Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – silnice III/19326

MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Odbor výstavby a územního plánování
Masarykovo náměstí 1,  349 01  STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, Email: podatelna@mustribro.cz


Č.j: 2048/OVÚP/22-6/Kr                                                  Ve Stříbře dne 21.11.2022
E.č. písemnosti: 25205/22 - STRIBRO
Oprávněná úřední osoba: Lenka Křenová, Bc. Vladislav Hanzlíček
Vyřizuje: Lenka Křenová
Tel: 374 801 146, E-mail: krenova@mustribro.cz

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování (dále jen “OVÚP“), jako příslušný silniční správní úřad (dále jen „ SSÚ“), podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu společnosti ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice, IČ: 048 52 427 zastoupené na základě plné moci panem Tomášem Šikulou, nar. 17.04.1992, bytem Horní Bříza, Jedlová 548, PSČ 330 12 (dále jen „navrhovatel“) ze dne 10.11.2022

stanoví

v souladu s ustanovením § 77, odst. 1), písm. c) zákona o silničním provozu po předchozím projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov KRPP-161976-2/ČJ-2022-031006 ze dne 08.11.2022 přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – silnice III/19326 na pozemku p.č. 1095 v úseku km 0,011 – km 1,200 (Trpísty – před most ev.č. 193 26 – 1) v k.ú. Sviňomazy, za účelem stavebních prací – provádění opravy povrchu silnice v rámci stavby: „III/19326 Kšice – Trpísty, oprava komunikace“ se stanovenou objízdnou trasou:

 • přes obce Trpísty – Erpužice – Únehle – Stříbro – Kšice (z Trpíst od úplné uzavírky silnice č. III/19326 směrem na Kšice po silnici č. III/19326 směrem na Stříbro a dále ze Stříbra po silnici č. II/193 směrem na Únehle, Erpužice, Trpísty a v opačném směru)
 • autobusová doprava nebude nebude omezena a rezidenti obce Sviňomazy budou vpuštěny přes opravovaný úsek.

Dotčený úsek: silnice III/19326 na pozemku p.č. 1095 v k.ú. Sviňomazy, v úseku km 0,011 – km 1,200 (Trpísty – před most ev.č. 193 26 – 1).

Toto stanovení přechodné úpravy provozu se vydává za následujících podmínek:

 1. Stanovené dopravní značení a zařízení je realizováno za účelem označení úplné uzavírky silnice III/19326 - viz. DIO, zpracoval pan Tomáš Šikula, ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice, IČ: 048 52 427, které je přílohou tohoto opatření obecné povahy.
 2. Doba platnosti: od 28.11.2022 do 09.12.2022.
 3. Stanovené dopravní značky, (světelné signály) a dopravní zařízení související s označením pracovního místa budou instalovány bezprostředně před zahájením prací, nebude-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem. Bezprostředně po skončení prací a uvedení pozemní komunikace do sjízdného stavu bude umístěná přechodná úprava provozu odstraněna. 
 4. Místní úprava provozu, která nebude v souladu s touto přechodnou úpravou provozu, bude po dobu trvání přechodné úpravy zneplatněna.
 5. Navrhovatel zajistí, aby použité dopravní značky  byly po celou dobu udržovány v plně funkčním stavu a v čistotě a aby byly správně umístěny a připevněny.
 6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření  Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Dopravní inspektorát, Plánská 2032, 347 01 Tachov, KRPP-161976-2/ČJ-2022-031006 ze dne 08.11.2022.
 • V souvislosti s prováděním prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na přilehlých komunikacích a bezpečnosti chodců – bude zajišťováno zhotovitelem.
 • Osazení a umístění dopravního značení bude v souladu s technickými podmínky č. 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ v platném znění.
 • Bude umožněn přístup k dotčeným objektům, pozemkům a majitelé budou včas informováni před realizací.
 1. V průběhu akce budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, č.j.: PK-DSH/13021/22 ze dne 09.11.2022:
 • Výše uvedená akce se dotkne provozu autobusové linky veřejné linkové dopravy zabezpečující dopravní obslužnost č. 490733, která je hrazena z rozpočtu Plzeňského kraje. Tuto dopravu zajišťuje dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
 • Spoje dotčené linky pojedou ve své stávající trase a stavbou budou projíždět se zvýšenou opatrností.
 • Zhotovitel akce zajistí bezpečný průjezd spojů dotčené linky stavbou.
 • Dopravně inženýrské opatření bude odsouhlaseno Policií ČR, územní odbor Tachov.
 • Změnu termínu zahájení nebo ukončení uzavírky zhotovitel stavby min. 5 pracovních dnů předem oznámí dopravci na e-mail jiri sladký@arriva.cz a zdejšímu Dopravnímu úřadu.
 • Dotčenému dopravci a společnosti POVED s.r.o. (organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji) bude zasláno rozhodnutí o uzavírce nebo stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Tímto stanovená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je pouze pro potřeby společnosti ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice, IČ: 048 52 427 zastoupené na základě plné moci panem Tomášem Šikulou, nar. 17.04.1992, bytem Horní Bříza, Jedlová 548, PSČ 330 12 a nesmí být poskytována dalším osobám nebo společnostem.

Odůvodnění

Dne 10.11.2022 podala společnost ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice, IČ: 048 52 427 zastoupená na základě plné moci panem Tomášem Šikulou, nar. 17.04.1992, bytem Horní Bříza, Jedlová 548, PSČ 330 12 žádost o přechodnou úpravu silnice č. III/19326 na pozemku p.č. 1095 v úseku km 0,011 – km 1,200 (Trpísty – před most ev.č. 193 26 – 1) v k.ú. Sviňomazy, za účelem stavebních prací – provádění opravy povrchu silnice v rámci stavby: „III/19326 Kšice – Trpísty, oprava komunikace“ se stanovenou objízdnou trasou:

 • přes obce Trpísty – Erpužice – Únehle – Stříbro – Kšice (z Trpíst od úplné uzavírky silnice č. III/19326 směrem na Kšice po silnici č. III/19326 směrem na Stříbro a dále ze Stříbra po silnici č. II/193 směrem na Únehle, Erpužice, Trpísty a v opačném směru)
 • autobusová doprava nebude nebude omezena a rezidenti obce Sviňomazy budou vpuštěny přes opravovaný úsek).

Městský úřad Stříbro, OVÚP, SSÚ, jako příslušný silniční správní úřad, stanovil na základě žádosti navrhovatele a po souhlasném stanovisku Policie ČR výše uvedenou přechodnou úpravu provozu z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na sil. č. III/19326 na pozemku p.č. 1095 v úseku km 0,011 – km 1,200 (Trpísty – před most ev.č. 193 26 – 1) v k.ú. Sviňomazy se stanovenou objízdnou trasou: přes obce Trpísty – Erpužice – Únehle – Stříbro – Kšice.

Poučení

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu, proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek.

Bc. Vladislav Hanzlíček  v.r.
vedoucí odboru výstavby a                                                  Za správnost vyhotovení:
územního plánování                                                                         Lenka Křenová

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce:

Městského úřadu Stříbro

 • Obecního úřadu Kšice
 • Obecního úřadu Trpísty
 • Obecního úřadu Erpužice
 • Obecního úřadu Únehle

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 – ti dnů (15. den je dnem oznámení).

Vyvěšeno:                                                                            Sejmuto:
Příloha: schéma s vyznačením umístění dopravního značení (73.43 kB)

Doručí se:  K vyvěšení na úřední desce:

 • Obec Kšice, Kšice 45, 349 01 Stříbro
 • Obec Trpísty, Trpísty 18, 349 01 Stříbro
 • Obec Erpužice, Erpužice 1, 349 01 Stříbro
 • Obec Únehle, Únehle 6, 349 01 Stříbro
 • Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

Obdrží:

 • Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, se sídlem Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro (244/2022/TC – JP ze dne 09.11.2022)
 • ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice - Tomáš Šikula
 • Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, Plánská ul. 2032, 347 01 Tachov (KRPP-161976-2/ČJ-2022-031006 ze dne 08.11.2022)

Na vědomí:

vlastní k založení

Zodpovídá: MěÚ Stříbro

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro