Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Výběrové řízení na na obsazení pracovního místa referent v silniční dopravě - Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Stříbro

Volná pracovní místa

Přihlášky se podávají v písemné formě do 19.7.2024 do 10:00 hodin

Město Stříbro
Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro


Tajemník Městského úřadu Stříbro
v souladu s ust. § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení pracovního místa
referent v silniční dopravě - Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Stříbro

Jedná se o volné pracovní místo referenta Silničního správního úřadu pro silnice, místní a účelové komunikace – výkon státní správy a státního dozoru obce s rozšířenou působností podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a současně referenta Dopravního úřadu podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s další činností dle náplně práce. Odpovídající druh práce je zařazen do 9. platové třídy stanovené nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a katalogu prací uvedeném v nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky pro přijetí:

 • vyšší odborné vzdělání nebo ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
 • dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
 • schopnost analytického a logického myšlení
 • schopnost systematické práce, samostatného řešení agendy
 • schopnost pracovat pod časovým tlakem a schopnost se rychle učit
 • řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností
 • komunikativnost
 • výhodou přehled v oblasti veřejné správy.

Další požadované předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR (popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR
 • věk nad 18 let, bezúhonnost a znalost jednacího jazyka
 • způsobilost k právním úkonům.

Bonusy zaměstnavatele:

 • pravidelný příspěvek zaměstnavatele na stravování a penzijní připojištění
 • přiznání osobního příplatku
 • bezplatné jazykové kurzy
 • 25 dní dovolené, indispoziční volno, pružná pracovní doba
 • další profesní vzdělávání apod.

Příklad vykonávaných činností na pracovní pozici:

 • realizace správních řízení ve vztahu k pozemním komunikacím (zvláštní užívání komunikací)
 • jiné účely než pro které jsou komunikace primárně určeny) v působnosti ORP Stříbro
 • projednávání a povolování uzavírek pozemních komunikací v působnosti ORP Stříbro
 • stanovování dopravního značení na pozemních komunikacích
 • zatřiďování pozemních komunikací.

Přihlášky se podávají v písemné formě do 19.07. 2024 do 10:00 hodin na podatelně Městského úřadu Stříbro,
nebo poštou na adresu Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, s označením „výběrové řízení OVÚP (A) - NEOTVÍRAT“

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  jméno, příjmení, popř. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), číslo tel. kontaktu, popř. e-mail, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků těž obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti, které bude následně doplněné výpisem z RT při případném osobním pohovoru,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Město Stříbro si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Mgr. Radek Strankmüller, v.r.
tajemník MěÚ Stříbro

Vyvěšeno na úřední desce: 26.6.2024
Sejmuto z úřední desky:

Přílohy

VŘ OVÚP - Silniční úřad - 6-2024

VŘ OVÚP - Silniční úřad - 6-2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 86,83 kB
Datum vložení: 26. 6. 2024 8:06
Datum poslední aktualizace: 26. 6. 2024 8:26
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro