Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Místní referendum

Stručný přehled o místním referendu a událostí od podání návrhu na místní referendum – „Celoplošný zákaz hazardu

Co je místní referendum

Místní referendum, nebo-li místní lidové hlasování, je jedním z institutů přímé demokracie. Provádění místního referenda upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o místním referendu“). V místním referendu rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které patří do samostatné působnosti města.

Kdo může hlasovat v místním referendu

Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva města podle § 4, odst. 1, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „oprávněná osoba“). Oprávněnou osobou je občan města za předpokladu, že jde o státního občana České republiky nebo má státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky.

Překážkou, pro kterou se oprávněná osoba nemůže zúčastnit hlasování v místním referendu, je omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, zbavení způsobilosti k právním úkonům, omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo výkon vojenské činné služby, neumožňuje-li účast v místním referendu plnění povinností z této služby vyplývajících.

Konání místního referenda

Místní referendum se koná, jestliže

 • se na tom usnese zastupitelstvo města nebo
 • přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda (dále jen „návrh přípravného výboru) a zastupitelstvo města rozhodne o jeho vyhlášení.

Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem ve městě nebo v její části, jde-li o místní referendum na území části obce, která není městskou částí nebo městským obvodem, stanoví-li tak zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, anebo ve statutárním městě:

do 3 000 obyvatel............alespoň 30% oprávněných osob,

do 20 000 obyvatel..........alespoň 20% oprávněných osob,

do 200 000 obyvatel........alespoň 10% oprávněných osob,

nad 200 000 obyvatel.......alespoň 6% oprávněných osob.

V podmínkách města Stříbra je ke dni 01.01.2014 evidováno 6 302 oprávněných voličů, tedy takový návrh musí podepsat nejméně 1 260 oprávněných osob.

Podpisová listina a její náležitosti:

přílohou návrhu přípravného výboru, která je jeho součástí, tvoří podpisová listina s očíslovanými podpisovými archy; Každý popisový arch podpisové listiny musí obsahovat:

 • označení území, na němž se má místní referendum konat,
 • znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,
 • jména a příjmení členů přípravného výboru a jejich adresu,
 • upozornění pro oprávněné osoby podporující konání referenda tohoto znění: "Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč."

Komu předkládá přípravný výbor svou žádost?

Návrh na konání místního referenda spolu s přílohou předkládá přípravný výbor městskému úřadu, který posoudí předložený návrh přípravného výboru ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho podání; jestliže v návrhu přípravného výboru neshledá nedostatky, neprodleně po uplynutí této lhůty písemně vyrozumí zmocněnce.

Nemá-li návrh přípravného výboru náležitosti stanovené zákonem o místním referendu nebo obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, městský úřad neprodleně písemně vyzve zmocněnce, aby takové nedostatky ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů, odstranil. Současně městský úřad návrh přípravného výboru zmocněnci podle potřeby vrátí a o tomto postupu učiní zápis a přiloží k němu kopii návrhu přípravného výboru.

V případě, že městský úřad nevyrozumí zmocněnce o tom, že návrh přípravného výboru nemá nedostatky, nebo ho nevyzve k jejich odstranění, považuje se takový návrh přípravného výboru po uplynutí lhůty 30 dnů od jeho podání za bezvadný.

Jak rozhoduje obec o návrhu přípravného výboru?

Bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada města k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Na doručování písemností se použijí ustanovení správního řádu.

Zastupitelstvo města rozhodne po předložení bezvadného návrhu radou města na svém nejbližším zasedání usnesením

 • vyhlášení místního referenda, jestliže lze o navržené otázce místní referendum konat, a zároveň stanoví den jeho konání,
 • tom, že místní referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze místní referendum konat.

Zastupitelstvo města neprodleně vyrozumí zmocněnce o přijatém usnesení a zároveň toto usnesení vyvěsí na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů. Obdobně postupuje zastupitelstvo při vyhlášení místního referenda na základě rozhodnutí soudu.

K samotnému návrhu přípravného výboru

Dne 29. srpna 2014 v 10:30 hodin byl podán přípravným výborem zastoupený svým zmocněncem panem Jaroslavem Haisem, Městskému úřadu ve Stříbře „Návrh na konání místního referenda o celoplošném zákazu hazardu ve dnech 10. a 11.10.2014 ve smyslu § 10 zákona č. 22/2004 Sb.“.

Každý návrh na konání místního referenda musí splňovat a obsahovat zákonné náležitosti, kterými dle § 10 a 11 zákona o referendu jsou:

 • označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje,
 • znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,
 • odůvodnění návrhu,
 • odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce,
 • označení zmocněnce z členů přípravného výboru,
 • jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich datum narození, místo, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, kterým se rozumí adresa pobytu (dále jen adresa), a jejich vlastnoruční podpisy,

V současné době Městský úřad Stříbro prověřuje bezvadnost návrhu. Pokud návrh bude bezvadný, po 13.09.2014 vyrozumí o tomto Městský úřad Stříbro zmocněnce. V opačném případě jej vyzve k doplnění návrhu ze dne 29.08.2014.

Doplnění dne 10.09.2014

Dne 10.09.2014 Městský úřad ve Stříbře dokončil přezkum bezvadnosti návrhu přípravného výboru (dále jen navrhovatel) a zjistil, že již na počátku prověřování samotný návrh nemá dostatečnou podporu oprávněných osob, jelikož návrh byl podpořen 1 218 podpisy osob, tedy o 42 podpisů méně než předepisuje zákon o referendu.

Při posuzování náležitostí stanovených ustanovením § 10 zákona o referendu, které předložil navrhovatel, zjistil několik vad v samotném textu návrhu.

Dalším prověřováním podpisových listin, zda byly řádně naplněny podmínky ustanovení § 11 zákona o referendu, zjistil u 304 podpisů vady pro které nelze podpis uznat jako podpis oprávněné osoby a v 17 případech dokonce byla nalezena duplicita.

Návrh na konání referenda tedy podpořilo pouze 897 oprávněných osob. Proto dne 10.09.2014 Městský úřad odeslal výzvu přípravnému výboru k úpravě svého návrhu a k doplnění nejméně dalších 363 oprávněných osob. Termín k doplnění návrhu byl stanoven nejpozději do 31. října 2014.

Doplnění ze dne 03.11.2014

Město Stříbro do stanoveného termínu 31.10.2014 od přípravného výboru neobdrželo doplnění návrhu na konání místního referenda. Proto město Stříbro řízení zahájené dne 29.08.2014 ukončilo.

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro