A picture
A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor výstavby a územního plánování - OVÚP

působnost odboru
  • výkon státní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu podle zákona č. 50/1976 Sv., ve znění pozdějších změn a doplňků
  • výkon funkce pořizovatele územně plánovací dokumentace a podkladů na území města Stříbra a všech obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, kontrola dodržování schválených územně plánovacích dokumentací
  • výkon státní správy v oblasti státní památkové péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
  • výkon funkce silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu vymezené zákonem o pozemních komunikacích a stavebním zákonem a to na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
  • výkon státní správy podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  • vedení evidence čísel popisných a evidenčních a jejich přidělování
  • výkon správy svěřených částí rozpočtu
  • provádění kontroly plnění závazků dle smlouvy O zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve Stříbře ve stanoveném rozsahu, uzavřené mezi městem Stříbrem a SMMS s.r.o.