Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Výběrové řízení na na obsazení pracovního místa referent/ka pro oblast územního plánování – Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Stříbro (na dobu určitou)

Volná pracovní místa

Přihlášky se podávají v písemné formě do 22.7.2024 do 10:00 hodin

Město Stříbro
Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro


Tajemník Městského úřadu Stříbro
v souladu s ust. § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení pracovního místa
referent/ka pro oblast územního plánování – Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Stříbro (na dobu určitou)

Jedná se o volné pracovní místo (na dobu určitou) pro pozici referenta úřadu územního plánování s působností podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním stavební zákon, v platném znění (dále jen stavební zákon) a dále podle zákona č. 283/2021 Sb., zákon stavební zákon, ve znění účinném od 1.1.2024. Pracovník bude zajišťovat pořizování nástrojů územního plánování včetně zajišťování vyhodnocení uplatňování nástrojů územního plánování. Odpovídající druh práce je zařazen do 10. platové třídy stanovené nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a katalogu prací uvedeném v nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kvalifikační požadavky pro přijetí:

 • Autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle zvláštního právního předpisu, nebo
 • fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle stavebního zákona, nebo
 • fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě, nebo
 • fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územního plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe.

Další požadavky pro přijetí:

 • znalost práce na PC (minimálně znalost prostředí Windows, Word, Excel)
 • výhodou předchozí praxe ve veřejné správě
 • komunikativnost a kreativita a časová flexibilita.

Požadované předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR (popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR),
 • věk nad 18 let, bezúhonnost a znalost jednacího jazyka,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • řidičský průkaz s ŘO minimálně pro skupinu „B“.

Bonusy zaměstnavatele:

 • pravidelný příspěvek zaměstnavatele na stravování,
 • penzijní připojištění,
 • přiznání osobního příplatku, bezplatné jazykové kurzy,
 • 25 dní dovolené, indispoziční volno, pružné rozvržení pracovní doby
 • další profesní a jazykové vzdělávání apod.

Přihlášky se podávají v písemné formě do 22.07.2024 do 10:00 hodin na podatelně Městského úřadu Stříbro,
nebo poštou na adresu Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro,
s označením „výběrové řízení OVÚP (B) - NEOTVÍRAT“

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  jméno, příjmení, popř. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), číslo tel. kontaktu, popř. e-mail, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 •  životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
 •  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků těž obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti, které bude následně doplněné výpisem z RT při případném osobním pohovoru,
 •  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 •  kopie dokladu o získání zvláštních osvědčení dle požadovaných kvalifikačních předpokladů.

Město Stříbro si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Mgr. Radek Strankmüller, v.r.
tajemník MěÚ Stříbro

Vyvěšeno na úřední desce: 26.6.2024
Sejmuto z úřední desky:

Přílohy

VŘ OVÚP - referent ÚP - 06-2024

VŘ OVÚP - referent ÚP - 06-2024 .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 114,49 kB
Datum vložení: 26. 6. 2024 7:47
Datum poslední aktualizace: 26. 6. 2024 8:06
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro