Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Občan v ohrožení: Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení

Zpracováno podle příručky "Pro případ ohrožení", vydané MV - GŘ HZS ČR, 2001

Obsah:


Důležitá telefonní čísla

150

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení...), která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo

150 - Hasičský záchranný sbor

Při předávání zprávy uveďte:

 • kde hoří
 • co hoří
 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
 • po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru.

155

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonu 155 - Zdravotnická záchranná služba

158

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu volejte telefonní číslo 158 - Policie ČR nebo 374 801 156 - Městská policie

--- zpět na obsah ---

OBECNÉ ZÁSADY

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu, a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:

 • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.
 • NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
 • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy.

--- zpět na obsah ---

VAROVNÝ SIGNÁL "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA"

V České republice je jeden varovný signál. Kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku.

Tón sirény Délka tónu Název varovného signálu
kolísavý 140 vteřin všeobecná výstraha

--- další info z webu www.mvcr.cz---
--- zpět na obsah ---

SIGNÁL "POŽÁRNÍ POPLACH"

Kromě varovného signálu "Všeobecná výstraha" existuje v České republice ještě signál "Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

--- další info z webu www.mvcr.cz---
--- zpět na obsah ---

ZVUK SIRÉNY

Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál "všeobecná výstraha", znamená vždy nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady.

Sirény jsou spolehlivým prostředkem varování obyvatel před nebezpečím a mohou být použity podle potřeby lokálně, na ohrožených územích a bude-li to vyžadovat situace i na území celého státu. Akustické zkoušky sirén jsou oznamovány předem v hromadných informačních prostředcích.

--- další info z webu www.mvcr.cz---
--- zpět na obsah ---

KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA

Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně.

 1. Okamžitě se ukryjte.
 2. Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.
 3. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.
 4. Zavřete dveře a okna.
 5. Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
 6. Zapněte rádio nebo televizi
 7. Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

--- zpět na obsah ---

CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENA EVAKUACE

 • Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci.
 • Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu.
 • Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo.
 • Při použití vlastních vozidel, dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

--- další info z webu www.mvcr.cz---
--- zpět na obsah ---

ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU V PŘÍPADĚ EVAKUACE

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.
 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 • Uzavřete přívod vody a plynu.
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy si vezměte s sebou.
 • Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

--- zpět na obsah ---

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace.

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje:

 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Léky, svítilnu.
 • Náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

--- zpět na obsah ---

HAVÁRIE V CHEMICKÉM ZÁVODĚ, VE SKLADU CHEMIKÁLIÍ NEBO PŘI DOPRAVNÍ HAVÁRII S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky chemických látek vhodnými ochrannými prostředky, ukrytí nebo evakuace.

Nezbytná doporučení:

 • Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti.
 • Uzavřete a utěsněte okna a dveře a další otvory.
 • Vypněte ventilaci.
 • Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
 • Připravte si prostředky improvizované ochrany.
 • Připravte si evakuační zavazadlo.
 • Budovu opusťte jen na pokyn.

--- zpět na obsah ---

HAVÁRIE V JADERNÉM ENERGETICKÉM ZAŘÍZENÍ NEBO JINÁ HAVÁRIE S ÚNIKEM RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky radioaktivních látek vhodnými, předem připravenými, či improvizovanými prostředky s ochrannými vlastnostmi, ukrytí nebo evakuace.

Nezbytná doporučení:

 • Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení.
 • Uzavřete a utěsněte okna a dveře.
 • Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory.
 • Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
 • Připravte si prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla.
 • Připravte si evakuační zavazadlo.
 • Jodové přípravky (tablety) a prostředky individuální ochrany odeberte a použijte až na základě veřejné výzvy.
 • Budovu opusťte jen na pokyn.

--- zpět na obsah ---

OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Před povodní:

 • Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.
 • Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.
 • Připravte si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
 • Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití.
 • Připravte se na evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda.
 • Připravte si evakuační zavazadlo.

Při povodni:

 • Opusťte ohrožený prostor.
 • V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
 • Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytypované místo, které nebude zaplaveno vodou.

Po povodni:

 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
 • Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou, podle pokynů hygienika.
 • Informujte se o místech humanitární pomoci.
 • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.

--- další info z webu www.mvcr.cz---
--- zpět na obsah ---

BIOLOGICKÉ ZBRANĚ

Biologické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší nebo uzavřených prostor nebo vypouštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy, klíšťata) nebo infikováním vody, potravin, vzduchu, předmětů. Smysly člověka je biologické zamoření nezjistitelné. Výskyt se zjišťuje speciálními přístroji a odběrem vzorků.

Jak se chránit před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu:

 • nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů,
 • umět si připravit vodu pomocí chemických desinfekčních prostředků nebo převařením,
 • nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny,
 • udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek,
 • zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty,
 • při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc.

Dodržujte pokyny zdravotníků a pracovníků hygienické služby.

--- zpět na obsah ---

CHEMICKÉ ZBRANĚ

Chemické zbraně, t.j. zbraně způsobující ztráty na živé síle toxickými nebo jinak fyziologicky aktivními sloučeninami, patří vzhledem ke své vysoké bojové účinnosti a rozsáhlým prostorovým účinkům mezi hlavní druhy zbraní hromadného ničení. Mohou být použity ve formě aerosolu, v kapalném a plynném skupenství. Působí na organismus mnohostranně. Vyvolávají poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánů, zažívacího traktu nebo narušují metabolismus, jiné mají zpuchýřující účinek.

Jak se chránit před účinky chemických zbraní:

 • Urychleně použijte ochranný prostředek t.j. dětský vak, dětskou kazajku, ochrannou masku s filtrem nebo použijte prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla.
 • Všechny ochranné prostředky dokonale utěsněte.
 • Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.

Při zasažení organismu chemickými zbraněmi platí všeobecná zásada přerušit co nejdříve styk otravných látek s organismem.

--- zpět na obsah ---

PROSTŘEDKY IMPROVIZOVANÉ OCHRANY OSOB V RADIOAKTIVNĚ, CHEMICKY A BIOLOGICKY ZAMOŘENÉM PROSTŘEDÍ

Pokud nemáme k dispozici prostředky individuální ochrany a musíme si chránit dýchací cesty a povrch těla, použijeme prostředky improvizované ochrany.

 • K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku (složený kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa. Upevněte roušku v zátylku šálou či šátkem.
 • Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.
 • Oči chraňte brýlemi - lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy přelepte lepící páskou. Pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.
 • Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic.
 • Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce nejlépe zakryjeme gumovými nebo koženými rukavicemi.
 • Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete se do sucha a oblečte se do čistého oděvu.

Tyto prostředky, jsou-li správně použity, mohou zachránit životy a ochránit zdraví obyvatelstva.

--- další info z webu www.mvcr.cz---
--- zpět na obsah ---

TERORISTICKÉ AKCE

 1. Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny; použití nebezpečné látky apod.)
 2. Nedotýkejte se podezřelého předmětu.
 3. Otevřete dveře a okna.
 4. Zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie.
 5. Opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor.
 6. Vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.).
 7. Dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem objektu.
 8. Vyčkejte na další instrukce bezpečnostních složek řídících akci.
 9. V případě nálezu podezřelého předmětu např. obálky, balíčku, oznamte tuto skutečnost na Policii ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR.

 

 1. Teroristická akce (za použití střelných zbraní)
 2. Pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo.
 3. Pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken.
 4. Ukryjte se za vhodným kusem nábytku.
 5. Striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami.
 6. Vyvarujte se použití pevných telefonních linek.
 7. Zachovejte klid a rozvahu.

--- zpět na obsah ---

UKRYTÍ OBYVATELSTVA

 • - Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují ukrytí.
 • - Informace o možnosti ukrytí ve stálém úkrytu získáte u příslušného obecního (obvodního, městského) úřadu nebo u svého zaměstnavatele.
 • - Před odchodem do úkrytu si s sebou vezměte evakuační zavazadlo a dodržte zásady pro opuštění bytu.
 • - Pokud nemáte v blízkosti bydliště stálý úkryt, můžete si upravit svépomocí prostory ve vhodných částech bytu nebo obytného domu jako improvizovaný úkryt.

--- zpět na obsah ---

CHOVÁNÍ OBYVATEL V ÚKRYTECH

 • Chovejte se ukázněně a řiďte se úkrytovým řádem a pokyny obsluhy úkrytu.
 • Neplýtvejte vodou a potravinami.
 • Udržujte pořádek a čistotu.
 • Zbytečně nepřecházejte, nehlučte a hlasitě nehovořte.
 • Za všech okolností se chovejte klidně a ukázněně, vzájemně si pomáhejte.
 • Nekuřte, nepoužívejte otevřený oheň a elektrické vařiče.

--- zpět na obsah ---

PŘÍPRAVA IMPROVIZOVANÉHO ÚKRYTU

 • Vyberte vhodný prostor v bytě, domě nebo rodinném domku, který umožní improvizované ukrytí. Vhodnými prostory jsou: sklepy s klenutými nebo železobetonovými stropy, silnými obvodovými zdmi, pokud možno s co nejmenším počtem vstupních a okenních otvorů. Pro případ úniku nebezpečných látek si vyberte prostory odvrácené od směru úniku nebezpečné látky.
 • Oblepte veškeré spáry lepící páskou a ochranu proti možnému zranění střepinami zabezpečte přelepením skla nebo jejich překrytím.
 • U rodinných domků zesilte okenní a vstupní otvory přídavným materiálem - prkna, cihly, kameny, pytle s pískem nebo hlínou, násyp zeminy, podpírání stropů vzpěrami.

--- zpět na obsah ---

Zpracováno podle příručky "Pro případ ohrožení", vydané MV - GŘ HZS ČR, 2001

Datum vložení: 12. 9. 2013 13:30
Datum poslední aktualizace: 23. 6. 2017 13:44
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro