovou trestnou činnost.

  (2) Příslušný ústřední orgán státní správy republiky je povinen poskytnout peněžní náhradu za dobu strávenou v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru v rozsahu a za podmínek stanovených v § 23 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb.
  ************************************************************************************************************************************************
  Zákon č.247/1948 Sb.
  ze dne 25. října 1948 o táborech nucené práce.

  Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
  § 1
  (1) Aby osoby uvedené v § 2 mohly býti vychovány k práci jako občanské povinnosti a aby mohlo býti využito jejich pracovních schopností k prospěchu celku (§ 32 ústavy), zřizují se tábory nucené práce (v dalším jen "tábory").

  (2) Tábory zřizuje a spravuje ministerstvo vnitra, které může podle potřeby tuto působnost přenésti na krajské národní výbory.

  (3) Pracovních sil zařazených do táborů (§ 2) bude použito pro výkon prací podnikaných státem, národními podniky a svazky lidové správy ke splnění jednotného hospodářského plánu.

  § 2
  (1) Do táborů budou zařazeny
  a) osoby, které jsou starší 18 let, nepřekročily 60. rok věku a jsou tělesně a duševně způsobilé, ale práci se vyhýbají nebo ohrožují výstavbu lidově demokratického zřízení nebo hospodářský život, zvláště veřejné zásobování, a osoby, které jim to umožňují,

  b) osoby právoplatně odsouzené pro některý z činů uvedených v
  zákonu ze dne 6. října 1948, č. 231 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky,
  zákonu ze dne 13. února 1947, č. 15 Sb., o stíhání černého obchodu a podobných pletich,
  zákonu ze dne 13. února 1947, č. 27 Sb., o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu, nebo
  zákonu ze dne 18. července 1946, č.165 Sb., o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou.

  (2) U správních přestupků, u nichž při uložení trestu na svobodě podle dosavadních zákonů mohlo býti vysloveno, že trest na svobodě delší tří měsíců má býti odpykán v donucovací pracovně, bude tento trest vykonán v táboře.

  § 3
  (1) O zařazení do tábora a o době trvání pobytu v něm v případech uvedených v § 2, odst. 1, písm. a) a o době trvání pobytu v případech uvedených v § 2, odst. 1, písm. b) rozhodují tříčlenné komise, jejichž členy a náhradníky jmenují krajské národní výbory.

  (2) Do tábora lze zařaditi osoby uvedené v § 2 na dobu od tří měsíců do 2 roků.

  § 4
  Komise zřízená podle § 3, odst. 1 může, kde toho povaha případu vyžaduje:
  a) zakázati osobě zařazené do tábora po jejím propuštění z něho pobyt v určitém územním okrsku nebo místě nebo jí určiti místo pobytu,

  b) naříditi vyklizení bytu zařazené osoby,

  c) rozhodnouti, že do živnostenského podniku nebo majetkových podstat zařazené osoby bude zavedena národní správa,

  d) rozhodnouti, že zařazené osobě bude odňato živnostenské oprávnění.

  § 5
  Odvolání podané proti rozhodnutí vydanému podle § 3 nebo § 4 nemá odkladného účinku.

  § 6
  (1) Komise podle § 3, odst. 1 může na návrh správy tábora po uplynutí nejméně tří měsíců dobu pobytu v táboře zkrátiti, má-li za to, že zařazená osoba svou pracovitostí a svým chováním dává jistotu, že po propuštění povede pracovitý, spořádaný a bezúhonný život, nebo prodloužiti, nedává-li svým chováním v táboře této jistoty.

  (2) Zařazené osoby budou z tábora propuštěny, nehledě k určené době povinného pobytu, stanou-li se trvale tělesně nebo duševně nezpůsobilými k práci a k pobytu v táboře.

  § 7
  (1) Zařazené osoby jsou povinny konati jim uložené práce, a to jak v táborech, tak mimo ně.

  (2) Osoby zařazené do tábora obdrží za práci plat podle pracovního výkonu. Po dobu zařazení nemají nároku na požitky, které by jim jinak příslušely nebo byly poskytovány z důvodu pracovního (služebního) poměru nebo se zřetelem k němu.

  (3) Z platu podle odstavce 2 se hradí nejprve náklady pobytu; ze zbytků se uvolní část na výživu příslušníků rodiny, kteří jsou odkázáni výživou na zařazeného a které je povinen podle zákona živit. Zbývající část se zařazenému vyplatí při propuštění z tábora.

  (4) Osoby zařazené do táborů podléhají národnímu pojištění.

  § 8
  Osobám zařazeným do táborů dostává se mravní, odborné a osvětové výchovy.

  § 9
  Podrobné předpisy k provedení tohoto zákona, zejména ústavní, kázeňský a výchovný řád pro tábory, jakož i předpisy o jednání komisí, zřízených podle § 3, a o řízení před nimi, vydá ministerstvo vnitra za součinnosti zúčastněných ministerstev.

  § 10
  Do doby, než krajské národní výbory zahájí činnost, vykonává jejich působnost podle tohoto zákona ministerstvo vnitra. Zařazení do táborů vyznačí se poznámkou v soudním rejstříku trestů.

  § 11
  Zrušují se nařízení Slovenské národní rady ze dne 23. března 1948, č. 7 Sb. n. SNR, o zřízení pracovních útvarů, a prováděcí nařízení sboru pověřenců ze dne 23. dubna 1948, č. 18 Sb. n. SNR, k nařízení o zřízení pracovních útvarů. Pracovní útvary zřízené podle těchto předpisů se přeměňují v tábory.

  § 12
  Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro