Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021

O stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Stříbra se na svém zasedání dne 15. 12. 2021 usnesením č. 31/II/10 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

O STANOVENÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Stříbra a jeho částí (dále jen „město“).
 2. Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená městem v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou[1].
 3. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě městem k tomuto účelu určeném, stává se město vlastníkem této movité věci nebo odpadu[2].
 4. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená městem jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
 1. Biologické odpady
 2. Papír
 3. Plasty
 4. Nápojové kartony
 5. Sklo
 6. Kovy
 7. Nebezpečné odpady
 8. Objemný odpad
 9. Jedlé oleje a tuky
 10. Textil
 11. Směsný komunální odpad

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j).
 2. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek …).
Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, textilu
 1. Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby zajišťované městem Stříbro.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, která jsou zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Stříbro www.mustribro.cz.
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
  1. Biologické odpady, barva hnědá, označena nápisem „Bio odpad“
  2. Papír, barva modrá, označena nápisem „Papír“
  3. Plasty, nápojové kartony, kovy,  barva žlutá, označena nápisem „Plasty“, „Nápojové kartony“, „Kovy“
  4. Sklo bílé, barva bílá, označena nápisem „Sklo bílé“
  5. Sklo barevné, barva zelená, označena nápisem „Sklo“
  6. Kovy, barva šedá, označena nápisem „Kovy“
  7. Jedlé oleje a tuky, barva zelená, označena nápisem „Jedlé oleje a tuky“
  8. Textil, barva bílá
 4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
 5. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
 6. Papír, plasty, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky a textil  lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na adrese třída 5. května 1 577, Stříbro (dále jen „sběrný dvůr“).
 7. Biologicky rozložitelný odpad:
  1. předcházet vzniku odpadu (využít na vlastním pozemku – kompostování, štěpkování apod.)
  2. pokud nelze využít, předat do kontejneru ve sběrném dvoře nebo předat jiné oprávněné osobě (řízená kompostárna).
  3. do sběrných nádob označených „Bio odpad“ na vybraných stanovištích.
Čl. 4
Nebezpečné složky komunálního odpadu

Nebezpečný odpad odevzdávat ve sběrném dvoře.

Čl. 5
Objemný odpad

Objemný odpad odevzdávat ve sběrném dvoře.

Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
  1. typizované sběrné nádoby – popelnice a kontejnery určené k soustřeďování směsného komunálního odpadu o objemu 110 l, 120 l, 240 l a 1 100 l (typ nádoby dle ČSN určená k odložení odpadu)
  2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 2. Fyzické osoby jsou povinny:
  1. zajistit vybavenost nemovitosti dostatečným a současně přiměřeným počtem sběrných nádob na soustřeďování směsného komunálního odpadu tak, aby jejich celkový objem splňoval požadavky na nezávadné soustřeďování v období mezi jejich vyprazdňováním v pravidelných intervalech a udržovat je v takovém technickém stavu, aby bylo umožněno jejich vyprazdňování oprávněnou osobou.
  2. zajistit umístění sběrných nádob v předvečer dne odvozu a nebo v den odvozu jejich obsahu na takové místo, aby k nim byl oprávněné osobě umožněn přístup a manipulace s nimi.
  3. označit sběrné nádoby určené k odvozu jejich obsahu známkou vydanou městem Stříbrem.
 3. Fyzické osoby bydlící v č. p. 488, 569 a 611 Stříbro, dále vlastníci a uživatelé staveb určených nebo sloužících k rekreaci v chatových osadách Butov, Stříbro – Na Floriánu, Stříbro – Na Hamru, Stříbro – vojenská plovárna, Stříbro – Máchovo údolí, Jezerce jsou povinni odkládat směsný komunální odpad do sběrných nádob na určených stanovištích. Přistavení a vývoz těchto nádob zajišťuje město Stříbro.
Čl. 7
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce
(zpětný odběr)
 1. Město v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
  1. elektrozařízení
  2. baterie a akumulátory
  3. pneumatiky
 2. Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat ve sběrném dvoře. Elektrozařízení odpovídající velikosti lze odkládat do zvláštních sběrných nádob (barva červená), jejichž stanoviště jsou zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Stříbra www.mustribro.cz.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení na úřední desce.

 

Martin Záhoř, starosta města
Bc. Karel Lukeš, místostarosta města

 

[1] § 61 zákona o odpadech
[2] § 60 zákona o odpadech

Přílohy

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021(ke stažení ve formátu PDF)

ozv_04_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 84,56 kB
Datum vložení: 16. 12. 2021 9:21
Datum poslední aktualizace: 5. 1. 2022 9:33
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro