Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Obecně závazná vyhláška č. 4/2007

O zřízení městské policie.

Zastupitelstvo města Stříbra se usneslo dne 15. 3. 2007 podle ustanovení § 1, odst. 1, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10, písm. d) a v souladu s ustanoveními § 84, odst. 2, písm. h) a písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku města (dále jen „tato vyhláška“).

Článek 1
Zřízení městské policie
  1. Touto vyhláškou se zřizuje Městská policie Stříbro, se sídlem Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, jako orgán města Stříbra. Městskou policii Stříbro zřizuje a zrušuje zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou.
  2. Zaměstnanci městské policie jsou zaměstnanci města, zařazeni do orgánu města 1), kterým je městská policie; nejsou již zařazeni do městského úřadu a tudíž je nelze považovat za úředníky. 2)
  3. Podrobnosti o činnosti městské policie upravuje organizační řád městské policie, který schvaluje starosta města nebo pověřený člen zastupitelstva města.
Článek 2
Rozsah působnosti obecní policie 3)
  1. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii 4) nebo zvláštní zákon. 5)
  2. Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (dále jen "strážník") se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. 6)
  3. Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky.
  4. Obecní policie může na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly dle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona i na území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami veřejnoprávních smluv.
Článek 3
Prevence kriminality

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a prevenci kriminality ve městě využívá městská policie technických prostředků v majetku Městské policie Stříbro.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
  1. Tuto vyhlášku vydalo Zastupitelstvo města Stříbra usnesením č. 6/II/22 ze dne 15.3.2007.

  2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2007 7) .

        ………………………………                                                …………………………………
       Mgr. Miroslav Nenutil, starosta města Stříbra              Pavel Tóth, místostarosta města Stříbra


1) § 5 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném znění
2) § 1 odst. 3 písm. a) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
3) § 1 odst. 2 až 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
4) zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici, v platném znění
5) např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění; zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění
6) § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
7) § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Datum vložení: 22. 3. 2007 15:27
Datum poslední aktualizace: 16. 6. 2017 0:22
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro