Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005

O pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku.

Zastupitelstvo města Stříbra se usneslo na svém zasedání dne 24.11.2005 vydat v souladu s ustanovením § 10 písm.a), c), d) a § 84 odst.2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněni pozdějších předpisů a ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve zněni pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

čl. I

K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Město Stříbro stanoví, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou na některých veřejných prostranstvích zakázány. Město touto vyhláškou stanoví také povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a zeleně v zástavbě.

čl. II
 1. Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou náměstí, náves, ulice, tržiště, chodníky, parky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, to vše pouze v zastavěné části obce.
 2. Konkrétní vymezení veřejných prostranství je uvedeno v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
čl. III
 1. Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:
  1. ponechání psů a jiných domácích a hospodářských zvířat volně pobíhat bez dozoru na veřejném prostranství,
  2. vstupování se psy a jinými domácími a hospodářskými zvířaty příp. jejich vpouštění na dětská hřiště, veřejná hřiště, pískoviště, hřbitov, klášterní zahrady Minoritského kláštera.
čl. IV
 1. Psi se mohou na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého majitele či osoby, která je má v držení, vždy na vodítku. Chování psů musí být uvedenou osobou usměrňováno, aby nenarušovalo veřejný pořádek. Tato osoba odpovídá za odstranění případného znečištění tímto psem, a to bez zbytečného odkladu.
 2. Ostatní zvířata se mohou pohybovat na veřejném prostranství jen v nutné míře po dobu nezbytně nutnou pod dozorem odpovědné osoby. Tato osoba odpovídá za odstranění případného znečištění těmito zvířaty, a to bez zbytečného odkladu.
 3. Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě, která je předmětem úpravy občansko právní příp. trestně právní, není touto vyhláškou dotčena.
čl. V
 1. Ustanovení této vyhlášky se nevztahují:
  1. použití služebního psa podle zvláštních právních předpisů,
  2. osobu nevidomou, bezmocnou a osobu s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního práv¬ního předpisu
čl. VI

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15.12.2005.

Ing. Rudolf Svoboda - starosta
Mgr. Miroslav Nenutil - místostarosta

Datum vložení: 1. 12. 2005 15:35
Datum poslední aktualizace: 16. 6. 2017 0:22
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro