Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – silnice III/20163 v k.ú. Černošín

MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Odbor výstavby a územního plánování
Masarykovo náměstí 1,  349 01  STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, Email: podatelna@mustribro.cz


Č.j: 1676/OVÚP/22-5/Kr                                                    Ve Stříbře dne 20.09.2022
E.č. písemnosti: 1038/22 - STRIBRO
Oprávněná úřední osoba: Lenka Křenová, Bc. Vladislav Hanzlíček
Vyřizuje: Lenka Křenová
Tel: 374 801 146
E-mail: krenova@mustribro.cz

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování (dále jen “OVÚP“), jako příslušný silniční správní úřad (dále jen „ SSÚ“), podle § 124 odst. 6  zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě návrhu společnosti SPIE Elektrovod, a.s., Guldenerova 512/2, 326 00 Plzeň, IČ: 621 61 172, která pověřila na základě plné moci pana Miloše Harmadyho, nar. 12.08.1963, bytem Na Dlouhých 727, 330 21 Líně (dále jen „navrhovatel“) ze dne 08.09.2022

stanoví

v  souladu s  ustanovením § 77, odst. 1), písm. c) zákona o silničním provozu po předchozím projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov KRPP-158879-2/ČJ-2021-031006, ze dne 14.12.2021 přechodnou úpravu  provozu  na  pozemní  komunikaci – silnice III/20163 v k.ú. Černošín

 • Dotčený úsek: silnice III/20163 na pozemku p.č. 5169/1 a pozemku p.č. 5169/2 v úseku: 10,659 km – 10,331, v k.ú. Černošín.
 • Stanovené dopravní značení a zařízení je realizováno za účelem označení úplné uzavírky silnice III/20163 na pozemku p.č. 5169/1 a na pozemku p.č. 5169/2, v rámci stavby: „Černošín, TC, Olbramovská, č.p. 269 – vNN“, v k.ú. Černošín se stanovenou objízdnou trasou: po silnici č. II/230 na Víchov, dále po silnici č. II/202 na Záchlumí, Horní Kozolupy do Kokašic a po silnici č. III/20163 směrem na Olbramov do Černošína a zpět (vozidlům IZS a autobusové dopravě bude průjezd umožněn).
 • Přechodné dopravní značení bude realizováno dle předložené dokumentace DIO, ze dne 06.12.2021, zpracované Miroslavem Flaxem, Bolešiny 119, 339 01 Klatovy, IČ: 066 32 351, které je přílohou tohoto opatření obecné povahy.
 • Doba platnosti: od 11.10.2022 do 13.10.2022.

Toto stanovení přechodné úpravy provozu se vydává za následujících podmínek:

 • Stanovené dopravní značky, (světelné signály) a dopravní zařízení související s označením pracovního místa budou instalovány bezprostředně před zahájením prací, nebude-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem. Bezprostředně po skončení prací a uvedení pozemní komunikace do sjízdného stavu bude umístěná přechodná úprava provozu odstraněna. 
 • Místní úprava provozu, která nebude v souladu s touto přechodnou úpravou provozu, bude po dobu trvání přechodné úpravy zneplatněna.
 • Veškeré dopravní značky a zařízení musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a příslušným technickým normám a předpisům. Umístění dopravního značení provede odborná osoba.
 • Použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle platné ČSN a musí být osazeny buď na stabilních stojanech opatřených červeno-bílými pruhy, spodní hranou ve výšce minimálně 0,60 m  nad vozovkou nebo na podpěrných sloupcích  opatřených nátěrem se střídavě červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m v celkové délce min. 0,45 m.
 • Podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách.
 • Navrhovatel zajistí, aby použité dopravní značky  byly po celou dobu udržovány v plně funkčním stavu a v čistotě a aby byly správně umístěny a připevněny.
 • Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření  Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Dopravní inspektorát, Plánská 2032, 347 01 Tachov, KRPP-158879-2/ČJ-2021-031006, ze dne 14.12.2021.
 • V souvislosti s prováděním prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na přilehlých komunikacích a bezpečnosti chodců – bude zajištěno zhotovitelem.
 • Osazení a umístění dopravního značení bude v souladu s technickými podmínky č. 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ v platném znění.
 • Bude umožněn přístup k dotčeným objektům, pozemkům a majitelé budou včas informováni před realizací.

Tímto stanovená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je pouze pro potřeby společnosti SPIE Elektrovod, a.s., Guldenerova 512/2, 326 00 Plzeň, IČ: 621 61 172, která pověřila na základě plné moci pana Miloše Harmadyho, nar. 12.,08.1963, bytem Na Dlouhých 727, 330 21 Líně a nesmí být poskytována dalším osobám nebo společnostem.

Odůvodnění

Dne 08.09.2022 podala společnost SPIE Elektrovod, a.s., Guldenerova 512/2, 326 00 Plzeň, IČ: 621 61 172 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/20163 na pozemku p.č. 5169/1 a na pozemku p.č. 5169/2, v úseku: 10,659 km – 10,331, v k.ú. Černošín, se stanovenou objízdnou trasou: po silnici č. II/230 na Víchov, dále po silnici č. II/202 na Záchlumí, Horní Kozolupy do Kokašic a po silnici č. III/20163 směrem na Olbramov do Černošína a zpět (vozidlům IZS a autobusové dopravě bude průjezd umožněn), za účelem stavebních prací – (podélný protlak, příčný protlak, podélný výkop a uložení kabelu NN) uložení kabelu NN do pozemku p.č. 5169/1 a do pozemku p.č. 5169/2 vše v k.ú. Černošín, v rámci stavby: „Černošín, TC, Olbramovská, č.p. 269 - vNN“, kde dalšími účastníky řízení je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ: 720 53 119.

Městský úřad Stříbro, OVÚP, SSÚ, jako příslušný silniční správní úřad, stanovil na základě žádosti navrhovatele a po souhlasném stanovisku Policie ČR výše uvedenou přechodnou úpravu provozu z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při úplné uzavírce v rámci stavby: „Černošín, TC, Olbramovská, č.p. 269 - vNN“.

Poučení

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu, proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek.

Bc. Vladislav Hanzlíček  v.r.
vedoucí odboru výstavby a                                                  Za správnost vyhotovení:
územního plánování                                                                        Lenka Křenová

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce:

 • Městského úřadu Stříbro
 • Městského úřadu Černošín
 • Obecní úřad Olbramov
 • Obecní úřad Horní Kozolupy
 • Obecní úřad Kokašice
 • Obecní úřad Záchlumí

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 – ti dnů (15. den je dnem oznámení).

Vyvěšeno:                                                                            Sejmuto:

Příloha: schéma s vyznačením umístění dopravního značení (7.36 MB)

Doručí se:  K vyvěšení na úřední desce:

 • Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
 • Městský úřad Černošín, 1. máje 62, 349 01 Stříbro
 • Obecní úřad Olbramov, Olbramov 5, 349 01 Stříbro
 • Obecní úřad Horní Kozolupy, Horní Kozolupy 67, 349 52 Konstantinovy Lázně
 • Obecní úřad Kokašice, Kokašice 48, 349 52 Konstantinovy Lázně
 • Obecní úřad Záchlumí, Záchlumí 17, 349 01 Stříbro

Obdrží:

 • SPIE Elektrovod, a.s., Guldenerova 512/2, 326 00 Plzeň – pan Miloš Harmandy
 • Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, Plánská ul. 2032, 347 01 Tachov (KRPP-158879-2/ČJ-2021-031006 ze dne 14.12.2021)
 • Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň se sídlem Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro

Na vědomí:

vlastní k založení

Vypraveno dne: 20.09.2022

 

 

Zodpovídá: MěÚ Stříbro

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro