Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Obecně závazná vyhláška č. 5/2021

nákres příloha č. 1

O místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace

Zastupitelstvo města Stříbra se na svém zasedání dne 15.12.2021 usnesením č. 31/II/14 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“).

Obecně závazná vyhláška č. 05/2021, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Město Stříbro touto vyhláškou zavádí místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace na pozemcích parc. č. 1899/1, 1914/47 a 3086/2, vše v obci a katastrálním území Stříbro (dále jen „vodovod a kanalizace“, místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace (dále jen „poplatek“). Přesné vymezení vodovodu a kanalizace je uvedeno v příloze této vyhlášky.
 2. Správcem poplatku je Městský úřad ve Stříbře (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku
 1. Předmětem poplatku je zhodnoceni stavebního pozemku možnosti jeho připojeni na městem vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace. Stavební pozemky zhodnocené možnosti připojeni na městem vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace, na které se vztahuje tato vyhláška, jsou uvedeny v Příloze č. 2 této vyhlášky. Za zhodnocený stavební pozemek se pak pokládají i pozemky oddělené z pozemků uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky.
 2. Poplatníkem poplatku je vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojeni na obci vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně (dále jen „poplatník“).
 3. Plátcem poplatku je vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojeni na obci vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 1. Poplatková povinnost vzniká dnem účinnosti této vyhlášky a zaniká splacením poplatku.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
 1. Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 180 dnů od vzniku své poplatkové povinnosti:
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména parc. číslo, výměru a způsob využití stavebního pozemku zhodnoceného možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.
 1. Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 3. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.
Čl. 5
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku činí 200,- Kč za m2 zhodnoceného stavebního pozemku – maximálně 200 000 Kč na jednu stavební parcelu.
 2. Pro výpočet poplatku je plochou stavebního pozemku nejvyšší přípustná zastavěnost stanovená územně plánovací dokumentací města Stříbra jako limit 30 %.
Čl. 6
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný do 90 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby.
Čl. 7
Navýšení poplatku 
 1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 2. Včas nezaplacený nebo neodvedený poplatek nebo jeho část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30.12.2021.

 

Marin Záhoř, starosta
Bc. Karel Lukeš, místostarosta


Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2021 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace – vymezení poplatkem dotčených pozemků

nákres příloha č. 1


Příloha č. 2 Stavební pozemky zhodnocené možností připojení na městem vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace, na které se vztahuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace

 

Parcelní číslo pozemku v k.ú. Stříbro

Výměra parcely zasahující do stavebního pozemku (m2)

p.p.č. 1899/8

961

p.p.č. 1899/6

1000

p.p.č. 1899/36

1000

p.p.č. 1899/5

990

p.p.č. 1899/24

1036

p.p.č. 1899/11

1036

p.p.č. 1899/23

1036

p.p.č. 1899/25

1036

p.p.č. 1899/29

14408

 

 

 

Poznámka
Pro výpočet poplatku bude použita plocha rovnající se 30 % výměry pozemku evidované v katastru nemovitostí.


Příloha č. 3 Vymezení polohy vodovodu a kanalizace viz. schválená PD

Přílohy

Obecně závazná vyhláška č. 5/2021(ke stažení ve formátu PDF)

ozv_05_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 199,72 kB
Datum vložení: 16. 12. 2021 12:33
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2021 12:43
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro