Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Přehled hlavních činností odboru

1. Péče o zdravotně postižené, označení vozidel O7 (invalidé)
2. Poradenská činnost, terénní práce
3. Pečovatelská služba, byty v DPS
4. Sociálně-právní ochrana dětí
5. Sociální péče o další skupiny obyvatel

1. Péče o zdravotně postižené, označení vozidel O7

Poradenská činnost na úseku sociálního zabezpečení, péče o těžce zdravotně postižené občany, vydávání speciálního označení vozidel pro přepravu osob tělesně postižených (O7), rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, vydávání a registrace tiskopisů receptů s modrým pruhem (opiáty) a žádanek oprávněným osobám. Zabezpečování činnosti výboru pro zdravotnictví, sociální otázky a pečovatelskou službu.

2. Poradenská činnost, terénní práce

Poskytování komplexního sociálního poradenství v sociální oblasti osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z důvodu svého zdravotního postižení, způsobu života, příjmovou nedostatečností, nebo jinou sociální událostí a posouzením potřebného rozsahu pomoci, které je zajišťováno prostřednictvím nejblíže dostupné institucionální pomoci. Tvorba standardizovaného záznamu sociálního pracovníka o klientovi.
Sociální šetření v rodinách a domácnostech, sociální intervence, syntéza poznatků, návrh řešení konkrétní situace. Podpora klienta v činnostech, zpětná vazba.
Mapování potřeb občanů, komunitní práce v rámci územně vymezené lokality, sociální práce v terénu, depistáž, diagnostika osob ohrožených sociálním vyloučením, práce s osobami ohroženými příjmovou nedostatečností, které by mohly mít nárok na sociální dávky ze systému sociální ochrany. Pomoc osobám, které nejsou schopny se o sebe postarat a uplatňovat svá práva, podávání návrhů k řízení o omezení, zbavení způsobilosti k právním úkonům.

3. Pečovatelská služba, byty v DPS

Poskytování základního sociálního poradenství, praktický výkon pečovatelské služby v DPS a v terénu, včetně vyúčtování plateb za poskytované služby. Příprava podkladů pro rozhodování rady obce o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou.

 1. Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.
 2. Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  3. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

4. Sociálně-právní ochrana dětí

Zabezpečení sociálně-právní ochrany dětí – zejména sledování nepříznivých vlivů působících na děti, zjišťování jejich příčin, poradenská činnost pro rodiče, budoucí osvojitele a pěstouny, vyhledávání dětí vhodných pro osvojení a fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, podávání návrhů na splnění podmínek osvojení dítěte soudu, rozhodování o umístění do předadopční a předpěstounské péče.
Zabezpečování funkce kolizního opatrovníka v soudních řízeních dotýkajících se práv dítěte, tj. řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilých, o určení styku s rodičem, jemuž nebylo dítě svěřeno do péče, o určení a popření otcovství, o zvýšení či snížení výživného, o změně příjmení, o osvojení manželem matky, o schválení právních úkonů a v dědickém řízení, rozhodování ve věcech výchovných opatření včetně kontroly plnění těchto opatření, podávání podnětů a návrhů soudu na soudní dohled nad nezletilými, na ústavní či ochrannou výchovu či její zrušení a na předběžné opatření, je-li ohrožen život, či zdraví dítěte včetně součinnosti se soudem při realizaci výkonu rozhodnutí.
Účast při trestním řízení, včetně přípravného, vedeným proti mladistvým, spolupráce s PČR, státním zastupitelstvím a soudy, zabezpečení sociálně-právní ochrany i v mimopracovní době, sledování dětí umístěných v ústavní péči, spolupráce s diagnostickými ústavy, dětskými domovy a výchovnými ústavy pro mládež, včetně návštěv dětí umístěných v těchto zařízeních, vydávání souhlasu k pobytu dětí mimo tato ústavní zařízení na základě šetření, zabezpečování nezbytných dokladů pro děti umístěné v ústavní výchově. Práce s dětmi a mladistvými, na kterých je páchána trestná činnost (týrané a zanedbané děti, mravně narušená mládež), včetně podávání podnětů k prošetření a trestního oznámení, spolupráce se školami v oblasti prevence kriminality a v protidrogové oblasti.

Sociální kuratela pro děti a mládež:
Sociální kuratelou je řešena:

 • trestná činnost dětí do 15 let
 • trestná činnost mladistvých od 15 do 18 let
 • zastupování dětí a mladistvých před u přestupkové komise
 • záškoláctví
 • útěky z domova
 • požívání návykových látek u dětí a mladistvých
 • výchovné problémy dětí doma, ve škole i na veřejnosti
   

5. Sociální péče o další skupiny obyvatel

 1. Sociální kurátor pro dospělé:
  poskytuje sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením: 
 • osobám opouštějícím ochrannou a ústavní výchovu
 • osobám z výkonu trestu
 • osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby
 • osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
 • osobám bez přístřeší
 • osobám s extrémním zadlužením
 • osobám se závislostmi
 • osobám ohroženým domácím násilím
 • osobám v jiných nepříznivých sociálních situacích

Spolupracuje s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou, správními úřady a územními samosprávnými celky.
Vykonává kontinuální sociální práci s pachateli trestné činnosti, tj. návštěvy ve věznicích a vazebních věznicích během vazby, výkonu trestu odnětí svobody a před propuštěním z výkonu trestu.
Spolupracuje s úřadem práce v souvislosti s výplatou dávky mimořádné okamžité pomoci dle zákona o pomoci v hmotné nouzi.

 1. sociální pracovník

poskytuje pomoc občanům, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, koordinuje činnosti s romskými spoluobčany, poskytuje sociální poradenství, projednává přestupky, které jsou v kompetenci odboru, vykonává opatrovnictví nesvéprávných osob stanovené soudem.
Spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti a zajišťuje akce určené Radou města a pořádané městem pro občany, vyřizuje stížnosti a podněty, které spadají do jeho kompetence. 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů a usnesení vlády ve vztahu k sociálnímu odboru (všechny zákony jsou uvedeny ve znění pozdějších předpisů)

 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
 • zákon č. 89/2012 občanský zákoník,
 • zákon č. 109/2000 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • sdělení Ministerstva zahraničích věcí o přijetí Evropské úmluvy o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí,
 • usnesení vlády č. 1032/1999 k Návrhu systémového přístupu k péči o dětské a mladistvé delikventy,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,
 • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže,

 

Datum vložení: 6. 4. 2017 9:23
Datum poslední aktualizace: 16. 6. 2017 0:22
Autor:

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro