Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů z 11.10.2023.

Čj.: 2789/FO/23

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo města Stříbra se na svém zasedání dne 13.12.2023 usnesením č. 12/II/13 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Město Stříbro touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je Městský úřad ve Stříbře (dále jen „správce poplatku“)1
čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
 1. Poplatek ze psů platí držitel psa.  Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Stříbro a jeho částech (dále jen „poplatník“).2
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců3
čl. 3
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení poplatník uvede4
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.5
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.6
čl. 4
Sazba poplatku

Místo přihlášení nebo sídla držitele psa:

 1. Stříbro
  • Sazba poplatku za prvního psa
   • Základní sazba: 1500 Kč
   • Snížená sazba – uhrazeno do 31.03.*: 1000 Kč
  • Sazba poplatku za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
   • Základní sazba: 2000 Kč
   • Snížená sazba – uhrazeno do 31.03.*: 1500 Kč
 2. Stříbro v rodinných domech, v rekreačních chatách a v domech, ve kterých jsou nejvíce 3 bytové jednotky
  • Sazba poplatku za prvního psa
   • Základní sazba: 400 Kč
   • Snížená sazba – uhrazeno do 31.03.*: 300 Kč
  • Sazba poplatku za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
   • Základní sazba: 2000 Kč
   • Snížená sazba – uhrazeno do 31.03.*: 1500 Kč
 3. V částech města Stříbra: Butov, Jezerce, Lhota u Stříbra, Milíkov, Otročín, Těchlovice, Máchovo údolí
  • Sazba poplatku za prvního psa
   • Základní sazba: 350 Kč
   • Snížená sazba – uhrazeno do 31.03.*: 250 Kč
  • Sazba poplatku za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
   • Základní sazba: 1500 Kč
   • Snížená sazba – uhrazeno do 31.03.*: 1000 Kč
 4. Držitelem psa je osoba starší 65 let
  • Sazba poplatku za prvního psa
   • Základní sazba: 200 Kč
   • Snížená sazba – uhrazeno do 31.03.*: 150 Kč
  • Sazba poplatku za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
   • Základní sazba: 300 Kč
   • Snížená sazba – uhrazeno do 31.03.*: 250 Kč

*) snížená sazba poplatku ze psů dle čl. 4 platí pro osobu, která poplatkovou povinnost splní nejpozději do 31.03.  příslušného kalendářního roku dle čl. 5, odst. 1 nebo do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti dle čl. 5, odst. 2

 1. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší, než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.7
čl. 5
Splatnost
 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
čl. 6
Osvobození a úlevy
 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.8
 2. Od poplatku se dále osvobozují:
 3. držitel psa, který psa odebral z útulku, a to na dobu 2 let ode dne převzetí psa z útulku
 4. osoba, která se ujala péče o opuštěného nebo toulavého psa od města Stříbra, a to na dobu 2 let ode dne převzetí
 5. držitel psa, který je osamělým důchodcem
 6. město Stříbro, je-li držitelem psa
 7. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
 8. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.9
čl. 7
Přechodné a zrušovací ustanovení
 1. Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů ze dne 11.10.2023.
čl. 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2024.


 • 1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 • 2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 • 3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
 • 4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
 • 5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
 • 6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
 • 7 § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích
 • 8 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

9 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích


….………………..…………….
Martin Záhoř
starosta

..…………………………………
Bc. Karel Lukeš
místostarosta

Datum vložení: 18. 12. 2023 13:31
Datum poslední aktualizace: 18. 12. 2023 14:03
Autor: Jan Vačviric

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro