Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Obecně závazná vyhláška města Stříbra o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 29. 01. 2020.

Příloha č. 06
usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 08.11.2023

Město Stříbro
Zastupitelstvo města Stříbro

 

Obecně závazná vyhláška města Stříbro,

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

            

Zastupitelstvo města Stříbra se na svém zasedání dne 08.11.2023 usnesením č. 11/II/..  usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“).

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Město Stříbro touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je Městský úřad ve Stříbře (dále jen „správce poplatku“)1
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného  prostranství¹ kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo  reklamních zařízení, zařízení  cirkusů, lunaparků a jiných obdobných  atrakcí, umístění skládek,  vyhrazení trvalého parkovacího  místa a užívání  tohoto  prostranství pro kulturní, sportovní   a  reklamní   akce  nebo   potřeby  tvorby filmových a televizních  děl.2
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).3
Čl. 3
Veřejná prostranství

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena v odst. 1 až 4:

 1. Za veřejné prostranství ve městě Stříbře se podle této vyhlášky považují všechna místa, která slouží veřejnému užívání odpovídajícímu jejich určení, jsou přístupná všem bez omezení, tj. slouží obecnému užívání, a to bez ohledu na druh vlastnictví k tomuto prostoru (příloha č. 1).
 2. Zóna B se nachází v těchto ulicích a na uvedených parcelách: Na Výsluní, Benešova ulice včetně kruhového objezdu ke křižovatce s ul. 28. října, Revoluční, Třída 5. května, Vodičkova, Na Vinici, Plzeňská vyjma úseku od Masarykovo nám. ke kostelu Panny Marie, Americká, Nádražní, Kladrubská,  Nad Kučerkou, Soběslavova, Májová, Třešňová, Větrná, Mírová, Palackého, Nerudova, Gagarinova,  Brožíkova, Dukelská, Máchova, Alešova, st. parcely č. 3225/1, 3225/20, 3225/22, 3225/23, 1229/30, 1229/36, 3224/6, 1256/1 a  203/1, které jsou specifikovány barevným rastrem v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
 3. Zóna A městské památkové zóny Stříbro se nachází v těchto ulicích: Benešova v úseku od Masarykova nám. ke křižovatce s ul. 28. října, Smuteční vrch, Plzeňská v úseku od Masarykova nám. ke kostelu Panny Marie, Ruská, V domkách, Hradební, Jiřího z Poděbrad, Boženy Němcové, Kostelní, Kostelní nám., Jakoubkova, Žižkova, Husova, Masarykovo nám., Dostojevského, Bezručova, Tylova, Mánesova, Pivovarská, 28. října, nám. Svobody a dále historický kamenný most přes řeku Mži, včetně věže a předmostí, které jsou specifikovány barevným rastrem v příloze č. 1.
 4. Masarykovo náměstí je rozděleno na dvě zóny, které jsou specifikovány graficky a barevným rastrem v příloze č. 2.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatkový subjekt je povinen ohlásit užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 1 den, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit oznamovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. V ohlášení poplatkový subjekt uvede4:
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí podnikatelskou činností poplatkového subjektu.
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.
 3. Poplatkový subjekt, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatkový subjekt povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li město v obecně závazné vyhlášce delší lhůtu.6
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.7
 6. Ohlašovací povinnost poplatkový subjekt plní prostřednictvím příslušných odborů MěÚ Stříbro nebo organizací města Stříbra a to takto:
  1. Článek 5 odstavec 1, 2, 6, 10 (umístění skládek, provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb, umístění stavebních zařízení) prostřednictvím odboru MěÚ Stříbro – HIO, Masarykovo náměstí 437, Stříbro 349 01.
  2. Článek 5 odstavec 4, 8, 9 (umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje, umístění cirkusů a umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí) prostřednictvím odboru MěÚ Stříbro – Živnostenský úřad, Masarykovo náměstí 63, Stříbro 349 01.
  3. Článek 5 odstavec 3, 5, 7 (umístění předzahrádky, umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb, umístění reklamních zařízení) prostřednictvím odboru MěÚ Stříbro – Finanční odbor, Masarykovo náměstí 1, Stříbro 349 01.
  4. Článek 5 odstavec 11, 12, 13 (užívání prostranství pro kulturní a sportovní akce, užívání prostranství pro reklamní akce a užívání prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl) prostřednictvím odboru MěÚ Stříbro – Správní odbor, podatelna, Masarykovo náměstí 63, Stříbro 349 01.
  5. Článek 5 odstavec 14 (vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozy) prostřednictvím odboru MěÚ Stříbro – OVÚP, Masarykovo nám. 63, Stříbro 349 01.
 7. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 6.
Čl. 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:

 1. Provádění výkopových prací
  1. 10,- Kč za 1 m² a den ve městě Stříbře
 2. Umístění dočasných staveb sloužící pro poskytování prodeje a služeb
  1. 10,- Kč za 1 m² a den ve městě Stříbře,
  2. 1 300,- Kč za 1 m²/1 rok při umístění v zóně A městské památkové zóny Stříbro,
  3. 1 000,- Kč za 1 m²/1 rok při umístění ve městě Stříbře vyjma písm. b).
 3. Umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (předzahrádky)
  1. 50,- Kč za 1 m² a den v zóně A a v zóně B,
  2. 2 000,- Kč za předzahrádku/1 rok v zóně A městské památkové zóny Stříbro,
  3. 3 000,- Kč za předzahrádku/1 rok v zóně B
 4. Umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
  1. 50,- Kč za 1 m² a den v zóně A a v zóně B vyjma písm. b) a c),
  2. 60,- Kč za 1 m² a den při trzích na místě určeném Nařízením města Stříbra – Tržní řád8; při pořádání Farmářských trhů 10,- Kč za 1 m2 a den v době jejich pořádání vyjma bodu c),
  3. 70,- Kč za 1 m² a den při trzích a při pořádání Farmářských trhů 20,- Kč za 1 m2 a den na Masarykově náměstí ve Stříbře v době jejich pořádání na určeném místě graficky vyznačeném na mapě barevným rastrem v příloze č. 2 této vyhlášky,
  4. 2 000,- Kč za zařízení/1 rok za trvalé umístění prodejního zařízení před vlastní provozovnou v zóně A a v zóně B,
  5. 3 000,- Kč za zařízení/1 rok za trvalé umístění prodejního zařízení v zóně A  a v zóně B vyjma písm. d).
 5. Umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb
  1. 10,- Kč za 1 m² v zóně A a v zóně B,
  2. 3 000,- Kč za zařízení/1 rok v zóně A a v zóně B.
 6. Umístění stavebních zařízení
  1. 10,- Kč za 1 m² a den ve městě Stříbře.
 7. Umístění reklamních zařízení
  1. 100,- Kč za 1 m2 a den v zóně A a v zóně B,
  2. 5 000,- Kč za 1 m2 /1 rok v zóně A městské památkové zóny Stříbro,
  3. 2 500,- Kč za 1 m2 /1 rok v zóně B.
 8. Umístění cirkusů
  1. 2,- Kč za 1 m² a den ve městě Stříbře.
 9. Umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí
  1.  50,- Kč za 1 m2 a den ve městě Stříbře,
  2. 800,- Kč za 1 zařízení/1 týden.
 10. Umístění skládek
  1. 10,- Kč za 1 m² a den ve městě Stříbře.
 11. Užívání prostranství pro kulturní a sportovní akce
  1. 10,- Kč za 1 m² a den v zóně A městské památkové zóny Stříbro,
  2. 5,- Kč za 1 m² a den v zóně B.
 12. Užívání prostranství pro reklamní akce
  1. 10,- Kč za 1 m² a den v zóně A městské památkové zóny Stříbro,
  2. 5,- Kč za 1 m² a den v zóně B.
 13. Užívání tohoto prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
  1. 10,- Kč za 1 m² a den ve městě Stříbře.
 14. Vyhrazení trvalého parkovacího místa vyjma vyhrazených parkovišť
  1. 10,- Kč za 1 m2 a den ve městě Stříbře,
  2. 8.000,- Kč v prvním roce užívání za kalendářní rok a parkovací místo ve městě Stříbře pro osobní vozy (do 12 m2),
  3. 3.000,- Kč každý následující rok užívání za kalendářní rok a parkovací místo ve městě Stříbře pro osobní vozy (do 12 m2).
 15. Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle čl. 4 odst. 1.
Čl. 6
Splatnost poplatku
 1. Poplatek uvedený v čl. 5 odstavec 1, 6, 10 je splatný nejpozději 15 dní po ukončení užívání veřejného prostranství (tj. výkopové práce, umístění stavebních zařízení, umístění skládky).
 2. Poplatek uvedený v čl. 5 odstavec 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 je splatný nejpozději dnem zahájení užívání veřejného prostranství (tj. umístění dočasných staveb, umístění předzahrádek, umístění zařízení sloužící pro prodej, umístění zařízení sloužící pro služby, umístění reklamních zařízení, umístění cirkusů, umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí, užívání prostranství pro kulturní akce, užívání prostranství pro reklamní akce, užívání prostranství pro potřeby filmových a televizních děl).
 3. Poplatek uvedený v čl. 5 odstavec 14 (vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozy) je splatný do 1 měsíce od vydání rozhodnutí o vyhrazení parkovacího místa OVÚP.
 4. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
 5. Poplatek vyměřený za 1 kalendářní rok je splatný jednorázově, nejpozději do 31.03. V průběhu roku je roční poplatek splatný vždy do 30 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství vyjma odst. 3 tohoto článku.
Čl. 7
Osvobození
 1. Poplatek se neplatí:
  1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
  2. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.9
 2. Od poplatku se dále osvobozují/je:
  1. užívání veřejného prostranství městem Stříbro, příspěvkovými organizacemi, svazky a sdruženími, jejichž zřizovatelem nebo členem je město Stříbro.
  2. užívání veřejného prostranství školskými organizacemi, které mají sídlo na území města Stříbra.
  3. užívání veřejného prostranství dle čl. 5 odst. 1, 2, 6 a 10 na pozemcích, které mají charakter veřejného prostranství, ale nejsou ve vlastnictví města Stříbra.
  4. užívání veřejného prostranství za účelem zřízení předzahrádky před vlastní provozovnou dle článku 5 odst. 3.
  5. postavení lešení za účelem opravy fasády, pokud práce budou provedeny do 60 dnů10.
  6. umístění skládky do 3 dnů.
  7. užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P4) dle zvláštních předpisů.
  8. Užívání veřejného prostranství dle čl. 5 odst. 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 a 13 při doložení nájemní smlouvy za úplatu.
 3. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě stanovené v čl. 4 této vyhlášky.
 4. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.11
Čl. 8
Přechodné a zrušovací ustanovení
 1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 29. 01. 2020.
Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2024.


 • 1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 • 2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 • 3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
 • 4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
 • 5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
 • 6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
 • 7 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
 • 8 Nařízení města Stříbra č. 4/2012, kterým se vydává Tržní řád města
 • 9 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 • 10 Po překročení 60 dnů nárok na osvobození zaniká a poplatek bude hrazen za celé období, kdy bylo lešení postaveno.
 • 11 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

 

….………………..…………….
Martin Záhoř
starosta

..…………………………………
Bc. Karel Lukeš
místostarosta

Datum vložení: 23. 11. 2023 10:10
Datum poslední aktualizace: 23. 11. 2023 11:37
Autor: Jan Vačviric

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro