Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem.
Zrušuje OZV 1/2015.

Zastupitelstvo města Stříbra se usneslo na svém zasedání dne 17.09.2015 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písmena d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, (dále jen „zákon“), tuto obecně závaznou vyhlášku,

Článek I
Působnost a závaznost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Stříbra a jeho částí (dále jen město).

Článek II
Základní pojmy
 1. Odpad - každá  movitá věc,  které se  osoba  zbavuje  nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
 2. Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických  osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů  vznikajících u právnických  osob  nebo  fyzických osob oprávněných k podnikání.
 3. Velkoobjemový odpad – odpad, který pro velké rozměry nebo hmotnost nemůže být odložen do sběrných nádob.
 4. Nebezpečný odpad -  odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
 5. Biologicky rozložitelným odpadem – jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu.
 6. Zpětným odběrem elektrozařízení se rozumí odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z domácností od konečných uživatelů bez nároku na úplatu v místě zpětného odběru nebo v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení posledním prodejcem či v jeho bezprostřední blízkosti.
 7. Shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
 8. Skladování odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomuto určeného a jejich ponechání v něm.
 9. Využívání odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 3  k zákonu.
 10. Odstraňování odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 4  k zákonu.
 11. Původce odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněné osoba k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba  oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.
 12. Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona nebo podle zvláštních právních předpisů1).
Článek III
Povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem, pokud není předán do zvláštního systému zpětného odběru
 1. Plasty odkládat do sběrných nádob označených nápisem „Plasty”, jedná se např. o PET lahve jiné plastové lahve, igelitové tašky, sáčky a fólie, různé plastové nádoby, krabičky a jiné výrobky z plastů mimo plastových nádob znečištěných chemikáliemi, folií s alobalem apod. Plasty je možno předat i do sběrného dvora na adrese Stříbro, Třída 5. května 1577, (dále jen sběrný dvůr).
 2. Sklo odkládat do sběrných nádob označených nápisem „Sklo”, jedná se např. o skleněné lahve, nádoby mimo lahví od chemikálií, keramiky, porcelánu, zrcadlového skla, skla s dráty, zářivek, žárovek, výbojek apod. Sklo je možno předat i do sběrného dvora.
 3. Papír odkládat do sběrných nádob označených nápisem „Papír“, jedná se krabice, kartony, lepenku, noviny, časopisy, reklamní letáky mimo vícesložkových nápojových krabic, mastných papírů, voskovaných kelímků apod. Papír je možno předat i do sběrného dvora nebo jiné oprávněné osobě.
 4.  Nápojový karton odkládat do sběrných nádob označených oranžovou nálepkou – nápojové kartony jedná se např. o kartonové obaly od mléka, džusů, jiných nápojů, omáček, smetany. Odkládání nápojových kartonů je stanoveno společně s plasty, tedy do kontejnerů označených nápisem „Plasty“.
 5.  Nebezpečné složky komunálního odpadu (např. obalový materiál znečištěný škodlivinami, olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál znečištěný organickými škodlivinami, staré nátěrové hmoty, ředidla, chemikálie) odkládat do kontejnerů k tomu určených ve sběrném dvoře
 6. Nevyužité léky a léky s prošlou expirační lhůtou  odevzdávat do lékáren2) nebo do sběrného dvora.
 7. Kovový odpad předávat do sběrného dvora nebo jiné oprávněné osobě.
 8. Velkoobjemové odpady  (např. pneumatiky, vyřazený  nábytek, podlahové krytiny, dveře apod.) odkládat do kontejnerů k tomu určených ve sběrném dvoře
 9. Zbytkový odpad po vytřídění (např. smetky, popel, saze, apod.) odkládat do sběrných nádob - popelnic a kontejnerů. Je nepřípustné do těchto nádob odkládat žhavý popel, odpad tekutý, zápalné a výbušné látky a jiné látky ohrožující zdraví, životní prostředí nebo bezpečnost, nadrozměrné předměty či předměty, které by mohly poškodit svozové zařízení či způsobit nefunkčnost uzávěru sběrných nádob a dále odpady, které jsou tříděny a odkládány do nádob a na místa k tomu účelu určená dle tohoto článku.
 10. Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit, odkládat a předávat k využití a odstraňování podle výše uvedeného systému, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem a zvláštními právními předpisy.3)  
Článek IV
Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem

Biologicky rozložitelný odpad:

 1. využít na vlastním pozemku (kompostování, štěpkování, apod.)
 2. pokud nelze využít, předat do kontejneru ve sběrném dvoře nebo předat jiné oprávněné osobě (řízená kompostárna).
 3. do sběrných nádob označených „Bio odpad“  na vybraných stanovištích.
Článek V
Nakládání s elektrozařízeními pocházejících z domácností

Elektrozařízení pocházející z domácností  (dále jen EEZ) ) - použité elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání; o elektrozařízení pocházející z domácností se jedná vždy, je-li elektrozařízení možné použít jak v domácnostech, tak i jinými konečnými uživateli.

 1. EEZ možno ve městě  odkládat na místě  zpětného odběru - sběrném dvoru odpadů nebo kontejnerů k tomuto účelu rozmístěných  po městě.
 2. EEZ musí být předána ke zpětnému odběru v kompletním stavu bez předchozího demontování jednotlivých částí a bez narušení jejich celistvosti.
 3. Příklady EEZ, které je možno odložit ve sběrném dvoru  odpadů:
  • velké domácí elektrospotřebiče (např. pračky, ledničky, sporáky, mikrovlnné trouby, myčky nádobí, elektrická topidla, ventilátory)
  • malé domácí spotřebiče (např. vysavače, žehličky, holicí strojky, fritovací hrnce, elektrické nože, kávovary)
  • zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (např. počítače, monitory, tiskárny, kopírky, faxy, telefony)
  • spotřebitelská zařízení (např. televizory, videokamery, videorekordéry)
  • osvětlovací zařízení (např. zářivky, výbojky)
  • elektrické a elektronické nástroje (např. vrtačky, pily, sekačky, šicí stroje)
  • hračky, vybavení pro volný čas a sporty (např. videohry, elektrické vláčky nebo soupravy závodních autíček, ruční ovládání videoher) 
Článek VI
Sběrné nádoby (popelnice a kontejnery) na zbytkový odpad a jeho odvoz
 1. Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vyjma fyzických osob uvedených v bodě 3 tohoto článku, jsou povinni: :
  1. zajistit vybavenost nemovitosti dostatečným a současně přiměřeným počtem sběrných nádob určených ke shromažďování zbytkového komunálního odpadu tak, aby jejich celkový objem splňoval požadavky na nezávadné shromažďování v období mezi jejich vyprazdňováním v pravidelných intervalech, a udržovat je v takovém technickém  stavu, aby bylo umožněno jejich vyprázdnění oprávněnou osobou. Sběrné nádoby musí být vhodného typu (typ nádoby dle ČSN určená k odložení odpadu) a velikosti: popelnice - objem 110, 120, 240 litrů nebo kontejner - objem 1100 litrů,
  2. zajistit umístění sběrných nádob na místě, kde nenaruší vzhled města (s výjimkou v předvečer dne odvozu a v den odvozu),
  3. zajistit umístění sběrných nádob v den odvozu jejich obsahu na takové místo, aby k nim byl  oprávněné osobě umožněn přístup a manipulace s nimi,
  4.  označit sběrné nádoby určené k odvozu jejich obsahu známkou vydanou městem Stříbrem,
 2. Odvoz odpadu oprávněnou osobou je zajištěn v pravidelných týdenních  intervalech.
 3. Fyzické osoby bydlící v čp. 488, 569, 595, 611 Stříbro a vlastníci a uživatelé staveb určených nebo sloužících individuální rekreaci v chatových osadách Butov, Stříbro - Na Floriánu, Stříbro - Na Hamru, Stříbro - vojenská plovárna, Stříbro - Máchovo údolí, Jezerce jsou povinny odkládat zbytkový komunální odpad do popelnic a kontejnerů na určených stanovištích. Přistavení a vývoz těchto sběrných nádob zajišťuje město Stříbro.
Článek VII
Nakládání se stavebním odpadem

Vytříděný stavební odpad vzniklý při stavební činnosti je možno:

 1. předat k využití oprávněné osobě.
 2. pokud nelze odpad využít, předat jej  na řízenou skládku. 
 3. stavební odpad lze využít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
Článek VIII
Náklady za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Náklady za  systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vyjma systému nakládání se stavebním odpadem, hradí občané formou místního poplatku na základě zvláštního zákona.4)

Článek IX
Kontrolní činnost

Kontrolu plnění povinností stanovených touto vyhláškou provádějí pověření pracovníci Městského úřadu ve Stříbře.

Článek X
Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních předpisů.5)

Článek XI
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška číslo 01/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním opadem.

Článek XII
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška byla schválena Zastupitelstvem města Stříbra dne 17.09.2015, nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení na úřední desce.

 

Bc. Karel Lukeš, starosta města Stříbra

Martin Záhoř, místostarosta města Stříbra


1) Např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 89 odst. 2 zákona č.378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Např. zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.
4) § 1 písmeno g) a § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Přílohy

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 (ke stažení ve formátu PDF)

ozv_03_2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 85,39 kB
Datum vložení: 6. 10. 2015 9:17
Datum poslední aktualizace: 16. 6. 2017 0:22
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro