Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Výzva zájemcům o veřejnou zakázku o zakázku k podání nabídky na stavební práce: Odběrné místo požární vody Mže. ř. km. 42,9

Lhůta pro podání nabídky končí v pátek 03.02.2023 v 11:30 hodin

MĚSTO STŘÍBRO


jako zadavatel zastoupené
Hospodářsko-investičním odborem, oddělení regionálního rozvoje Městského úřadu Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro,
Tel. 374 801 101, e-mail: podatelna@mustribro.cz, IČ: 00260177

 

vyzývá, dle Přílohy č. 11 Organizačního řádu MěÚ Stříbro – Směrnice upřesňující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v platném znění, zájemce o zakázku k podání nabídky na stavební práce:

Odběrní místo požární vody Mže ř. km 42,9

 

 1. Identifikační údaje zadavatele
 • Název: Město Stříbro
 • Sídlo: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
 • Statutární zástupce: Martin Záhoř, starosta města
 • Bankovní spojení: ČSOB Stříbro
 • číslo účtu: 112595926/0300
 • IČO: 00260177
 • DIČ: CZ00260177
 • Zástupce ve věcech technických: Daniela Polatová
 • Telefonní spojení: 374 801 221, 778 477 300
 • e-mail: polatova@mustribro.cz
 1.  Údaje o zájemci

Zájemce je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje takto:

 • Právnické osoby:
  • Obchodní firma nebo název
  • Sídlo
  • Právní forma
  • Identifikační číslo a daňové identifikační číslo
  • Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu
  • Jméno, příjmení jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby – k tomu doložit originál či úředně ověřenou kopii dokladu o takovém oprávnění
  • Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail
 • Fyzické osoby:
  • Jméno, příjmení, případně obchodní firma
  • Rodné číslo nebo datum narození
  • Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště
  • Identifikační číslo a daňové identifikační číslo
  • Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail

 

 1. Prohlídka místa plnění

Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění. Místo plnění je volně přístupné.

 

 1. Údaje o podání nabídky
  1. Způsob podání nabídky

Nabídka uchazeče musí být zpracována v českém jazyce a musí být doručena na podatelnu Městského úřadu Stříbro, Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro v uzavřené obálce označené "Soutěž – ODBĚRNÉ MÍSTO POŽÁRNÍ VODY“ Obálka bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude na ní uvedena identifikace uchazeče. Nabídky podané po lhůtě pro podání nabídky nebo řádně neoznačené, neuzavřené či porušené nebudou do soutěže přijaty a budou vráceny zájemci neotevřené zpět.

 1. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a končí v pátek 03.02.2023 v 11:30 hodin. Všechny nabídky musí být předány zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky.

 1. Adresa pro podání nabídky

Doporučeně poštou na adresu: Městský úřad Stříbro, pracoviště podatelna, Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro nebo osobně v pracovních dnech v pondělí a ve středu od 7:30 hod do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 07:30 hod do 15:00 hod, v pátek od 07:30 hod do 11:30 hod., vyjma času polední přestávky v čase 11:30 – 12:30 hod.

 1. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou je zájemce vázán svou nabídkou, počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí za 60 kalendářních dnů.

Pokud během zadávací lhůty zadavatel neodešle uchazečům oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (či se s uchazeči nedohodne jinak), platí, že marným uplynutím zadávací lhůty je výběrové řízení ukončeno, a to bez případného nároku uchazečů na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení

 1. Místo a termín otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční bez účasti uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu.

 1. Způsob zpracování nabídky
 • Nabídka účastníka musí být zpracována v českém jazyce.
 • Obálka bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude na ní uvedena identifikace účastníka, adresa a bude označena dle bodu 4.1. Výzvy.
 • Nabídku doporučujeme svázat nebo jinak zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy.
 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
 • Účastník o zakázku předloží titulní list nabídky, ve kterém uvede údaje dle bodu 2 Výzvy.
 • Uchazeč o zakázku předloží návrh smlouvy o dílo uvedený v příloze, který je pro uchazeče závazný a neměnný s výjimkou doplnění data nebo parametrů, jež byly předmětem hodnocení nebo nebyly zadavatelem vyplněny.
 • Přílohou každé smlouvy o dílo bude krycí list k nabídkové ceně (položkový rozpočet zpracovaný dle výkazu výměr).
 • Uchazeč předloží doklady ke kvalifikaci (v souladu s bodem 6 této Výzvy)
 • Uchazeč dále předloží prohlášení, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek a uzavřené smlouvy.
 1. Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
 • Nabídková cena bude zpracována formou oceněného položkového rozpočtu (výkazu výměr) a bude uvedena jako cena bez DPH a cena včetně DPH celkem. Účastník je povinen ocenit všechny položky předaného soupisu prací (výkazu výměr), nesmí žádnou položku ocenit částkou 0 (nula).
 • V ceně budou zahrnuty veškeré náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště a pojištění činnosti po celou dobu realizace díla.

 

 1. Údaje o zakázce
  1. Název zakázky: ODBĚRNÉ MÍSTO POŽÁRNÍ VODY Mže ř. km 42,9
  2. Místo plnění a vymezení zakázky

Místo plnění: p.č. 2979/1 v k.ú. Stříbro, stavební pozemek je situován v intravilánu města Stříbro, v údolní nivě řeky Mže, v nadjezí, poblíž silnice II/605, na pravém břehu

Specifikace místa a předmětu zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba odběrného místa požární vody pro hasičský záchranný sbor. Před započetím prací bude z důvodu stavebních prací na vtokovém objektu provedeno dočasně ohrázování vtokového objektu zemní hrázkou v korytě vodního toku, se sklony svahů 1:1, korunou šířky 1 m a výšky 0,3 m nad obvyklý průtok. Průsaková voda bude odčerpávána. Po dokončení stavby bude hrázka odstraněna.

Bude proveden vtokový objekt, který bude umístěn do břehového svahu nad jezem. Čelo (celkové tl. 500 mm) i nátoková křídla (celkové tl. 600 mm) budou provedeny z betonu C30/37 XC4, XF3, XA1, pohledové strany budou obloženy lomeným kamenem s vyspárováním. Dno vtokového objektu, které bude opevněno kamennou dlažbou do betonu s vyspárováním, bude oproti stávajícímu dnu ve vodním toku sníženo. Do nátokových křídel bude osazena ocelová česlová stěna, která bude chráněna proti korozi pozinkováním, zároveň budou do nátokových křídel umístěny ocelové U profily 50/50/3, které budou rovněž pozinkovány. Ukotvení bude provedeno pracnami z ploché oceli po 2 ks. Drážky budou sloužit k osazení dlužové stěny pro zahrazení přívodu vody do čerpací šachty z důvodu čištění. Bude proveden zához z tříděného LK do 100-200 kg, se strojním urovnáním líce v šířce 1 m u vtokového objektu z obou stran. Sediment ze dna toku bude po vyschnutí rozprostřen v rámci pozemku vodního toku v tl. do 0,1 m.

Přívodní potrubí bude železobetonové DN 300, kladené na betonovou desku tl. 100 mm. Potrubí bude obetováno v celé délce v lichoběžníkovém profilu, se sklony 5:1. Délka potrubí je 5,54 m, v jednotném sklonu 2 %.

Bude vybudována čerpací betonová šachta DN 1200 s hloubkou 2,94 m. 1,30 metru nade dnem bude do šachty zaústěno ŽB potrubí DN 300. Šachta bude uložena na betonový základ tl. 100 mm beton C16/20, obetonování bude provedeno betonem C30/37 FX4, XF3, XA1. Šachta bude zakončena kónusem a pojezdným kompozitním kruhovým poklopem B125, DN 600 s maximálním zatížením do 12,5 t ~125 kN. Poklop je dostatečně únosný pro vozidla obsluhy jezu i stavební techniku za předpokladu celkové hmotnosti návrhového šestikolového vozidla 25 t~245 kN je tíha jednoho kola přenášená na plochu 25/6 = 4,16 t~41kN<125kN. Horní hrana šachty a poklop budou umístěny ve výšce okolního terénu, tak aby netvořili bariéru při povodňových stavech vodního toku.

Bude umístěno svislé značení s cedulí o rozměrech 0,2 x 0,3 m, výška značky bude 1,5 m. Cedule bude opatřena popisem „POŽÁRNÍ VODA“.

Funkčnost odběrného objektu je podmíněna vzdutím vody jezovou stavbou.

Harmonogram prací bude dohodnut mezi zhotovitelem a objednatelem při předání staveniště.

Více projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost GEOREAL spol. s r.o., se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČ: 40527514 vč. soupisu prací s výkazem výměr.

 • Uchazeč si zajišťuje sám na vlastní náklady všechny technické prostředky potřebné pro realizaci zakázky.
 • Dílo bude dokončeno podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem a předáním všech předepsaných podkladů.
 1. Doba plnění

Předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo (tj. po podpisu SOD a jejím uveřejnění v registru smluv)

Předpokládaný datum ukončení plnění: nejpozději do 15.06.2023

 1. Kritérium pro zadání zakázky: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH, pořadí nabídek bude seřazeno podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší                                      
 1. Záruka na dílo

Zadavatel požaduje na provedené práce od protokolárního převzetí dokončené stavby záruku v délce 60 měsíců.

 1. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Účastník prokáže v nabídce splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace.

Základní způsobilost splňuje účastník, který:

 1. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k ZZVZ; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,
 2. nemá v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 3. nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 4. nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 5. není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů).
 6. není jako plátce daně, zveřejněn v registru plátců daně jako nespolehlivý plátce, a že jako plátce daně má u svého správce daně (finančního úřadu) registrovaný bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, který je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění zdejších předpisů, a který uvedl v nabídce.

Účastník předloží čestné prohlášení ne starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky, že základní způsobilost splňuje – viz příloha Výzvy. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

Profesně způsobilost splňuje účastník, který v nabídce předloží:

 1. výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje – prostá kopie
 2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování či obdobný opravňující účastníka realizovat předmět veřejné zakázky – prostá kopie

Technickou kvalifikaci splňuje účastník, který v nabídce doloží, že realizoval v posledních 3 letech minimálně 3 stavební díla v minimální hodnotě 400 000 Kč bez DPH za každou zakázku. Účastník předloží seznam zakázek, kde bude uveden objednatel, kontakt na objednatele, název zakázky, stručný popis plnění, doba realizace, hodnota v Kč bez DPH. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Poslední 3 roky se počítají zpětně ode dne podání nabídky.

 1. Platební podmínky

Zadavatel nestanovil pro veřejnou zakázku malého rozsahu platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy. Pro případ, že závazný návrh smlouvy není zadavatelem zpracován, platí následující minimální rozsah podmínek:

 • Provedené práce budou proplaceny na základě faktury, která bude doložena soupisem provedených prací a dodávek odsouhlasených odpovědným zástupcem zadavatele. 95 % nabídkové ceny bude proplaceno po převzetí díla a 5 % nabídkové ceny bude proplaceno po odstranění případných vad a nedodělků
 • Doba splatnosti faktury je 30 dní
 • Zhotovitel je povinen pro zadavatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu stavby či rozhodnutí stavebních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědným zástupcem zadavatele. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele termín dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu.
 • Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
 1. Další podmínky plnění zakázky

Kompletní zadávací dokumentace, která je přílohou této výzvy, je uveřejněna na internetových stránkách města Stříbra:

samosprava/vyzvy-pro-zajemce-o-verejne-zakazky/

Dotazy k Zadávacím podmínkám mohou uchazeči zaslat e-mailem na adresu: juklova@mustribro.cz

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí akceptovat veškeré požadavky uvedené ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, včetně dokladů prokazujících kvalifikaci uchazeče.

Uchazeč je povinen se před podáním nabídky informovat o poloze a povaze staveniště, případně  o místních zvláštnostech. Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Uchazeč musí respektovat podmínky vydané v jiných správních rozhodnutích vztahujících se ke stavbě.

Nabídka musí být podepsána statutárním zástupcem uchazeče či k tomu výslovně zmocněnou osobou

Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů, spojených se zpracováním nabídky. Ustanovení § 1729 občanského zákoníku se nepoužije.

Na výzvu zadavatele musí uchazeč zdůvodnit (ve lhůtě určené zadavatelem) případnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem na část předmětu zakázky v případě, že nabídková cena vítězné firmy nebude odpovídat množství finančních prostředků zadavatele. V případě, že zadavatel bude nucen tohoto práva využít, nemá zhotovitel vůči zadavateli žádné nároky včetně finančních ze změny rozsahu plnění zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodu, případně odmítnout všechny předložené nabídky a právo na změnu doplnění či upřesnění podmínek výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka účastníka výběrového řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem výběrového řízení zdůvodněna v případné dodatečně poskytnuté lhůtě.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka výběrového řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že nastal, byť jen jeden z následujících důvodů:

 1. plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících  z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu,
 2. došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení výběrového řízení, není možné,
 3. došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka výběrového řízení při přípravě výběrového řízení, jiné opatření k nápravě není možné a účastník výběrového řízení na výzvu zadavatele neprokázal, že k narušení hospodářské soutěže nedošlo,
 4. se účastník výběrového řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem této veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,
 5. se účastník výběrového řízení pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele ve výběrovém řízení nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody ve výběrovém řízení, nebo
 6. se účastník výběrového řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.

Zadavatel je oprávněn vyloučit účastníka výběrového řízení pro nezpůsobilost také tehdy, pokud na základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že účastník výběrového řízení uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu podle jiného právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Zadavatel si vyhrazuje právo provést posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení až po provedení hodnocení nabídek s tím, že dojde k posouzení pouze těch nabídek, které se po provedeném hodnocení umístily na prvních třech místech v pořadí. Nabídky, které se po provedeném hodnocení umístí na dalších místech v pořadí, nebudou posouzeny, vyjma situace, kdy s žádným z uchazečů nacházejícím se na 1. až 3. místě v pořadí nedojde k uzavření smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s uchazečem, který má nevypořádané závazky vůči zadavateli.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů.

Výzva k předložení nabídky ani další postup zadavatele se neřídí zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

 

Přílohy výzvy k podání nabídek:

 1. Čestné prohlášení k základní způsobilosti uchazeče PO (46 kB)
 2. Čestné prohlášení k základní způsobilosti uchazeče FO (45.5 kB)
 3. Čestné prohlášení uchazeče jako plátce DPH, k nabídce (45 kB)
 4. Čestné prohlášení uchazeče jako plátce DPH, k smlouvě (45 kB)
 5. Projektová dokumentace včetně výkazu výměr (24.41 MB)

Ve Stříbře dne: 13.12.2022

 

……………………………………………
Martin Záhoř, starosta města

 

Přílohy

Příloha č.1 Čestné prohlášení, právnická osoba.doc

Příloha č.1 Čestné prohlášení, právnická osoba.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 46 kB

Příloha č.2 Čestné prohlášení, fyzická osoba.doc

Příloha č.2 Čestné prohlášení, fyzická osoba.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 45,5 kB

Příloha č.3 Plátce DPH, k nabídce.doc

Příloha č.3 Plátce DPH, k nabídce.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 45 kB

Příloha č.4 Plátce DPH, ke smlouvě.doc

Příloha č.4 Plátce DPH, ke smlouvě.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 45 kB

Příloha č.3 Plátce DPH, k nabídce.doc

Příloha č.3 Plátce DPH, k nabídce.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 45 kB

Příloha č.5 PD + výkaz výměr.zip

Příloha č.5 PD + výkaz výměr.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 24,41 MB
Datum vložení: 24. 1. 2023 8:25
Datum poslední aktualizace: 24. 1. 2023 8:50
Autor: Jan Vačviric

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro