Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

VV: oprava oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzvy k uplatnění připomínek nebo námitek - komunikace ve správním území obce Trpísty a její místní části: Sviňomazy

MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Odbor výstavby a územního plánování
Masarykovo náměstí 1,  349 01  STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, E-mail: podatelna@mustribro.cz


Č.j.: 1882/22/OVÚP/22-3/Kr                                               Ve Stříbře dne 18.11.2022
E.č. písemnosti: 25079/22 - STRIBRO
Oprávněná úřední osoba: Lenka Křenová, Bc. Vladislav Hanzlíček
Vyřizuje: Lenka Křenová
Tel: 374 801 146
E-mail: krenova@mustribro.cz

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oprava oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzvy k uplatnění připomínek nebo námitek

                                                          

Žadatel: Obec Trpísty, Trpísty 18, 349 01 Stříbro, IČ: 005 73 710

Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování (dále jen “OVÚP”), jako příslušný silniční správní úřad (dále “jen SSÚ”) podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm.b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dale jen „zákon o pozemních komunikacích“) oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o provozu na pozemních komunikacích”), na základě  návrhu ze dne 10.10.2022, který byl dne 18.11.2022 doplněn panem Michalem Šustkem na základě SÚS požadavku, z důvodu tel. stížnosti pana Zdeňka Uzla a na základě dohody s Klubem Českých Turistů a panem Jiřím Kučerou o upravený pasport a project SDZ a DZ obce Trpísty o přeložku cyklotras v dotčeném území podaném obcí Trpísty, Trpísty 18, 349 01 Stříbro, IČ: 005 73 710, zastoupené na základě plné moci společností PasProRea PD s.r.o., Holkov 32, 382 32 Velešín, IČ: 069 88 563, korespondenční adresa: Homole 198, 370 01 Homole, zastoupenou jednatelem společnosti Michalem Šustkem, v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”)

oznamuje zahájení řízení o stanovení místní úpravy provozu:

na silnici č. II/193 km, III/19326 a III/19327 a místních a účelových komunikacích ve správním území  obce Trpísty a její místní části: Sviňomazy

v úseku: Obec Trpísty

 • na silnici č. II/193 km – cca 39,5 – cca km 40,3
 • na silnici III/19326 km – 0,0 – cca km 0,35
 • na místní komunikaci 1c – 2c, MK 4c – 5c, 6c

v úseku Obec Sviňomazy

 • na silnici č. III/19327 km – cca 0,6 – km 0,905
 • na místní komunikaci 7c – 8c

a účelové komunikace ve správním území obce Trpísty a přeložku cyklotras v dotčeném území (viz. grafická část).

Městský úřad Stříbro SSÚ po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, Plánská ul. 2032, 347 01 Tachov č.j.: KRPP-114834-4/ČJ-2022-031006 ze dne 30.09.2022

stanoví

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacich a vyhlášky č. 30/2001 Sb., následující místní úpravu dopravního značení a dopravního zařízení  na silnicích, místních a účelových komunikacích ve správním území obce Trpísty a její místní části Sviňomazy provedenou osazením svislého dopravního značení dle pasportu svislého dopravního značení a dopravního zařízení obce Trpísty s datem Květen 2022, zpracoval: Michal Šustek, spol. PasProRea PD s.r.o., Homole 198, 370 01 Homole, IČ: 069 88 563.                     

Důvod umístění dopravního zařízení:

 • stanovení pasportu a projektu svislého dopravního značení a dopravního zařízení obce Trpísty a její místní části Sviňomazy
 • zajištění bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců

Podmínky pro realizaci místní úpravy provozu na silnicích, místních a účelových komunikacích:

 1. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření  Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Dopravní inspektorát, Plánská 2032, 347 01 Tachov, KRPP-114834-4/ČJ-2022-031006 ze dne 30.09.2022:
 • Umístění dopravního značení bude dle vyhlášky 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, TP 65 „zásady pro dopravní značení na pozemních komunikaci“ a dalších předpisů, vše v platném znění.
 • Doplnění dopravní zařízení Z11g (Směrový sloupek červený kulatý) u všech vyznačených účelových komunikací vyúsťující na místní komunikaci, nebo silnici.
 1. V průběhu akce budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ: 720 53 119, se sídlem Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro, zn.: 18942/22/SÚSPK-P ze dne 26.08.2022:
 • Nově navrhované svislé dopravní značení bude osazeno dle TP 65 a dle předložené PD zpracované PasProRea s.r.o. s datem Květen 2022.
 • Je nutné dodržení vzdálenosti bližšího okraje svislé značky od vnějšího okraje vozovky minimálně 50 cm (doporučujeme 100 cm).
 • Vzdálenosti spodního okraje nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) nejméně 220 cm nad úrovní vozovky.
 • Dopravní značení musí být umístěno tak, aby bylo viditelné z dostatečné vzdálenosti a nesmí být překrýváno jinými předměty (větve stromů, keře, sloupy, reklamní zařízení, apod.).
 • K instalaci budou použity pouze dopravní značky a zařízení, která jsou k použití na pozemních komunikacích schváleny.
 • Se zástupcem SÚSPK bude odsouhlaseno místo umístění svislého značení, které bude následně bezúplatně předáno do majetku správy SÚSPK, p.o. a stane se nedílnou součástí komunikace.
 1. Provedení dopravního zařízení na výše jmenovaných komunikacích bude realizováno dle předložené schválené grafické přílohy, zpracoval Michal Šustek, spol. PasProRea PD s.r.o., Holkov 32, 382 32 Velešín, IČ: 069 88 563 a  podle slovního popisu uvedeného v tomto ustanovení.
 2. Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní zařízení odpovídat příloze č.3 vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1 “Stálé svislé dopravní značení” a splňovat podmínky uvedené v publikaci TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
 3. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení, či dopravní zařízení pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení či dopravního zařízení.
 4. Dopravní zařízení bude osazeno na:

silnicích č. II/193, III/19326 a III/19327, místních a účelových komunikacích ve správním území obce Trpísty a její místní části Sviňomazy,

 • v úseku: Obec Trpísty     na silnici č. II/193 km – cca 39,5 – cca km 40,3
  • na silnici III/19326 km – 0,0 – cca km 0,35
  • na místní komunikaci 1c – 2c, MK 4c – 5c, 6c
 • v úseku Obec Sviňomazy
  • na silnici č. III/19327 km – cca 0,6 – km 0,905
  • na místní komunikaci 7c – 8c
 • a účelové komunikace ve správním území obce Trpísty a přeložku cyklotras v dotčeném území (viz. grafická část).
 1. Platnost úpravy bude trvale od uplynutí vývěsní doby příslušného opatření obecné povahy.

Městský úřad Stříbro SSÚ si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Návrh opatření veřejné povahy se doručí veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí zdejší úřad na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat.

Městský úřad Stříbro SSÚ tímto vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky. Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u zdejšího úřadu písemné připomínky.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy souvisejí s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.      

                                               

Bc.Vladislav Hanzlíček  v.r.
vedoucí odboru výstavby a                                             Za správnost vyhotovení:
územního plánování                                                                 Lenka Křenová

Příloha: grafická příloha “Pasport a projekt svislého dopravního značení a dopravního zařízení obce Trpísty a její místní části obce Sviňomazy”, s datem Květen 2022 (2.23 MB).

Vyvěšeno dne…………………..                               Sejmuto dne………………………………

Doručí se:  K vyvěšení na úřední desce:

 • Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
 • Obecní úřad Trpísty, Trpísty 18, 349 01 Stříbro

Účastníci řízení – Doporučeně do vlastních rukou:

 • PasProRea s.r.o., Holkov 32, 382 32 Velešín, doručovací adresa: PasProRea s.r.o., Homole 198, 370 01 Homole.
 • Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň
 • Obec Trpísty, Trpísty 18, 349 01 Stříbro

Dotčené orgány:

 • Policie ČR, Krajské ředitelství Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov (KRPP-114834-4/ČJ-2022-031006 ze dne 30.09.2022)

Vypraveno dne:

Zodpovídá: MěÚ Stříbro

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro