Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Obecně závazná vyhláška města Stříbra o místním poplatku z pobytu

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu ze dne 24.03.2021.

Čj.: XXX-XXX-XXX

 

Město Stříbro
Zastupitelstvo města Stříbro

Obecně závazná vyhláška města Stříbro,
O MÍSTNÍM POPLATKU Z POBYTU

 

Zastupitelstvo města Stříbra se na svém zasedání dne 08.11.2023 usnesením č. 11/II/10 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“).

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Město Stříbro touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je Městský úřad ve Stříbře (dále jen „správce poplatku“).1
Čl. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku
 1. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 dnů po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí, s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péče.2
 2. Poplatníkem poplatku je osoba, která ve městě není přihlášená (dále jen „poplatník“).3 
 3. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.4
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatkový subjekt je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.
 2. V ohlášení poplatkový subjekt uvede5
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatkového subjektu,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v nichž poskytuje pobyt.
 3. Poplatkový subjekt, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.6
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatkový subjekt povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li město v obecně závazné vyhlášce delší lhůtu.7
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.8
Čl. 4
Evidenční povinnost9

Evidenční povinnost plátce, včetně povinnosti vést evidenční knihu, upravuje zákon

Čl. 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 30 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Čl. 6
Splatnost poplatku

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. 07. za I. pololetí kalendářního roku a do 15.01. následujícího roku za II. pololetí.

Čl. 7
Osvobození a úlevy
 1. Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba:10
  1. nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
  2. mladší 18 let,
  3. hospitalizovaná na území města ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,
  4. pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území města,
  5. vykonávající na území města sezónní práci11 pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, nebo
  6. pobývající na území města
   1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
   2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
   3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
   4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
 2. Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území města v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo tohoto města v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.12
Čl. 10
Přechodné a zrušovací ustanovení
 1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.  01/2021 o místním poplatku z pobytu ze dne 24.03.2021.
čl. 11
Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2024.


 • 1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 • 2 § 3a zákona o místních poplatcích
 • 3 § 3 zákona o místních poplatcích
 • 4 § 3f zákona o místních poplatcích
 • 5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
 • 6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
 • 7 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
 • 8 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
 • 9 § 3g a 3h zákona o místních poplatcích
 • 10 § 3b odst. 1 zákona o místních poplatcích
 • 11 § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích
 • 12 § 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích

 

….………………..…………
Martin Záhoř
starosta

…...…………………………
Bc. Karel Lukeš
místostarosta

Datum vložení: 23. 11. 2023 9:02
Datum poslední aktualizace: 23. 11. 2023 9:31
Autor: Jan Vačviric

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro