Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Obecně závazná vyhláška č. 4/2014

Příloha č. 2 - mapa

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
Zrušuje OZV 1/2014.

Zastupitelstvo města Stříbra se usneslo na svém zasedání dne 8.10.2014 vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. c), písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I
Účel vyhlášky

Tato vyhláška chrání zdravé prostředí, život, zdraví a majetek občanů a stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů na území města Stříbra. Vyhláška se nevztahuje na místní části Lhota u Stříbra, Těchlovice, Butov, Milíkov, Jezerce, Otročín a Máchovo údolí.

Čl. II
Vymezení základních pojmů
 1. Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, parky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, to vše pouze v zastavěném území města
 2. Prostory pro volné pobíhání psů pro účely této obecně závazné vyhlášky jsou veřejná prostranství, vymezená v čl. IV této obecně závazné vyhlášky. Tento prostor bude označen piktogramy či jinými vhodnými způsoby1), které současně upozorní občany, že je daný prostor určen pro volné pobíhání psů a průchod jím může být pro ně spojen s určitým rizikem.
 3. Volný pohyb psa pro účely této obecně závazné vyhlášky je situace, kdy pes při pohybu na veřejném prostranství není veden na vodítku a je pod neustálou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby, která psa doprovází.
Čl. III
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
 1. Je zakázáno vstupovat se psy nebo umožnit pohyb psů na veřejně přístupných dětských hřištích a sportovištích, v zahradách Minoritského kláštera.
 2. Na veřejných prostranstvích v zastavěném území města je zakázáno volné pobíhání psů. Osoba, která psa doprovází, je povinna vést psa na vodítku, tak aby nedocházelo ke střetu s jinou osobou či zvířetem. Mít jej pod neustálým dohledem a přímým vlivem. Je na jejím posouzení, zda opatří psa náhubkem, neboť je za něho zodpovědná.
 3. Majitel psa je povinen zajistit, aby pes byl při pohybu na veřejném prostranství opatřen evidenční známkou, případně aby tuto známku měla u sebe osoba doprovázející psa. Evidenční známku obdrží majitel psa na městském úřadě bez ohledu na to, zda podléhá poplatku nebo je od poplatku osvobozen2).
 4. Osoba doprovázející psa je povinna dbát na to, aby pes neznečišťoval a nepoškozoval veřejná prostranství v zastavěné části města, případně je povinna odstranit neprodleně veškeré nečistoty, a to zejména exkrementy způsobené tímto psem na veřejném prostranství, včetně prostorů pro volné pobíhání psů.
 5. Ani v prostorách pro volné pobíhání psů není dovoleno ponechání psa bez dozoru. Pes musí být pod neustálým dohledem osoby, která psa doprovází, tak aby nemohl zapříčinit žádnou škodu či újmu na zdraví.
 6. Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na pohyb služebních psů, loveckých psů , vodicích a asistenčních psů se splněnými zkouškami z výkonu nebo canisterapie podle zvláštních právních předpisů3).
 7. Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě, která je předmětem úpravy občanskoprávní příp. trestněprávní, není touto vyhláškou dotčena.
Čl. IV
Prostory pro volné pobíhání psů

Pro volné pobíhání psů jsou určena tato veřejná prostranství:
Konkrétní vymezení prostorů uvedeno v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl. V
Kontrola a sankce

Při nedodržování a porušování ustanovení této vyhlášky bude příslušný orgán uplatňovat sankce a postupovat dle platné právní úpravy 4).

Čl. VI
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, schválená usnesením 36/II/14 ze dne 03.03.2014.

Čl. VII
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 5.11.2014 , tj. 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Dr. Bohuslav Červený, starosta města Stříbra

Mgr. Miroslav Nenutil, Bc. Karel Lukeš, místostarosta města Stříbra


1) Grafické znázornění tabulky označující prostory určené pro volné pobíhání psů je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.
2) Dle obecně závazné vyhlášky města Stříbra č. 2/2012 „O místním poplatku ze psů“.
3) Např. § 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, § 52 písm. j a § 53 zákona č. 273/2008Sb., o Policii České republiky, § 44 zákona č. 449/2001Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Stříbra č. 4 /2014 ze dne 8.10.2014
Grafické znázornění tabulky označující prostory určené pro volné pobíhání psů

Tabulka ozančující prostory

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky města Stříbra č. 4 /2014 ze dne 8.10.2014
Prostory vymezených ploch veřejného prostranství, jichž se týká ustanovení čl. IV:

a. Vymezení ploch veřejného prostranství:

 • pozemek v bývalém letním kinu (č. p. 1869/2)
 • pozemek u řeky Mže (č. p. 2979/1)   - část pozemku
 • pozemek za prodejnou Lidl v ul. Prokopa Holého (č. p. 1236/1)
 • pozemek nad tzv. mlékárenským rybníkem v ul. Revoluční (č. p. 1354/1, 1338/1)
 • pozemek na Severním předměstí v ul. Jiráskova (č. p. 1310/1, 1310/12, 1326/11)
 • pozemek vedle Severky v ul. Třešňová (č. p. 1310/7, 1303/17, 1825,1303/14)
 • pozemek v místě bývalého dětského hřiště v ul. Dukelská (č. p. 1827/3)

b. Grafické vyobrazení vymezených ploch veřejných prostranství pro volné pobíhání psů:

Příloha č. 2 - mapa

Přílohy

Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 (ke stažení ve formátu PDF)

ozv_04_2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,17 MB
Datum vložení: 21. 10. 2014 11:11
Datum poslední aktualizace: 16. 6. 2017 0:22
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro