Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Všeobecné podmínky výkopových prací pro účely vybudování neveřejných částí přípojek a uložení inženýrských sítí v pozemcích města

V souhlasu s užíváním veřejného prostranství za účelem výkopových prací jsou stanoveny následující podmínky pro výkopové práce, které jsou případně upraveny dle konkrétního výkopu a jeho charakteru.

 

 • Před prováděním výkopových prací je stavebník povinen ověřit umístění stávajících inženýrských sítí, které by mohly být výkopy dotčené. Pokud dojde k poškození inženýrských sítí, je uživatel povinen poškození neprodleně nahlásit správcům těchto sítí. Uživatel je povinen předem informovat vlastníky dotčených nemovitostí o započetí prací.
 • Před započetím prací bude správcem komunikace pořízena fotodokumentace stávajícího stavu.
 • Před započetím prací požádá stavebník správce městských komunikací a ploch SMMS s.r.o. se sídlem Nerudova 1009, Stříbro odpovědného pracovníka o protokolární předání dotčených ploch a po dokončení akce protokolárně předá uvedené plochy správci zpět.
 • Místo provádění prací bude řádně označeno v souladu s TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
 • Na pozemky města, mimo určené staveniště, nebude ukládán žádný stavební materiál nebo odpad, bude-li stavebník požadovat plochu pro zařízení staveniště, požádá o její vyhrazení (celková výměra a umístění v terénu) před započetím stavebních prací.
 • Užívání veřejného prostranství je zpoplatněno a řídí se OZV O místním poplatku za užívání veřejného prostranství (platná verze vyhlášky je umístěna na internetových stránkách města Stříbra v sekci informace/obecně závazné vyhlášky).
 • Uživatel odpovídá za veškeré vzniklé škody na užívaném veřejném prostranství a jejich odstranění provede na vlastní náklady.
 • U výkopových prací prováděných v městských plochách, chodnících a komunikacích, doloží stavebník po jejich zasypání hutnící zkoušky – bude provedeno řádné hutnění na minimální modul přetvárnosti Edef,2 ≥ 30 MPa u městských komunikací na minimální modul přetvárnosti Edef,2 ≥ 45 MPa, měřeno na úrovni zemní pláně tělesa komunikací, za přítomnosti odpovědného pracovníka SMMS, tyto hodnoty doloží provedenou statickou zkouškou únosnosti dle ČSN. Protokol bude předán správci komunikací v rámci předání staveniště, bez této dokumentace nelze staveniště převzít zpět.
 • Po dobu 60 měsíců od protokolárního převzetí pozemku běží záruční doba. Uživatel je povinen po tuto dobu kontrolovat a odstraňovat veškeré závady po překopu.
 • Zpoplatnění přípojek. U osob, které nejsou povinny ze zákona zřizovat věcné břemeno, bude každá jednotlivá přípojka pro různá média jednorázově zpoplatněna částkou 1.000 Kč + DPH.
 • Rozsah oprav nerozebíratelných povrchů (živice, betony) – pokud bude zasahovat výkop max. do poloviny komunikace (pojízdné), bude rozsah oprav proveden v tomto jízdním pruhu, větší zásah bude proveden v celé šíři komunikace. Chodníky a pochozí plochy budou opraveny vždy v celé šíři. (doplnit individuálně ke každé akci)
 • Výkopové práce a opravy nad překopy pro inženýrské sítě, se nesmí provádět v období od 15. listopadu (vč.) do 31. března (vč.), kromě havarijních stavů.
 • Po dokončení stavby předá stavebník správci městských komunikací geodetické zaměření přípojky provedené oprávněným geodetem + akceptační protokol (Obecně závazná vyhláška obce o vedení technické mapy obce). Protokol bude předán správci komunikací v rámci navrácení staveniště, bez této dokumentace nelze staveniště převzít zpět.
 • Další podmínky jsou upraveny viz. Obecně závazná vyhláška obce o vedení technické mapy obce a tato je pro stavebníka závazná.
Datum vložení: 17. 10. 2016 9:48
Datum poslední aktualizace: 16. 6. 2017 0:22
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro