Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

O vedení technické mapy obce.

Zastupitelstvo města Stříbra se na svém 18. zasedání dne 21.09.2016, usnesením č. 18/II/08 vydalo na základě § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje:

 1. obsah technické mapy obce (dále jen „technická mapa“) nad rámec základního obsahu technické mapy [1],
 2. povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy,
 3. podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, nebo jiných podkladů v případech, kdy se geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby nezpracovává.

 

Čl. 2
Vymezení pojmů

Za změny týkající se obsahu technické mapy se považují pro účely této vyhlášky:

 1. výsledky výstavby objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy,
 2. výsledky stavebních činností, které ovlivňují prostorovou polohu již existujících objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy,
 3. výsledky odstranění staveb,

Výkonným správcem technické mapy obce se pro účely této vyhlášky rozumí subjekt, který zajišťuje tvorbu a údržbu technické mapy obce včetně aktualizace jejího obsahu. Tímto subjektem je (na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje) právnická osoba Plzeňský kraj.

 

Čl. 3
Obsah technické mapy nad rámec základního obsahu technické mapy

Nad rámec základního obsahu technické mapy [2] se stanoví další prvky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

Čl. 4
Ohlašovací a dokladovací povinnost změn týkajících se obsahu technické mapy

Vlastník stavby má povinnost ohlásit a dokladovat obci [3] všechny změny týkající se obsahu technické mapy dle čl. 2 této vyhlášky způsobem a ve lhůtách uvedených v čl. 5 nebo čl. 6 této vyhlášky, a to:

 1. prostřednictvím geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby [4] dle čl. 5 této vyhlášky,
 2. v případech, kdy jiný právní předpis nevyžaduje zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby [5], prostřednictvím obdobných podkladů [6] (dále jen „obdobné podklady“) dle čl. 6 této vyhlášky.

 

Čl. 5
Podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby
 1. Vlastník stavby plní svou ohlašovací a dokladovací povinnost, uvedenou v čl. 4 písm. a) této vyhlášky, předáním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě obci [3].
 2. Obec [3] písemně potvrdí [7] prostřednictvím výkonného správce technické mapy [9] převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby dle odst. 1, a to do 30 dnů od takového převzetí [8], budou-li splněny všechny náležitosti stanovené touto vyhláškou. V opačném případě obec prostřednictvím výkonného správce technické mapy [10] vyzve vlastníka stavby, aby opravil vady vzniklé při plnění jeho ohlašovací a dokladovací povinnosti. Po odstranění vad se postupuje obdobně dle věty prvé tohoto odstavce.
 3. Bližší podmínky zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby upravuje provozní dokumentace technické mapy, která je zveřejněna na internetových stránkách obce.
 4. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby se předává:
  1. na technickém nosiči dat, jehož typ je uveden v provozní dokumentaci technické mapy, nebo
  2. dálkovým přístupem, jehož způsob je uveden v provozní dokumentaci technické mapy.

 

Čl. 6
Podmínky zpracování a předávání obdobných podkladů
 1. Vlastník stavby plní svou ohlašovací a dokladovací povinnost dle čl. 4 písm. b) předáním obdobných podkladů v elektronické podobě obci [3].
 2. Obec [3] písemně potvrdí [7] prostřednictvím výkonného správce technické mapy [9] převzetí obdobných podkladů dle odst. 1, a to 30 dnů od takového převzetí [8], budou-li splněny všechny náležitosti stanovené touto vyhláškou. V opačném případě obec prostřednictvím výkonného správce technické mapy [10] vyzve vlastníka stavby, aby opravil vady vzniklé při plnění jeho ohlašovací a dokladovací povinnosti. Po odstranění vad se postupuje obdobně dle věty prvé tohoto odstavce.
 3. Bližší podmínky zpracování obdobných podkladů upravuje provozní dokumentace technické mapy, která je zveřejněna na internetových stránkách obce.
 4. Obdobné podklady se předávají:
  1. na technickém nosiči dat, jehož typ je uveden v provozní dokumentaci technické mapy obce, nebo
  2. dálkovým přístupem, jehož způsob je uveden v provozní dokumentaci technické mapy.

 

Čl. 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

…………………………                                                         ………………………..
Bc. Karel Lukeš                                                         Martin Záhoř
starosta města                                                         místostarosta města

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: .......................
Sejmuto z úřední desky dne: .......................


[1] Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce (dále jen „vyhláška o základním obsahu technické mapy“).
[2] § 3 odst. 3 vyhlášky o základním obsahu technické mapy (Prvky základního obsahu technické mapy obce jsou uvedeny v příloze této vyhlášky).
[3] Tvorbu a údržbu technické mapy včetně aktualizace jejího obsahu zajišťuje obcí pověřená právnická osoba Plzeňský kraj.
[4] § 121 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; příloha č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; dle § 12 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, výsledky zeměměřických činností ve výstavbě, musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností; bližší podrobnosti ověření jsou upraveny zejména v § 13 odstavce 5 písm. a), odst. 6 a 7 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon číslo 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
[5] Např. se zpracovává dokumentace bouracích prací při odstraňování stavby dle přílohy č. 8 vyhlášky číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
[6] § 3 odst. 4 vyhlášky o základním obsahu technické mapy (Obsahem technické mapy obce jsou prvky vedené v souladu se skutečností v terénu s využitím
dokumentace skutečného provedení stavby,
geometrických plánů,
výsledků revize technické mapy obce (podrobná kontrola souladu obsahu technické mapy se skutečným stavem),
účelového zaměření skutečného stavu, nebo
důlně měřické dokumentace.).
[7] Toto potvrzení slouží ke splnění povinnosti stavebníka dle § 121 odst. 1 stavebního zákona (Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.).
[8] Nepožádá-li vlastník stavby o osobní převzetí takového potvrzení, bude mu doručeno dle pravidel zveřejněných v provozní dokumentaci.
[9] Plzeňský kraj coby výkonný správce technické mapy činí tento úkon za obec při převzetí dat vydáním akceptačního protokolu v modulu zakázka na http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka. Plzeňský kraj vykonáváním této činnosti smluvně pověřil externí subjekt. Uvedená povinnost Plzeňského kraje je stanovena v provozní dokumentaci projektu DTM DMVS PK, zveřejněné na http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka.
[10] Plzeňský kraj coby výkonný správce technické mapy činí tento úkon za obec oslovením příslušného geodeta v modulu zakázka na http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka. Plzeňský kraj vykonáváním této činnosti smluvně pověřil externí subjekt. Uvedená povinnost Plzeňského kraje je stanovena v provozní dokumentaci projektu DTM DMVS PK, zveřejněné na http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2016 o vedení technické mapy obce
Další prvky nad rámec základního obsahu technické mapy obce

(Základní obsah technické mapy obce je definován vyhláškou č. 233/2010 Sb.)

 

1.    Polohopis

1.3     Stavební objekty

Pilíře

1.5    Technická infrastruktura na zemském povrchu

Hlásič požární ochrany
Venkovní hodiny
Reproduktor

1.6    Vodstvo

Hranice vodního objektu (meliorace, odvodňovací příkop, násep, hráz)

3.    Dopravní infrastruktura

Tunely - portály

Přílohy

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 (ke stažení ve formátu PDF)

ozv_02_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,77 kB
Datum vložení: 27. 9. 2016 10:40
Datum poslední aktualizace: 16. 6. 2017 0:22
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro