Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

O místním poplatku ze psů.
Zrušuje OZV 1/2019.
Zrušena OZV ze dne 11.10.2023

Zastupitelstvo města Stříbra se na svém zasedání dne 29.01.2020 usnesením č. 13/II/. usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“).

Článek 1
Úvodní ustanovení
 1. Město Stříbro touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je městský úřad ve Stříbře (dále jen „správce poplatku“)1
Článek 2
Poplatník a předmět poplatku
 1. Poplatek ze psů platí držitel psa.  Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Stříbro a jeho částech (dále jen „poplatník“).2
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců3
Článek 3
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

 3. V ohlášení poplatník uvede4

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.6

Článek 4
Sazba poplatku

Sazby poplatku za kalendářní rok činí:

 1. 1000 Kč
  za psa chovaného v domě, ve kterém jsou nejméně 4 bytové jednotky
 2. 200 Kč
  1. za psa chovaného v rodinných domech, zahradách u rodinných domů a v domech, ve kterých jsou nejvíce 3 bytové jednotky
  2. za psa chovaného na zahradách a v zahrádkářských koloniích
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,
 3. 50 Kč
  za psa chovaného v částech města Stříbra: Butov, Jezerce, Lhota u Stříbra, Milíkov, Otročín, Těchlovice a Máchovo údolí,
 4. 1500 Kč
  za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v odst. 1, odst. 2 písm. a) a b) a v odst. 3,
 5. 300 Kč
  za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v odst. 2 písm. c).
 6. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.7
Článek 5
Splatnost
 1. Poplatek je splatný nejpozději  do 31.03. příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Článek 6
Osvobození a úlevy
 1. Od poplatku  ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:
  1. osoba nevidomá,
  2. osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby
  3. osoba, která je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P,
  4. osoba   provádějící  výcvik  psů  určených k doprovodu osob tělesně postižených,
  5. osoba provozující útulek pro zvířata, nebo
  6. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.8
 2. Od poplatku se dále osvobozují:

  1. držitel psa, který psa odebral z útulku
  2. osoba, která se ujala péče o opuštěného nebo toulavého psa od města Stříbra
  3. držitel psa, který je osamělým důchodcem
  4. město Stříbro, je-li držitelem psa
 3. Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

 4. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. 9

Článek 7
Navýšení poplatku
 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10

 2. Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11

Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku12
 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Článek 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
 1. Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů ze dne 11.12.2019.

Článek 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá  účinnosti dnem vyhlášení.

Martin Záhoř, v. r., starosta města
Bc. Karel Lukeš, v. r., místostarosta města


1) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2) §  2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3)  §  2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4)  § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5)  § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6) § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
7)  § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
8) § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích
9) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
12) § 12 zákona o místních poplatcích

Přílohy

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 (ke stažení ve formátu PDF)

ozv_01_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 48,47 kB
Datum vložení: 31. 1. 2020 13:15
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2024 10:14
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro