Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Působnost odboru

 • sestavení vlastního návrhu rozpočtu na základě podkladů od odborů MěÚ, organizačních složek a organizací, jichž je město zřizovatelem
 • zapracování schválených rozpočtových změn a opatření do rozpočtu, vedení chronologické evidence změn rozpočtu, vedení rozpočtu podle jednotlivých odpovědných pracovníků
 • zabezpečení kontroly a vyúčtování rozpočtu města a jeho organizací, metodického vedení a kontroly těchto organizací na úseku financí
 • vyúčtování výsledku hospodaření města a finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, krajskému úřadu, společnostem s ručením omezeným v nichž je město 100% vlastníkem (SMMS, LMS), příspěvkovým organizacím DDM, MM, MKS, ZŠ Mánesova, ZŠ Gagarinova, MŠ Stříbro, ZUŠ
 • vedení účetnictví o stavu a pohybu majetku města, o příjmech a výdajích a o finančních vztazích ke státnímu rozpočtu a čerpání účelových dotací
 • realizace platebního styku MěÚ a organizací zahrnutých v rozpočtu města
 • provádění kontroly hospodaření organizačních složek města v oblasti finanční, účetní, rozpočtové, majetkové
 • výkon správy svěřených částí rozpočtu
 • správa místních poplatků v souladu se zákonem o správě daní a poplatků a dalšími navazujícími předpisy
 • výkon daňové a odvodové povinnosti města vyjma daně z převodu nemovitostí
 • vymáhání veškerých pohledávek města a pohledávek z činností svěřených zřizovacími listinami a dalšími smlouvami organizacím, jichž je město zřizovatelem
 • zabezpečení mzdové agendy města
 • vedení účetnictví a mzdové agendy pro příspěvkové organizace základní školy a mateřská škola
 • spolupráce s finančním a kontrolním výborem, předkládání podkladů, vysvětlení, zpráv, posudků aj. z oblasti své působnosti na vyžádání finančního a kontrolního výboru
 • zpracování dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky dětí, které mají trvalý pobyt ve smluvní obci
 • předkládání návrhů na zhodnocení volných finančních prostředků města
 • sestavení plánu inventarizace, návrhu příkazu k provedení inventarizace, spolupráce s ústřední a dílčími inventarizačními komisemi, po schválení výsledku inventarizace zabezpečení realizace usnesení příslušného orgánu města
 • výkon státní správy dle zákona o státní správě a samosprávě ve školství
 • vymáhání uložených pokut a náhrad v přestupkovém řízení

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro