Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Oznámení o podaném odvolání - „Oplocení zahrady rekreační stavby, č. p. 2250/5“

MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Odbor výstavby a územního plánování
Masarykovo náměstí 1,  349 01  STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, E-mail: posta@mustribro.cz


čj. spisu 1612/OVÚP/21                                                     Ve Stříbře dne 24.11.2022
čj. písemnosti 2115/OVÚP/22/Če
ev. č. 25469/22 – STŘÍBRO
Oprávněná úřední osoba: Černý, Bc. Hanzlíček
Vyřizuje: Jiří Černý
Tel.: 374 801 144
E-mail: cerny@mustribro.cz

 

OZNÁMENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

 

Dne 25.10.2022 Městský úřad Stříbro, Odbor výstavby a územního plánování, rozhodnutím podle § 129 odst. 3 stavebního zákona, pod čj. 1583/OVÚP/22/470/Če, stavebníkovi: Michal Řádek, nar. 19.07.1966, trvale bytem Františka Malíka 1016/9, 434 01 Most (dále jen „stavebník“) dodatečně povolil stavbu „Oplocení zahrady rekreační stavby, č. p. 2250/5, 2250/30“ (dále jen „stavba“).

Dne 09.11.2022, 15. den 15denní zákonné lhůty pro odvolání, podal účastník řízení Ing. Kadečková, prostřednictvím advokáta Mgr. Ing. Michala Böhma, ČAK 16923, se sídlem Chrastavská 45, 190 00 Praha 9 na Městský úřad Stříbro, Odbor výstavby a územního plánování, odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu. Odvolání bylo podáno včas a je přípustné.

Městský úřad Stříbro, Odbor výstavby a územního plánování, jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn účastníkům řízení, kteří se mohli odvolat proti rozhodnutí pod čj. 1583/OVÚP/22/470/Če, podané odvolání, k němuž se mohou v 7denní lhůtě vyjádřit.

Z obsahem odvolání se lze seznámit v kanceláří č. 202 v II. patře budovy Městského úřadu Stříbro na Masarykovo nám. 63, ve Stříbře po předchozí domluvě na telefonním čísle 374 801 144, anebo přes e-mail: cerny@mustribro.cz.

Bc. Vladislav   Hanzlíček v. r.
vedoucí odboru výstavby a územního plánování                  

Za správnost vyhotovení:

Jiří Černý – referent odboru výstavby

Doručí se:

  • Michal Řádek, Obchodní 675, 411 08 Štětí (doručovací adresa)  
  • Ing. Marie Kadečková v z. Mgr. Ing. Michal Böhm (ID z65x3ej)
  • Emil Kohout, K Hrádku 310/18, 326 00 Plzeň
  • Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
  • Neznámý vlastník – veřejnou vyhláškou

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně na dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu. Patnáctý den po vyvěšení je dnem doručení. Po uplynutí 15denní lhůty pro vyvěšení žádáme        o zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

K vyvěšení na úřední desce MěÚ Stříbro:

Vyvěšeno dne: …………………….                             Sejmuto dne: ……………………...

………………………………………………………………………………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
 

Potvrzení o vyvěšení na elektronické úřední desce:
Vyvěšeno dne: …………………….                            Sejmuto dne: ……………………...

 

……………………………………………………………………………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí

Vlastní

Zodpovídá: MěÚ Stříbro

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro