A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

data/temp/tmbgcm_rozhodujjmespolecne02_2.jpg

Pravidla pro realizaci participativního rozpočtu ve městě Stříbro pro rok 2018

Obecná ustanovení

 1. Pro realizaci participativního rozpočtu ve městě Stříbře byla alokována částka 300 000,-Kč.
 2. Předkládané záměry (investičního i neinvestičního charakteru) musí být zaměřeny na následující témata:
  • obnovu veřejných prostranství a kulturního dědictví
  • podporu volnočasových, kulturních, sportovních a společenských aktivit
 3. Město Stříbro poskytuje konzultační podporu občanům při přípravě záměrů, posuzuje realizovatelnost jednotlivých návrhů, spolupracuje na úpravě záměrů do realizovatelné podoby a společně s předkladatelem se podílí na realizaci záměrů, které uspějí v hlasování.

Pravidla pro posouzení realizovatelnosti projektových záměrů

 1. Záměr musí být realizován na území města Stříbra (včetně místních částí).
 2. Realizace záměru musí být v souladu s právním řádem České republiky, platným územním plánem města Stříbra a Programem rozvoje města Stříbra.
 3. Projektový záměr by měl být realizovatelný do konce srpna 2019, ve výjimečných a dostatečně zdůvodněných případech lze projekt realizovat do konce roku 2019.
 4. Záměr musí mít přínos pro město a jeho občany.

Pravidla pro podávání projektových záměrů obyvateli

 1. Předkladatelem projektového záměru může být:
  • fyzická osoba starší 13 let s trvalým bydlištěm ve městě Stříbře
  • právnická osoba
 2. Předkladatel musí předložit seznam alespoň 15 podporovatelů (starších 13 let) s trvalým bydlištěm ve městě Stříbře. Podporovatelé mohou podpořit i více než jeden záměr.
 3. Předkladatel může podat i více než jeden projektový záměr.
 4. Projektový záměr je nutné podat prostřednictvím předepsaného formuláře, který je k dispozici na webových stránkách projektu.
 5. V případě vlastního spolufinancování realizace projektového záměru doloží předkladatel na vyzvání pracovní skupiny závazný příslib kofinancování.
 6. Záměry lze předkládat nejpozději do 15. 4. 2018.

Postup pro posouzení realizovatelnosti projektových záměrů

 1. Záměr je možné předložit elektronicky na emailovou adresu albertova@mustribro.cz. Dále je možné návrh předložit v papírové podobě na podatelnu v budově městského úřadu Masarykovo náměstí č. p. 63.
 2. Kontrolu přijatelnosti záměrů provede koordinátor projektu Stříbro – rozhodujme společně do 3 pracovních dnů od ukončení příjmů návrhů projektů.
 3. Do 10 pracovních dnů od ukončení příjmu projektových záměrů bude provedena kontrola realizovatelnosti záměrů pracovní skupinou k Participativnímu rozpočtu a zástupcem příslušného odboru - podle charakteru předloženého záměru.
 4. Do 15 pracovních dnů od ukončení příjmu projektových záměrů bude zveřejněn zápis o výsledcích kontroly na internetových stránkách www.mustribro.cz. V případě nesplnění některého z výše uvedených kritérií projektu bude moci předkladatel do týdne od zveřejnění zápisu svůj záměr doplnit.
 5. Dne 30. 5. 2018 proběhne veřejná prezentace předložených záměrů, které splnili podmínky přijatelnosti. Po veřejné prezentaci budou záměry zařazeny do hlasování.

Pravidla pro výběr projektů – hlasování

 1. Hlasovat mohou všichni občané, kteří žijí ve městě Stříbře (včetně místních částí) a jsou starší 13 let (dle platné legislativy).
 2. Každý hlasující má k dispozici dva či více hlasů, z nichž každý musí udělit jiném projektu. Přesný počet hlasů, kterým budou hlasující disponovat, záleží na počtu podaných projektových záměrů. Konkrétní počet bude specifikován po uzavření příjmu projektových záměrů.
 3. Občanům, kteří nemají přístup k internetu, bude umožněno hlasovat na určeném kontaktním místě. Toto místo bude specifikováno před zahájením hlasování.
 4. Záměry budou realizovány dle pořadí vzešlého z hlasování až do vyčerpání alokované částky.
 5. Pokud získají dva nebo více projektových záměrů stejný počet hlasů, rozhodne o výběrů projektů Rada města Stříbra.

Postup pro realizaci vybraných projektů

 1. Předkladatel v součinnosti s městem Stříbrem zajistí projektovou dokumentaci případně další podklady nutné k realizaci. Dále pak město společně s předkladatelem zajistí splnění zákonných opatření z hlediska zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění a dalších relevantních právních předpisů vč. projednání s dotčenými osobami a organizacemi.
 2. Město (pokud to bude povaha projektu vyžadovat) zorganizuje projednání samotné realizace projektového záměru s občany (zapojení veřejnosti) a dokončení projektové dokumentace na základě výstupů z projednání.
 3. Zahájení vlastní realizace.