Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Krizové orgány

KRIZOVÉ ORGÁNY města Stříbra a ORP Stříbro pro PŘÍPRAVU a ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ (MÚ) a KRIZOVÝCH SITUACÍ (KS)

Pro přípravu a realizaci opatření jsou v rámci ORP Stříbro s přihlédnutím k potřebám a možnostem města Stříbra a u MěÚ Stříbro dle místních podmínek (podle příslušných legislativních norem) zřizovány tyto krizové orgány a pracoviště:

 1. Bezpečnostní rada města Stříbra a Obce s rozšířenou působností Stříbro (dále jen „BR ORP“), jako poradní orgán starosty města Stříbra pro přípravu na krizové situace (závažné mimořádné události). Zástupci složek IZS v BR ORP se jmenují na základě předchozího určení vedením AČR KVV, PČR PK a HZS PK, ZZS PK s následným písemným „Zřizovací listinou o zřízení BR ORP“ a jmenovacími dekrety pro členy. BR ORP je zřízena v souladu se zákonem ve složení:
  • předseda BR – starosta
  • člen BR – místostarosta (zástupce předsedy)
  • člen BR – tajemník MěÚ
  • člen BR – zástupce HZS ÚO Tachov
  • člen BR – velitel jednotky SDH mšsta Stříbro (dále jen „JSDH STŘÍBRO“)
  • člen BR – zástupce PČR OŘ Tachov
  • tajemník BR – referent krizového řízení MěÚ Stříbro
  • BR ORP se při své činnosti řídí Statutem BR ORP a Jednacím řádem BR ORP, který schvaluje předseda BR ORP.
 2. Krizový štáb města Stříbra a Obce s rozšířenou působností Stříbro (dále jen „KŠ ORP) jako pracovní orgán starosty města Stříbra zejména k plnění řídící a koordinační funkce funkce u předurčených složek (odborné skupiny a odborníci KŠ ORP včetně zástupců složek IZS) při řešení krizových situacích. Zástupci složek IZS v KŠ ORP se jmenují na základě předchozího určení vedením AČR KVV, PČR PK a HZS PK, ZZS PK s následným písemným „Zřizovací listinou o zřízení KŠ ORP“ a jmenovacími dekrety pro členy. Nedílnou součástí KŠ ORP Stříbro se v případě povodní stává Povodňové komise města Stříbra (dále jen „PKO“) a Povodňová komise Obce s rozšířenou působností Stříbro, dále jen PKORP. Předsedou KŠ ORP je starosta města Stříbra. Tajemníkem KŠ ORP je referent krizového řízení MěÚ Stříbro. KŠ ORP se při své činnosti řídí Statutem KŠ ORP, Jednacím řádem KŠ ORP a další řídící dokumentací (zejména Krizovým plánem ORP Stříbro a plánek krizové připravenosti města Stříbra). Pro členy KŠ ORP zabezpečuje pracoviště krizového řízení MěÚ Stříbro zproštění mimořádné služby v ozbrojených silách.

 3. Povodňová komise obce s rozšířenou působností (dále jen PK ORP) jako přípravný a řídící orgán pro ohrožení správního obvodu ORP Stříbro povodněmi. PK ORP je zřízena na základě Zákona 254/2001. Při své činnosti se řídí platnými zákony a prováděcími právními předpisy včetně aktuální verze „Povodňového plánu ORP“. Určení a složení PK ORP je součástí Povodňového plánu ORP.

 4. Povodňová komise města Stříbra (dále jen PKO) jako přípravný a řídící orgán pro ohrožení města Stříbra a jeho částí povodněmi. PKO je zřízena na základě Zákona 254/2001. Při své činnosti se řídí platnými zákony a prováděcími právními předpisy včetně aktuální verze „Povodňového plánu města Stříbra“. Určení a složení PK ORP je součástí Povodňového plánu.

 5. Stálá pracovní skupina (SPS) je dále členěna na odborné skupiny (OS) plní koordinační roli a výkon činností KŠ ORP směřujících ke zvládání mimořádných událostí (MÚ) a krizových situací (KS) a zajištění provedení stanovených krizových opatření jako základní úkoly KŠ ORP coby výkonného orgánu pro řešení konkrétních mimořádných situací a krizových stavů. Odborné skupiny se při své činnosti se řídí stanovisky, pokyny a rozhodnutími svých vedoucích v souladu s rozhodnutím předsedy BR a KŠ ORP, s respektováním platných právních předpisů, pokynů a metodik vydaných v oblasti krizového řízení a souvisejících právních norem, včetně příslušných plánů konkrétních činností.

 6. Pracoviště krizového řízení (PKP) je zřizováno podle zák. č. 240/2000Sb. o krizovém řízení a s přihlédnutím k potřebám ORP Stříbro, města Stříbra a možnostem MěÚ Stříbro začleněno do organizační struktury MěÚ Stříbro se zajištěním výkonu požadovaných činností PKP pracovníkem krizového řízení (referent KŘ).
Datum vložení: 11. 9. 2013 13:46
Datum poslední aktualizace: 23. 6. 2017 13:46
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro