A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020

Typ: OZV přijaté v roce 2020
K trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů

Zastupitelstvo města Stříbra se na svém 13. zasedání dne 29.01.2020 usneslo vydat na základě ustanovení § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Trvalé označování psů

Chovatel1) psa chovaného na území města Stříbra je povinen nechat psa staršího tří měsíců trvale označit elektronickým čipem nebo čitelným tetováním provedeným před 03.07.2011, a to nejpozději do 30 dnů ode dne dovršení stáří psa tří měsíců nebo nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa staršího tří měsíců (pokud pes není již trvale označen ve smyslu této obecně závazné vyhlášky).

Článek 2
Úhrada nákladů za trvalé označování psů

Označování psů se provádí na náklady chovatelů psů.

Článek 3
Evidence chovatelů psů
 1. Město Stříbro prostřednictvím Městského úřadu Stříbro vede evidenci chovatelů psů označených způsobem dle této obecně závazné vyhlášky (dále jen „evidence“).

 2. Chovatel psa chovaného na území města Stříbra je povinen přihlásit se do 30 dnů ode dne označení psa způsobem dle této obecně závazné vyhlášky nebo do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa označeného způsobem dle této obecně závazné vyhlášky, do evidence.

 3. Při přihlášení se do evidence uvede chovatel psa následující údaje:

  1. své jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu;

  2. jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa, případná zvláštní znamení;

  3. evidenční číslo a typ elektronického čipu nebo číslo tetování, jímž byl pes označen, a datum čipování či čitelným tetování psa, které doloží potvrzením vydaným odborně způsobilou osobou, která provedla označení psa elektronickým čipem nebo tetováním;

  4. kontaktní údaje pro případ ztráty psa.

 4. O přihlášení se do evidence na podkladě žádosti vydá Městký úřad Stříbro chovateli psa potvrzení.

 5. Chovatel psa je povinen Městskému úřadu Stříbro ohlásit pro účely evidence ukončení chovu psa na území města Stříbra, ztrátu či únik psa, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Článek 4
Přechodná ustanovení
 1. Chovatel psa je povinen nechat psa, který je ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky starší tří měsíců (viz čl. 1 této obecně závazné vyhlášky) a který nebyl před účinností této obecně závazné vyhlášky označen elektronickým čipem nebo čitelným tetováním, označit způsobem dle této obecně závazné vyhlášky nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky.

 2. Chovatel psa, který před účinností této obecně závazné vyhlášky nechal psa označit způsobem odpovídajícím provedení identifikace psa dle této obecně závazné vyhlášky, nebo se stal před účinností této obecně závazné vyhlášky chovatelem psa označeného tímto způsobem, je povinen se do 30 dnů od účinnosti této obecně závazné vyhlášky přihlásit do evidence. V takovém případě se má za to, že podmínky označení psa dle této obecně závazné vyhlášky jsou splněny.

 3. Povinnosti stanovené touto obecně závaznou vyhláškou se nevztahují na chovatele psů, jejichž psi se na území města Stříbra nezdržují trvale a zdržují se zde pouze výjimečně.

Článek 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

Martin Záhoř, v. r., starosta města
Bc. Karel Lukeš, v. r., místostarosta města


1) § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů


Příloha

Vytvořeno: 3. 2. 2020
Poslední aktualizace: 3. 2. 2020 16:53
Autor: Lukáš Novák