Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Obecně závazná vyhláška č. 9/2020

K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo města Stříbra se usneslo na svém zasedání dne 09.12.2020 vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. a), písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Čl. 1
Účel vyhlášky
 1. Tato vyhláška stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranstvích1) k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.
 2. Na území města Stříbra se stanovuje v noční době doba nočního klidu v souladu se zákonem2).
Čl. 2
Veřejný pořádek

Činnosti, které narušují veřejný pořádek ve městě Stříbře, jsou zejména:

 1. rušení nočního klidu,
 2. používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu,
 3. vylepování a umisťování plakátů, reklam, inzerce, oznámení a jiných zpráv na majetek města Stříbra nebo veřejnou zeleň v majetku města Stříbra
 4. provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů ve vymezených plochách3)
 5. konzumování alkoholických nápojů na ulicích a jiných veřejných prostranstvích vymezených přílohou č. 3 této vyhlášky, vyjma zařízení, jež jsou k tomu účelu zřízena (zahrádky, předzahrádky restaurací a pod).
Čl. 3
Omezení činnosti
 1. Každý je povinen dodržovat noční klid; v této době zachovat klid a omezit hlučné projevy.
 2. Je zakázáno v pracovních dnech v době od 22:00 do 06:00 hodin, ve dnech pracovního klidu v době od 00:00 do 08:00hodin a od 20:00 do 24:00 hodin používat hlučné stroje a zařízení4), jakož i provozovat jiné hlučné činnosti.
 3. Ve vymezených plochách5) je zakázáno pořádání ohňostrojů a pyrotechnických efektů.
 4. Je zakázáno vylepovat a umisťovat plakáty, reklamy, inzerci, oznámení a jiné zprávy na majetek města Stříbra  s výjimkou ploch k tomu určených6).
 5. Je zakázána konzumace alkoholických nápojů na ulicích a jiných veřejných prostranstvích ve vymezených plochách7), vyjma zařízení, jež jsou k tomu účelu zřízena8).
 6. Je zakázán vstup a znečišťování ploch vodních zrcadel a kašny v prostoru Masarykova náměstí, včetně kašny v prostoru Jižní zahrady u budovy radnice města Stříbra.
Čl. 4
Výjimky a oznamovací povinnosti

                                                                                                                        

 1. Činnost uvedenou v čl. 3 písmeno b), c), a e) je možno vykonávat pouze ve výjimečných případech mimo stanovené omezení a to na základě povolení uděleného příslušným odborem Městského úřadu Stříbro.
 2. Žádost9) musí být podána nejpozději 15 dnů před konáním plánované akce.
 3. Žádost pro činnost v čl. 3 písm. c) a písm. e) pokud je organizována pro více než 50 osob musí obsahovat:
  1. jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, identifikační číslo nebo datum narození
  2. označení doby akce, datum konání, počátek, konec a místo konání,
  3. předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
  4. počet členů pořadatelské služby (člen pořadatelské služby musí být přítomen v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatel“).
 4. Žádost pro činnosti v čl. 3 písm. b) a c) musí obsahovat:
  1. jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo žadatele akce, identifikační číslo nebo datum narození,
  2. dobu, kdy bude provozována činnost.
Čl. 5
Sankce

Porušení povinností uložených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních předpisů (podle zákona o některých přestupcích10)).

Čl. 6
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 02/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ze dne 17.09.2015.

Čl. 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

Martin Záhoř, v. r., starosta města
Bc. Karel Lukeš, v. r., místostarosta města


1) § 34 Zákona č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů v platném znění, který definuje dobu nočního klidu od 22:00 do 06:00 hod.
3) Vymezené plochy určují prostory kde je zakázáno provádění ohňostrojů a pyrotechnických efektů jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.
4) Např. cirkulárek, motorových pil, travních sekaček, křovinořezů, bouracích kladiv, sbíječek, hlasité reprodukované hudby z aut a jiných reprodukčních zařízení.
5) Vymezené plochy určují prostory kde je zakázáno provádění ohňostrojů a pyrotechnických efektů jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.
6) Plochy určené k výlepu a umísťování plakátů, reklam, inzerce, oznámení a jiných zpráv na majetek města Stříbra jsou určeny v příloze č. 2 této vyhlášky.
7) Vymezené plochy určují prostory kde je zakázána konzumace alkoholických nápojů, kdy tyto jsou určeny v příloze č. 3 této vyhlášky.
8) Např. zahrádky, předzahrádky restaurací apod.
9) Doporučený vzor žádosti je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.
10) V době vydání OZV dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Stříbra č. 09/2020 ze dne 09.12.2020

Vymezené plochy, jichž se týká ustanovení čl. 3 písm. c) „Zákaz pořádání ohňostrojů a pyrotechnických efektů“

se nachází v těchto prostorech:

Masarykovo náměstí, ul. Soběslavova, ul. Pastýřská, ul. Palackého, ul. Gagarinova, ul. Benešova,  ul. Větrná, ul. Dukelská, ul. Plzeňská, ul. V Lipkách, ul. Tř. 5. Května, ul. Na Vinici, ul. Nádražní, náměstí Svobody,

a prostorách městského parku,

i v jejich bezprostředním okolí v případě existence úředních budov, historických budov, budov školských zařízení, budov velkoprodejen spotřebního zboží, domů s pečovatelskou službou, budov zdravotnických zařízení, budov městského kina a kulturního domu; průmyslových areálů, areálů fotovoltaických elektráren, areálů čerpacích stanic, areálu tranformátorovny, areálů provozoven místních pil a truhlářství, areálů veřejně přístupných sportovišť, dětských hřišť a pískovišť.

Martin Záhoř
starosta města Stříbra


Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky města Stříbra č. 09/2020 ze dne 09.12.2020

Vymezené plochy, jichž se týká ustanovení čl. 3 písm. d) „Zákaz výlepů a umisťování plakátů, reklam, inzerce a oznámení“

Výlep na plakátovacích plochách je povolen pouze se souhlasem Městského kulturního střediska Stříbro – příspěvková organizace,

je prováděn přímo pracovníkem této organizace, případně po dohodě s odpovědnou organizací přímo inzerentem a to na těchto plakátovacích plochách:

 • ul. Vodičkova a ul. Třída 5.května (křižovatka ulic)
 • ul. Vodičkova (prostor u baru „Absolut“)
 • ul. Plzeňská ul. (prostor u Hotelu u Branky)
 • ul. Nádražní (prostor u prodejny paliv)
 • ul. 28.října (prostor u autobusové zastávky „U Jána“)
 • ul. Soběslavova a ul. Třešňová (křižovatka ulic)
 • ul. Palackého (prostor u domu č.p. 665)
 • ul. Gagarinova (prostor nad Mateřskou školou)
 • ul. Pastýřská (prostor ČSAD)
 • ul. Benešova ul. (prostor u prodejny „LIDL“ typ stojanu „A“)
 • ul. Benešova ul. (prostor u prodejny „PENNY“ typ stojanu „A“)
 • Masarykovo náměstí (prostor u banky - typ stojanu „A“)
 • Masarykovo náměstí (prostor u radnice - typ stojanu „A“)
 • Severní předměstí prostor u prodejny - typ stojanu „A“)

 

Martin Záhoř
starosta města Stříbra


Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky města Stříbra č. 09/2020 ze dne 09.12.2020

a) Vymezené plochy ulic a jiných veřejných prostranství, jichž se týká ustanovení článku 3 písm. e) „Zákaz konzumace alkoholu“

V Prostorách Městské památkové zóny (dále jen „MPZ“) - historické jádro centra1):

na území MPZ se nacházejí nemovitosti a pozemky umístěné v ploše na těchto ulicích:

ul. Benešova, ul. Na Výsluní, ul. Smuteční vrch, ul. Plzeňská (v úseku od Masarykovo nám. ke křižovatce s ul. Nádražní), ul. Na Vrchu, ul. Partyzánská, ul. Sokolská (v úseku mezi mosty přes řeku Mži), ul. Na Příkopech, ul. U Červené lávky, ul. Ruská, ul. V Domkách, ul. Hradební,

ul. Jiřího z Poděbrad, ul. Boženy Němcové, ul. Kostelní, ul. Kostelní nám., ul. Jakoubkova, ulice Žižkova, ul. Husova, Masarykovo nám., ul. Dostojevského, ul. Bezručova, ul. Tylova, ulice Mánesova, ul. Pivovarská, ul 28. října, nám. Svobody a plocha areálu Minoritských zahrad a městského parku v prostorech chodníčků pro pěší (se vstupem za brankou do pěší zóna v parku u DDM a vyústěním v lokalitách: u sportovního oválu s mantinely, u Červené lávky, u sochy Svatého Jana Nepomuckého).

V Prostorách Zóny „A“ MPZ - historicky nejhodnotnější území MPZ2):
na území MPZ se nachází plocha historického kamenného mostu přes řeku Mži (včetně věže a předmostí).

Další prostory jsou vymezeny takto:

 • ul. Palackého a ul. Soběslavova (včetně přilehlých ploch)
 • plocha Autobusového nádraží (nacházející se na ul. Benešova),
 • plocha Jižních zahrad (se vstupem vedle budovy radnice na Masarykovo nám. a přístupná z ulice Husova),
 • v parčíku (travnatá plocha) v okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie,
 • v parčíku před vstupem do městského hřbitova (nacházející se na ul. Soběslavova),
 • veřejně přístupných dětských hřišť, sportovišť a pískovišť (umístěných na Západním předměstí - p.p.č. 253/58, 3179/4, 289/1, na ul. Větrná / Soběslavova ul. - p.p.č. 1310/2, 1310/4, na Masarykovo nám. - st.p.č. 54 v klidové zóně u Domova dětí a mládeže, na ul. Nerudova – p.p.čísla. 1821/27, 1821/20, 1804/28 na ul. Máchova – p.p. 1849/1, 1784/2),
 • plocha sportovního oválu s mantinely (umístněné na části p.p.č. 834/2 a 245/1)

 

Martin Záhoř
starosta města Stříbra

-------------------------------------
1) Obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 9/2010 O regulaci některých činností v městské památkové zóně, čl. III vymezení MPZ Stříbro
2) Obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 9/2010 O regulaci některých činností v městské památkové zóně, čl. III vymezení zóny „A“ MPZ Stříbro

 

b). Grafické vyobrazení vymezených ploch, kde narušuje veřejný pořádek konzumace alkoholických nápojů na ulicích a jiných veřejných prostranstvích.

Příloha OZV 9-2020

Martin Záhoř
starosta města Stříbra


Příloha č. 4 obecně závazné vyhlášky města Stříbra č. 09/2020 ze dne 09.12.2020

Doporučený vzor
Žádost o udělení výjimky pro povolení akce mimo povolené časy – ohlášení*)
 1. ze zákazu konzumace alkoholu na ulicích a jiných veřejných prostranstvích*)
 2. změna stanovení doby nočního klidu*)
 3. provádění pyrotechnických efektů, ohňostrojů*)

1. Žadatel:

Pořadatel nebo provozovatel akce anebo ohňostrojových prací:

Jméno a příjmení (nebo název u právnických osob současně se jménem a příjmením osoby oprávněné jednat za takovou osobu pro konkrétní akci):

………………………………………………………………………………………..………………………………

Trvale bytem, sídlo: .…………………………………………………………….………………………………...

Datum narození (popř. IČ): ………………………tel. č.**):…………………..e-mail**):.…………………….

2) Osoba zodpovědná za zajištění pořádku (popř. přípravu a odpalování ohňostroje):

Jméno a příjmení: …………………………………….…………………………………….…………………….

Trvale bytem: ………………………………………….……………………………………….………………….

Datum narození (popř. IČ): ………………………tel. č.**):…………………..e-mail**):.…………………….

3) Akce, popř. ohňostroj:

Začátek akce (včetně přípravy ohňostroje) dne: …………..……………….. v ……………………… hodin

Konec akce dne: …………………….. v …………………… hodin, popř. doba ohňostroje…………………

Místo konání : ……….…………………………………………………………………………………………….

Předpokládaný počet účastníků (návštěvníků): ………………………........................................................

Způsob zajištění pořadatelské služby (počet pořadatelů, název agentury apod.):

……………………………….…………………………………………………………………………………………

...……………………………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….…………………………………………………………………………………………

 

*) nehodící se škrkněte

**) nepovinný údaj

Základní postup a podmínky k žádosti dle bodu A), B), C):
 1. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
  Sdělení o době a místě konání akce, popř. ohňostroje.
 2. Způsob podání žádosti:
  V souladu s ustanovením § 37 správního řádu
 3. Adresa úřadu pro podání žádosti poštou:
  Městský úřad ve Stříbře
  Masarykovo náměstí 1,
  349 01, Stříbro
 4. Úřední hodiny pro osobní podání na podatelně v budově č.p. 63:
  PO, ST: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod., ÚT, ČT, PÁ: 08:00 – 14:00 hod.
 5. Telefonické kontakty pro doplňkové informace, popř. spojení pro podání faxem:
  Tel.: 374801111 (374801104), Fax: 374 801 331 (374 801 166)
 6. Pro elektronické podání:
  elektronická podatelna: podatelna@mustribro.cz,
  popř. e-mail: sekr@mustribro.cz
 7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
  Nejsou.
 8. Lhůty pro vyřízení:
  Nejpozději do 30 dnů.
 9. Datum, od kterého návod platí:
  25.12.2020
 10. Datum provedení poslední aktualizace:
  25.12.2020

 

Martin Záhoř
starosta města Stříbra

Přílohy

Obecně závazná vyhláška č. 9/2020 včetně příloh (ke stažení ve formátu PDF)

ozv_09_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 597,65 kB
Datum vložení: 14. 12. 2020 9:36
Datum poslední aktualizace: 14. 12. 2020 10:09
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro