Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Nařízení 7/2020 města Stříbra

Záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

NAŘÍZENÍ
Města Stříbra č. 7/2020
o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města Stříbra se usnesla dne 17.08.2020 na základě ustanovení § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), a v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 13 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, v platném znění, vydat toto nařízení města:

ČLÁNEK 1

  1. Město Stříbro vyhlašuje záměr zadat zpracování  lesních hospodářských osnov(dále jen LHO) (§25 odst.1 lesního zákona ).
  2. Lesní hospodářské osnovy budou  zpracovány pro zařizovací obvod město Stříbro, pro lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, v zařizovacím obvodu , který je tvořen katastrálním územím následující obce

Obec                                        k.ú. a číslo katastrálního území
Obec  Kostelec                         k.ú.-Vrhaveč/ 716090

  1. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro právnickou osobu , která je vlastníkem lesů o výměře  do 50 hektarů. Náklady na zpracování osnov hradí stát (§ 26 odst. 2 lesního zákona).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Lesní hospodářské osnovy se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů pro všechny lesy ve vlastnictví fyzických a právnických osob o výměře menší než 50 ha, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán. (§ 25 odst. 1 lesního zákona)
  2. Zabezpečit zpracování lesních hospodářských plánů jsou povinny právnické osoby, kterým je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu, ostatní právnické a fyzické osoby vlastnící více než 50 ha lesa v obvodu územní působnosti schvalujícího orgánu státní správy lesů. Hospodařit podle plánu mohou též právnické a fyzické osoby vlastnící méně než 50 ha lesa. (§ 24 odst. 3 lesního zákona)

ČLÁNEK 2

  1. Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Městského úřadu-OŽP písemně (popřípadě ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru  hospodářských  opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář.
  2. Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov  mohou uplatnit  také další právnické a fyzické osoby , jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.
  3. Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do doby 16.09.2020.
  4. V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně těž skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

ČLÁNEK 3

Vlastník lesa, pro kterého bude zpracována lesní hospodářská osnova, ji bezplatně obdrží po zpracování a oznámení lhůty a místa převzetí veřejnou vyhláškou.

ČLÁNEK 4

Městský úřad a obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto uveřejní na svých úředních deskách a umožní po dobu platnosti každému do něj nahlédnout.

ČLÁNEK 5

Toto nařízení nabývá účinnosti a pozbude platnosti patnáct dnů po uplynutí termínu uvedeném ve článku 2. bod 3.

 

Ve Stříbře dne 17.08.2020                                                                                   Starosta

 

Datum vložení: 27. 8. 2020 15:19
Datum poslední aktualizace: 27. 8. 2020 15:20
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro