Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Obecně závazná vyhláška města Stříbra o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 14. 12. 2022.

Čj.: XXX-XXX-XXX

Město Stříbro
Zastupitelstvo města Stříbro

Obecně závazná vyhláška města Stříbro,
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 

Zastupitelstvo města Stříbra se na svém zasedání dne 08.11.2023 usnesením č. 11/II/10 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“).

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Město Stříbro touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).
 2. Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.1
 3. Správcem poplatku je Městský úřad ve Stříbře (dále jen „správce poplatku“)2
Čl. 2
Poplatník

 

 1. Poplatníkem poplatku je3:
  1. fyzická osoba přihlášená ve městě 4 nebo
  2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města
 2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.5
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatkový subjekt je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů od dne, kdy mu povinnost vznikla.
 2. V ohlášení poplatkový subjekt uvede6
 3. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 4. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatkového subjektu,
 5. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.
 6. Poplatkový subjekt, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7
 7. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatkový subjekt povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li město v obecně závazné vyhlášce delší lhůtu.8
 8. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.9
Čl. 4
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku činí 1.050 Kč  
 2. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby ve městě, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10
  1. není tato fyzická osoba přihlášena ve městě, nebo
  2. je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
 3. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území města, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11
  1. je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
  2. poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
  3. je poplatník od poplatku osvobozen.
Čl. 5
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.10. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 3. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
 1. Od místního poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2, odst. 1, písm. a), která je12:
  1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost městského úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
  5. na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
 2. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která:
  1. se po celý příslušný kalendářní rok nezdržuje na území České republiky,
  2. se po celý příslušný kalendářní rok zdržuje ve zdravotnickém zařízení, na které se nevztahuje osvobození dle čl. 6 odst. 1 písm. b) až d) této vyhlášky,
  3. je starší 80 let (osvobození poplatku vznikne, pokud fyzická osoba v průběhu kalendářního roku dovrší 80 let).
 3. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území tohoto města, a která:
  1. se po celý příslušný kalendářní rok nezdržuje na území České republiky,
  2. se po celý příslušný kalendářní rok zdržuje ve zdravotnickém zařízení, na které se nevztahuje osvobození dle čl. 6 odst. 1 písm. b) až d) této vyhlášky,
  3. je starší 80 let (osvobození poplatku vznikne, pokud fyzická osoba v průběhu kalendářního roku dovrší 80 let).
 4. Poplatek je snížen na 700 Kč ze sazby uvedené v čl. 4 odst. 1: 

osobě, která poplatkovou povinnost splní nejpozději do 31.10. příslušného kalendářního roku

 1. Poplatek je snížen na ½ ze sazby uvedené v čl. 4, odst.1 a při splnění čl. 6, odst. 4:

osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která v důsledku dalšího vzdělávání dojíždí do místa vzdáleného víc jak 60 km od místa přihlášení, nebo se v průběhu týdne zdržuje na koleji nebo ubytovně v důsledku dalšího vzdělávání v místě vzdáleném méně jak 60 km.

 1. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.13
Čl. 7
Přechodná a zrušovací ustanovení
 1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 01/2022 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 14. 12. 2022.
Čl. 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2024.


 • 1 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
 • 2 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 • 3 § 10e zákona o místních poplatcích
 • 4  Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
 1. přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo 
 2. ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
  1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
  2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
 • 5  § 10p zákona o místních poplatcích
 • 6 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
 • 7 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
 • 8 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
 • 9 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
 • 10 § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
 • 11 § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
 • 12 § 10g zákona o místních poplatcích
 • 13 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

 

….………………..…………….

Martin Záhoř
starosta

..…………………………………
Bc. Karel Lukeš
místostarosta

Datum vložení: 23. 11. 2023 9:44
Datum poslední aktualizace: 23. 11. 2023 10:03
Autor: Jan Vačviric

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro