Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Návrh prodejních podmínek pozemků pro bytovou zónu "ZA BANÍKEM"

Plánek situace lokality

Návrh prodejních podmínek má vyvolat diskuzi mezi zastupiteli a občany města.

Město Stříbro se blíží k prodeji pozemků pro rodinné bydlení a to v lokalitě „Za Baníkem“ na parc. č. 1899/1 k.ú. Stříbro. Jedná se cca o 40 parcel, které by měly být rozprodány mezi občany. Velikostně jsou mezi cca 800 m2 až cca 1100 m2. Lokalita bude kompletně zasíťována, všechny pozemky budou připojeny na elektřinu, vodu, tlakovou kanalizaci, plyn. Město se bude snažit pozemky prodat naprosto transparentně, způsobem, který všem zaručí stejnou příležitost vybrat si svůj vysněný pozemek. Proto byl na posledním řádném zasedání města předložen zastupitelům na vědomí materiál, který nastínil základní možné obrysy této transakce.

Veškeré faktické připomínky a nápady uplatněte do termínu zasedání Výboru výstavby města Stříbra a to do 1. dubna 2019, abychom se jimi mohli řádně zabývat. Připomínky uplatňujte na e-mailovou adresu zahor@mustribro.cz, popř. písemně na podatelně města Stříbra a směrujte k rukám místostarosty M. Záhoře.

Veřejná prezentace návrhu zóny se uskuteční dne 15. dubna 2019 od 17:00 hodin v obřadní síni městské radnice.

Návrh prodejních podmínek má vyvolat diskuzi mezi zastupiteli a občany města a věříme, že některé možné připomínky, podněty uplatníme při prodeji. Hlavní myšlenky podmínej jsou následující:

 • Město bude realizovat prodej pouze plnoletým fyzickým osobám, ne právnickým či fyzickým osobám podnikajícím do obchodního majetku – ne na IČO. Množství bude regulováno v dalších podmínkách.
 • Předpokládaná cena 968 vč. DPH za 1 m2.
 • Výběr pozemků bude realizován takto. Město vyhlásí záměr prodeje pozemků, kde bude specifikován den a čas, od kdy se budou zájemci moci přihlásit obecně k záměru prodeje. Při  podání budou všichni muset dokládat složenou jistinu na účet města. Po cca 2 měsících bude na radnici veřejné slyšení, kdy lidé, kteří se přihlásili do záměru, si budou vybírat veřejně pozemek, v pořadí, tak jak byli přihlášeni. V podstatě se jedná o metodu, „kdo dříve přijde, ten……..“, je to naprosto legitimní systém. Snažíme se o maximální transparentnost.
 • Město bude požadovat, aby nabyvatelé do určitého času měli platné stavební povolení a v určitém čase bylo dílo dokončeno. Zde se v případě nesplnění těchto limitů bude uplatňovat předkupní právo města, popř. sankce za neplnění – zde je si třeba uvědomit, že město bude prodávat pozemky za cenu nižší než obvyklou, která je cca kole 1200 Kč/m2 a proto si musí ochránit své zájmy. Cena byla koncipována tak, aby byly pozemky dostupné co největší šíři občanů a ne jen pro nejbohatší. Cílem je zastavit odchod občanů města.
 • V budoucích smluvních ujednání je samozřejmě myšleno i na občany, kteří budou využívat hypoték, úvěrů.
 • Návrh podmínek obsahuje též některé regulativy z platného Územního plánu a platné územní studie. Některé podmínky, které zde nejsou obsaženy, budou uplatněny v rámci smluvních ujednání.

Celé znění návrhu podmínek prodeje, tak jak je vzali zastupitelé města Stříbra na vědomí:

 1. Cena 800 Kč + DPH 21%
 2. Prodej pozemků je přípustný pouze Kupujícímu - plnoletým fyzickým osobám, manželům nebo osobám v registrovaném partnerství. Kupující může získat pouze jeden pozemek. Prodej nebude realizován pro právnické osoby nebo podnikajícím fyzickým osobám do obchodního majetku (pouze na rodné číslo / nikoliv na IČ).
 3. Město bude požadovat zaplacení celé kupní ceny předem, a to před podáním návrhu na zápis vlastnictví v Katastru nemovitostí. V případě hypoték na základě upraveného právního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 4. Akce se bude realizovat ve chvíli, kdy bude prodána polovina pozemků ve vlastnictví Prodávajícího – Města Stříbra, popř. dle zájmu bude provedena etapizace díla.
 5. Prodej se bude realizovat na základě vyhlášeného záměru uveřejněného na Úřední desce, kdy zájemce se přihlásí na podatelně písemnou formou (závaznou Žádostí o prodej pozemku) k tomuto záměru. Přípustné je pouze osobní podání do podatelny – viz. ad. 6. Žádost nebude obsahovat označení konkrétního stavebního pozemku, ale předmět žádosti bude označen pouze jako Stavební pozemek na p.p.č. 1899/1 k.ú. Stříbro – Bytová zóna za Baníkem. Podatelna zapíše čas a termín příjmu tohoto dokumentu. Po cca 2 měsíční lhůtě, budou zájemci vyzváni k veřejnému projednání, kdy si označí v pořadí předložených nabídek parcelní číslo Stavebního pozemku, o který budou mít zájem. V praxi to bude znamenat, že první zájemce si bude moci vybrat z celého množství pozemků, druhý už bude vybírat z množství pozemků N-1, třetí z počtu N – 2 pozemky, až bude tímto způsobem prodáno celé portfolio dostupných pozemků. Termín vyvěšení - zveřejnění záměru na úřední desce určí bude určen v rámci záměru prodeje. Budou stanoveny podmínky, při jejichž nesplnění bude zájemce po provedení výběru z koupě vyřazen – typicky nezaplacení kupní ceny ve stanovené lhůtě. Dále je třeba stanovit podmínky toho, který další zájemce nastoupí na jeho místo, tj. první další zájemce „pod čarou“.
 6. Jedinou přípustnou formou podání žádosti je podání žádosti osobně žadatelem nebo prostřednictvím zmocněného zástupce žadatele na podatelnu Městského úřadu Stříbro. Jiné způsoby podání žádosti (např. datovou schránkou, držitelem poštovní licence) jsou nepřípustné. Rezervace před termínem oficiálního uveřejnění záměru prodeje na Úřední desce se bude brát za bezpředmětnou a nemůže být základem jakéhokoliv právního nároku při koupi pozemků.
 7. Noví nabyvatelé pozemku budou mít za povinnost do 3 roků od podpisu Kupní smlouvy prokázat právoplatné Stavební povolení nebo Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru na výstavbu RD. Pokud se tak nestane, dojde na základě oboustranného závazku ke zrušení Kupní smlouvy (právo města od kupní smlouvy jednostranně odstoupit) a město bude mít povinnost vyplatit druhé straně částku, která byla za pozemek zaplacena ovšem bez právního nároku na zhodnocení této částky. Město Stříbro nebude vyplácet úrok ani v rámci těchto vložených a nyní navracejících se finančních prostředků. U financování z hypoték a jiných bankovních úvěrů bude toto právo nabytí pozemků a zrušení Kupní smlouvy při nesplnění výše zmíněné podmínky získání právoplatného Stavebního povolení nebo Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru do 3 let od podpisu Kupní smlouvy upraveno v Kupní smlouvě a podmínkou bude, že pozemek může být zatížen pohledávkou bankovního ústavu maximálně do výše kupních cen, nikoliv i pro úroky z hypoték. Zástavní práva by tak ze zákona zanikala tím, že by město kupní cenu vrátilo úvěrujícímu subjektu.
 8. Pozemky bez stavebního povolení nelze prodat jinému zájemci. Zde bude uplatněno věcné předkupní právo města Stříbra (zapsané v katastru), které pozemek nabude zpět do svého vlastnictví za kupní cenu, kterou obdrželo od kupujícího v rámci vyhlášeného záměru prodeje, bez zhodnocení peněz inflační doložkou, úrokem atd….
  Platnost věcného předkupního práva bude omezena do termínu kolaudace, popř. do termínu, kdy stavebník splní všechny zákonné ustanovení pro řádné užívání stavby.
 9. Souhlas s prodejem pozemku s rozestavěnou stavbou bude udělovat město Stříbro. Pokud nebude udělen, město může odkoupit pozemek za původní cenu, opět bez zhodnocení a rozestavěná stavba bude odkoupena za cenu stanovenou znaleckým posudkem - dle ocenění v ÚRS dle aktuální cenové úrovně. Opět bude uplatněno věcné předkupní právo. Platnost věcného předkupního práva bude časově omezena do kolaudace, popř. do termínu, kdy stavebník splní všechny zákonné ustanovení pro řádné užívání stavby..
 10. Stavebník bude povinen nejpozději do 3 let od pravomocného nabytí Stavebního povolení stavbu nebo Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru stavbu rodinného domu dokončit ve stavu umožňujícím řádné a bezpečné užívání a v tomto termínu Stavebník zajistí i provedení zápisu dokončené stavby do Katastru nemovitostí. Nedodržení této povinnosti bude sankcionováno částkou 250 Kč/m2 pozemku, a to formou smluvní pokuty.

Regulační podmínky pro stavby:

 1. Všechny stavby se budou řídit platným Územním plánem města Stříbra vč. schválených změn k termínu zahájení stavby. Všechny stavby a jejich umísťování se budou řídit schválenou Územní studií ze září 2017. Povinnosti nad rámec výše uvedených závazných podmínek a územně plánovacích dokumentů města Stříbra jsou stanoveny níže.
 2. Všechny RD budou umístěny na závazné stavební čáře určené ve stavební studii schválené Zastupitelstvem města Stříbra.
 3. Všechny objekty musí být umístěny na vlastním pozemku.
 4. Umístění garáží a přístřešků pro auta (průčelí s vjezdem) bude min. 6 m od hranice oddělující vymezené pozemky pro bydlení od veřejného prostranství. Pro každý RD je povinnost vybudování 2 parkovacích míst na vlastním pozemku.
 5. Pro stavbu RD se povoluje podlažnost max. 1 nadzemní podlaží a obytné podkroví a připouští se 1 podzemní podlaží. Celková výška budovy nepřekročí 7,85 m od úrovně podlahy přízemí rodinného domu, kdy podlaha přízemí rodinného domu nebude nad výškou osy (nivelety) přilehlé místní komunikace více než 0,30 m.
 6. Doplňkové stavby  - volně stojící mohou být pouze přízemní.
 7. Max. Zastavěná plocha všech staveb na pozemku může být max. 30 % z celkové plochy stavebního pozemku určeného parcelním číslem. Do tohoto regulativu se nezahrnují zpevněné plochy pro parkování OA, manipulaci nebo terasy.
 8. Pro stavbu hlavní a doplňkové stavby se předepisuje střecha sedlová, valbová, polovalbová, pultová  -  obecně šikmé střechy. Směr hřebene střechy bude v souladu s Územní studií.
 9. Připouští se použití střešních oken, vikýřů. Nevhodné je použití věží, věžiček, arkýřů apod.
 10. Přípustná je pouze stavba izolovaných rodinných domů městského typu. Nebude povolena stavba srubů, jurt apod. Dřevostavby s klasickou povrchovou úpravou fasády (omítky, desky, obklady atd….) jsou povoleny.
 11. Všechny objekty budou napojeny na veřejné řady elektro, voda, kanalizace – nepovinně na plyn. Přípustný způsob vytápění staveb je plyn, elektřina, tepelná čerpadla nebo obnovitelné zdroje energie. Doplňkově je přípustné vytápění rodinných domů spalováním dřeva v krbech nebo krbových kamnech. Nepřípustný je způsob vytápění staveb fosilními palivy (uhlí, nafta, LTO, atd…) -  bude jednotlivě posuzováno na základě účinnosti spalování a množství vypouštěných odpadních látek do ovzduší.
 12. Dešťové vody budou likvidovány v souladu se zákonem na vlastním pozemku.
 13. Není přípustné umísťování jímek na splaškové vody a domácích ČOV na pozemcích.
 14. Pozemky rodinných domů budou oploceny. Oplocení k uliční části se doporučuje do výšky max. 1,8 m kombinací materiálů dřevo, beton, kov, kámen (gabiony) apod. Není vhodné klasické průhledné pletivo. Doporučuje se nerealizovat oplocení v rámci vjezdů (průčelí) na soukromé parkovací plochy.

ALTERNATIVA PODMÍNKY Č. 14

 1. Pozemky rodinných domů budou oploceny. Výška oplocení k uliční čáře se stanovuje do výšky max. 1,8 m. Uliční oplocení je přípustné kombinací materiálů dřevo, beton, kov, kámen (gabiony) apod. Pro uliční oplocení není přípustné klasické průhledné pletivo, oplocení s celokovových svařovaných panelů a pletiv a dále montované celobetonové ploty. Doporučuje se nerealizovat oplocení v rámci vjezdů (průčelí) na soukromé parkovací plochy.

Věříme, že možnost koupě stavebních pozemků ve městě Stříbře Vás zaujme a svými podněty, názory přispějete ke společnému, zdárnému dokončení našeho díla.

Přílohy

Přehled pozemků a jejich výměr

Stribro_Za_Banikem_prehled_pozemku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 491,37 kB
Datum vložení: 18. 3. 2019 13:33
Datum poslední aktualizace: 9. 5. 2019 9:10

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro