Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

VV: GASSPO - správa a údržba plynárenských zařízení na rok 2023- havarijní výkopy

MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Odbor výstavby a územního plánování
Masarykovo náměstí 1,  349 01  STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, E-mail: podatelna@mustribro.cz


Č.j.: 2099/OVÚP/22-2/Kr                                              Ve Stříbře dne 22.11.2022
E.č. písemnosti: 25348/22 - STRIBRO
Oprávněná úřední osoba: Lenka Křenová, Bc. Vladislav Hanzlíček
Vyřizuje: Lenka Křenová
Tel: 374 801 146
E-mail: krenova@mustribro.cz

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování (dále jen “OVÚP“), jako příslušný silniční správní úřad (dále jen „ SSÚ“), podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu společnosti GASSPO, spol. s.r.o., se sídlem v Klatovech, Domažlická 210, PSČ 339 01, jako další zmocněnec zmocněnce GasNet Služby, s.r.o. se sídlem v Brně, Regionální centrum Plzeň, Doudlevecká 48, 301 00 Plzeň, zmocněného vlastníkem plynárenského zařízení a držitelem licence na distribuci plynu, zastoupené na základě plné moci paní Janou Fraňkovou, DiS, nar. 16.11.1992, bytem Klatovská 376, 340 21 Janovice nad Úhlavkou (dále jen „navrhovatel“) ze dne 14.11.2022

stanoví

v souladu s ustanovením § 77, odst. 1), písm. c) zákona o silničním provozu po předchozím projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov KRPP-152447-2/ČJ-2022-031006 ze dne 07.11.2022 přechodnou úpravu  provozu  na  pozemních  komunikacích – silnice II. a III. třídy a místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v působnosti úřadu dle zákona 361/2000 Sb., za účelem označení pracovního místa pro činnosti spojené se správou a údržbou plynárenských zařízení – havarijní výkopy.

 • Dotčený úsek: silnice II. a III. třídy, MK a veřejně přístupných UK v působnosti ORP Stříbro.
 • Stanovené dopravní značení a zařízení je realizováno za účelem označení pracovního místa při činnosti spojené se správou a údržbou plynárenského zařízení k označení místa, kde se nachází závada – (havarijní výkop, výkop s únikem zemního plynu) a zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Uvedená místa budou označena dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích dle schéma: B/1, B/2, B/3, B/4, B/5.1, B/5.2, B/7, B/8, B/9, B/10, B/14.3, B/17, B/18, B/19, B/20, B/24, B/25.1, B/25.2, B/25.3, C/1, C/2, C/3, C/4, C/6, C/11, C/12, které jsou přílohou tohoto opatření obecné povahy.
 • Doba platnosti: od 01.01.2023 do 31.12.2023.
 1. Toto stanovení přechodné úpravy provozu se vydává za následujících podmínek:
 2. Stanovené dopravní značky, (světelné signály) a dopravní zařízení související s označením pracovního místa budou instalovány bezprostředně před zahájením prací, nebude-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem. Bezprostředně po skončení prací a uvedení pozemní komunikace do sjízdného stavu bude umístěná přechodná úprava provozu odstraněna. 
 3. Místní úprava provozu, která nebude v souladu s touto přechodnou úpravou provozu, bude po dobu trvání přechodné úpravy zneplatněna.
 4. Navrhovatel zajistí, aby použité dopravní značky  byly po celou dobu udržovány v plně funkčním stavu a v čistotě a aby byly správně umístěny a připevněny.
 5. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření  Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, DI Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov č.j.: KRPP-152447-2/ČJ-2022-031006 ze dne 07.11.2022:
  1. Provedení, umístění a osazení dopravních značek bude v souladu s TP 66, vyhláškou č. 294/2015 Sb., v platném znění, ČSN EN 12767 a dalšími předpisy.
  2. V souvislosti s prováděním prací nesmí dojít k ohrožení chodců a bezpečnosti provozu na komunikacích
  3. Před, nebo během samotné realizace opravy na pozemních komunikacích bude informován zdejší DI (e-mail: tc.di@pcr.cz).

 

Tímto stanovená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je pouze pro potřeby společnosti GASSPO, spol. s.r.o., se sídlem v Klatovech, Domažlická 210, PSČ 339 01, jako další zmocněnec zmocněnce GasNet Služby, s.r.o. se sídlem v Brně, Regionální centrum Plzeň, Doudlevecká 48, 301 00 Plzeň, zmocněného vlastníkem plynárenského zařízení a držitelem licence na distribuci plynu, zastoupené na základě plné moci paní Janou Fraňkovou, DiS, nar. 16.11.1992, bytem Klatovská 376, 340 21 Janovice nad Úhlavkou a nesmí být poskytována dalším osobám nebo společnostem.

Odůvodnění

Městský úřad Stříbro, OVÚP, SSÚ, jako příslušný silniční správní úřad, stanovil na základě žádosti navrhovatele a po souhlasném stanovisku Policie ČR výše uvedenou přechodnou úpravu provozu z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění činnosti spojené se správou a údržbou plynárenských zařízení – havarijní výkopy,  silnic II. a III. třídy, MK a veřejně přístupných UK v působnosti ORP Stříbro.

Poučení

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu, proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek.

Bc. Vladislav Hanzlíček v.r.
vedoucí odboru výstavby a                                                  Za správnost vyhotovení:
územního plánování                                                                    Lenka Křenová

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce:

 • Městského úřadu Stříbro
 • Městského úřadu Bezdružice
 • Městského úřadu Kladruby
 • Městského úřadu Černošín
 • Obecního úřadu Benešovice
 • Obecního úřadu Cebiv
 • Obecního úřadu Erpužice
 • Obecního úřadu Horní Kozolupy
 • Obecního úřadu Kokašice
 • Obecního úřadu Konstantinovy Lázně
 • Obecního úřadu Kostelec
 • Obecního úřadu Kšice
 • Obecního úřadu Olbramov
 • Obecního úřadu Prostiboř
 • Obecního úřadu Ošelín
 • Obecního úřadu Svojšín
 • Obecního úřadu Skapce
 • Obecního úřadu Sytno
 • Obecního úřadu Sulisav
 • Obecního úřadu Trpísty
 • Obecního úřadu Únehle
 • Obecního úřadu Vranov
 • Obecního úřadu Zhoř
 • Obecního úřadu Záchlumí

musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 – ti dnů (15. den je dnem oznámení).

Vyvěšeno:                                                                            Sejmuto:

Příloha: schéma s vyznačením umístění dopravního značení (vzhledem k velkému rozsahu k nahlédnutí na OVÚP Stříbro, pí. Křenová)

Doručí se:  K vyvěšení na úřední desce:

 • Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
 • Městský úřad Bezdružice, ČSA 196, 349 53 Bezdružice
 • Městský úřad Kladruby, Náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby
 • Městský úřad Černošín, Náměstí 1. máje 62, 349 01 Stříbro
 • Obecní úřad Benešovice, Benešovice 109, 349 01 Stříbro
 • Obecní úřad Cebiv, Cebiv 64, 349 52 Konstantinovy Lázně
 • Obecní úřad Erpužice, Erpužice 1, 349 01 Stříbro
 • Obecní úřad Horní Kozolupy, Horní Kozolupy 67, 349 52 Konstantinovy Lázně
 • Obecní úřad Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro
 • Obecní úřad Kokašice, Kokašice 48, 349 52 Konstantinovy Lázně
 • Obecní úřad Konstantinovy Lázně, Lázeňská 27, 349 52 Konstantinovy Lázně
 • Obecní úřad Kšice, Kšice 45, 349 01 Stříbro
 • Obecní úřad Olbramov, Olbramov 5, 349 01 Stříbro
 • Obecní úřad Prostiboř, Prostiboř 37, 349 01 Stříbro
 • Obecní úřad Ošelín, Ošelín 36, 349 01 Stříbro
 • Obecní úřad Svojšín, Svojšín 135, 349 01 Stříbro
 • Obecní úřad Skapce, Skapce 42, 349 01 Stříbro
 • Obecní úřad Sytno, Sytno 72, 349 01 Stříbro
 • Obecní úřad Sulisav, Sulislav 3, 349 01 Stříbro
 • Obecní úřad Únehle, Únehle, 6, 349 01 Stříbro
 • Obecní úřad Vranov, Vranov 4, 349 01 Stříbro
 • Obecní  úřad Zhoř, Zhoř 38, 349 01 Stříbro
 • Obecní úřad Záchlumí, Záchlumí 72, 349 01 Stříbro
 • Obecní úřad Trpísty, Trpísty 18, 349 01 Stříbro

Obdrží:

 • GASSPO, spol. s.r.o., Domažlická 210, 339 01 Klatovy- Jana Fraňková
 • Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, Plánská ul. 2032, 347 01 Tachov (KRPP-152447-2/ČJ-2022-031006 ze dne 07.11.2022)

Na vědomí:

vlastní k založení

Vypraveno dne:

Zodpovídá: MěÚ Stříbro

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro