A picture
A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Hospodářsko investiční odbor - HIO

působnost odboru
 • správa majetku města Stříbra vyjma bytového fondu, objektů tepelného hospodářství a lesů
 • zastupování města jako účastníka ve správních řízeních
 • příprava dokumentace investičních akcí města
 • provádění vlastní investiční činnosti města, včetně koordinace prací
 • vyřizování veškerých záležitostí v oblasti samosprávné činnosti města na úseku vlastnických vztahů k nemovitostem: příprava a realizace nájemních, směných a kupních smluv, vedení pracovní evidence nemovitého majetku města
 • vedení evidence kupních, nájemních a směnných smluv
 • podíl na koncepční činnosti rozvoje města
 • příprava materiálů pro jednání RM a ZM v oblasti své působnosti
 • přiznání daně z převodu nemovitosti
 • výkon vlastnických práv souvisejících s § 25, odst. 1 a § 36 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (v souladu s pověřením rady města dle usnesení č. 51/10 ze dne 3.7.1997)
 • organizace veřejných soutěží dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, ve spolupráci s komisí rady města
 • výkon správy svěřených částí rozpočtu
 • provádění kontroly plnění závazků dle smlouvy O zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve Stříbře ve stanoveném rozsahu, mandátní smlouvy O zajištění správy a údržby hřbitova a mandátní smlouvy O zajištění správy a dohledu při stavebních činnostech, uzavřených mezi městem Stříbrem a SMMS s.r.o.
 • vedení evidence veškerého majetku města a jeho pohybu dle směrnice o hospodaření s majetkem města příp. dle jiných vnitřních předpisů