A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře a vzory dokumentů ke stažení

Odbor životního prostředí (ŽP)

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

Žádost o povolení kácení nelesní zeleně

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Žádost o souhlas s trasou přes zemědělské pozemky dle § 7 odst. 3 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů ve věci (název projektové dokumentace totožné pro územní řízení)

Žádost o souhlas s umístěním stavby na pozemek určený k plnění funkcí lesa / do 50 m od okraje lesa

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Žádost o udělení souhlasu

Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve smyslu § 9 odst. 8 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů ( dále zákon) po novele zákonem č. 41/2015 Sb.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

Žádost o vydání loveckého lístku

Žádost o vydání společného povolení

Žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 sb., o ochraně ovzduší v platném znění

Žádost o vyjádření

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

Žádost o závazné stanovisko odboru

Stránka